Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Ogólne Warunki Umów

 

 

Ogólne warunki świadczenia pomocy prawnej

przez Kancelarię Prawniczą Lege artis Kuropatwiński Lewicki Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy


pobierz w pdf

 

 

1. Zakres obowiązywania

1.1. Niniejsze ogólne warunki umów (dalej „OWŚPP”) kształtują treść umów o świadczenie pomocy prawnej zawieranych przez Kancelarię Prawniczą Lege artis Kuropatwiński Lewicki Spółka komandytowa z siedzibą w Bydgoszczy (KRS 0000338042), zwaną dalej „Lege artis”, z przedsiębiorcami będącymi zleceniodawcą tych usług, zwanym dalej „Mandantem”. OWŚPP nie mają zastosowania do umów zawieranych z konsumentami.

1.2. Lege artis oraz Mandant mogą odmiennie ukształtować treść umowy o świadczenie pomocy prawnej (dalej „Umowa”), poprzez wyraźne wyłączenie stosowania poszczególnych postanowień OWŚPP w formie, o której mowa w pkt. 7.2. Jako „umowę o świadczenie pomocy prawnej”, rozumie się każdą umowę, zawieraną z Lege artis w jakiejkolwiek formie, której przedmiotem jest świadczenie przez Lege artis pomocy prawnej, w tym także w zakresie prawa podatkowego.

1.3. W przypadkach, w których w niniejszych OWŚPP mowa jest o „formie pisemnej”, rozumie się pod tym pojęciem także oświadczenia składane pocztą elektroniczną.

1.4.  Lege artis wykonuje Umowę przy pomocy swoich współpracowników i pracowników. Lege artis jest ponadto uprawniona do zaangażowania innych podwykonawców do wykonania Umowy. W takim przypadku postanowienia OWŚPP wiążą Mandanta również w stosunku do podwykonawcy.

 

2. Zasady świadczenia usług

2.1. Świadczeniem pomocy prawnej jest m.in. udzielanie porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, zastępstwo przed sądami i urzędami.

2.2. Lege artis nie świadczy pomocy prawnej za pomocą formularzy i innych komunikatorów dostępnych online.

2.3. Lege artis świadczy pomoc prawną ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz zasad etyki radcy prawnego.

2.4. Lege artis, w tym jej pracownicy oraz współpracownicy obowiązani są zachować w tajemnicy wszystko to, o czym dowiedzieli się w związku z udzielaniem pomocy prawnej, przy czym Mandant wyraża zgodę na wymianę informacji dotyczących spraw prowadzonych dla Mandanta pomiędzy poszczególnymi pracownikami i współpracownikami Lege artis.

2.5. Lege artis świadczy usługi pomocy prawnej wyłącznie w oparciu o prawo polskie, w tym prawo Unii Europejskiej i obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej umowy międzynarodowe.

2.6. W zakresie prawa obcego Lege artis może pośredniczyć w świadczeniu pomocy prawnej przez zagranicznych prawników i doradców podatkowych i wykonywać obsługę pomocniczą, na przykład: tłumaczenia, streszczenia, utrzymywanie przepływu informacji.

2.7. Lege artis nie jest zobowiązana do aktualizowania udzielonych porad pod kątem późniejszych zmian prawa, judykatury i praktyki.

2.8. Po zawarciu Umowy, zlecenia odnośnie nowych spraw objętych Umową,  instrukcji i wyjaśnień w danych sprawach mogą udzielać wszyscy pracownicy, bądź współpracownicy Mandanta, chyba, że Umowa będzie zawierać listę osób wyłącznie upoważnionych do kontaktu albo Lege artis otrzyma przed danym zleceniem listę osób upoważnionych do kontaktu w formie pisemnej.

2.9. Przyjęcie danej sprawy wymaga wyraźnego, jednoznacznego i bezwarunkowego potwierdzenia ze strony Lege artis wyrażonego w formie pisemnej.

2.10. Miejscem wykonania Umowy jest siedziba Lege artis.

2.11. W razie powstania konfliktu interesów pomiędzy Mandantem a innym zleceniodawcą Lege artis, wówczas Lege artis jest uprawniona do zaprzestania świadczenia obsługi prawnej w danej sprawie, przy czym postanowienie pkt 5.4. OWŚPP znajduje w tym wypadku odpowiednie zastosowanie.

2.12. Mandant winien dostarczyć Lege artis w czasie pozwalającym na terminowe wykonanie Umowy, bez wyraźnego wezwania, wszelkie dokumenty niezbędne do wykonania Umowy i powiadomić Lege artis o wszelkich sprawach i okolicznościach, które mogą mieć znaczenie dla właściwego wykonania Umowy. Mandant gwarantuje, kompletność i poprawność przedłożonych dokumentów, udzielonych informacji i złożonych oświadczeń z chwilą podpisania umowy o świadczenie pomocy prawnej, chyba że w umowie zostało przewidziane późniejsze przedłożenie określonych dokumentów lub informacji.

2.13. Lege artis w czasie trwania Umowy przechowuje oryginalne dokumenty otrzymane w związku z wykonywaniem Umowy. Wedle wyboru Lege artis albo po rozwiązaniu Umowy albo po wykonaniu danego zlecenia objętego Umową, na żądanie Mandanta lub z własnej inicjatywy, Lege artis prześle (lub w inny sposób wyda za potwierdzeniem odbioru) oryginały dokumentów na koszt Mandanta, na adres siedziby Mandanta lub inny wskazany przez Mandanta adres. Po upływie 3 lat od rozwiązania Umowy, lub po upływie 3 lat, licząc od końca roku, w którym wykonana usługa została zafakturowana, Lege artis jest uprawniona do zniszczenia dokumentów, w przypadku gdy Mandant nie zażądał wcześniej ich wydania.

2.14. Lege artis jest uprawniona do domagania się zapłaty umówionego wynagrodzenia, mimo niewykonania usługi/Umowy, w sytuacji, gdy Lege artis była gotowa daną usługę/Umowę wykonać, lecz doznała przeszkody z przyczyn dotyczących Mandanta.

2.15. Mandant wyraża zgodę na otrzymywanie od Lege artis informacji prawnych, podatkowych oraz handlowych dotyczących działalności Lege artis, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub w inny sposób.

2.16. Zawierana przez Lege artis oraz Mandanta Umowa jest umową starannego działania. Lege artis zobowiązuje się do wykonania Umowy, ale nie jest odpowiedzialna za osiągnięcia określonego rezultatu.

 

3. Wynagrodzenie

3.1. Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług określane jest w Umowie. W przypadku braku uzgodnień co do wysokości wynagrodzenia, należne jest wynagrodzenie wyliczone na podstawie faktycznego czasu wykonania usługi oraz standardowej stawki godzinowej stosowanej przez Lege artis.

3.2. Wynagrodzenie godzinowe jest rozliczane miesięcznie z dołu, za czynności wykonane w danym miesiącu kalendarzowym. Rozliczeniu podlega każde rozpoczęte 6 minut (0,1 h).

3.3. Do faktury miesięcznej dołączane jest szczegółowe zestawienie wykonanych czynności oraz poniesionych kosztów.

 

Przykład:

Data

Czas

Czynność

4.12.1997

1,7

Analiza umowy dostawy oraz jej zmiany

5.12.1997

0,4

Sporządzenie pisma do spółki X - wezwania do usunięcia wad

8.12.1997

1,2

Sporządzenie opinii w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

razem:

3,3

 

3.4. Wynagrodzenie ryczałtowe za określoną usługę jest rozliczane z dołu, po wykonaniu danej usługi, na podstawie wystawionej faktury, chyba, że w Umowie zasady zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego zostaną określone w inny sposób. Jeżeli w związku z realizacją zlecenia wystąpią okoliczności nadzwyczajne bądź takie, które nie były znane przed udzieleniem zlecenia Lege artis ma prawo do odpowiedniego dopasowania wynagrodzenia ryczałtowego, po uprzednim poinformowaniu Mandanta.

3.5. W przypadku uzgodnienia miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za bieżącą obsługę prawną, ryczałt miesięczny za bieżącą obsługę jest rozliczany z dołu, na podstawie wystawionej faktury. Miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za bieżącą obsługę obejmuje określoną ilość godzin pracy, których przekroczenia oznacza, że wynagrodzenie jest naliczane ponad wynagrodzenie ryczałtowe według stawki określonej w Umowie. Ustalenie miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego za bieżącą obsługę wyklucza zaliczanie niewykorzystanych w danym miesiącu godzin na przyszły miesiąc.

3.6. Przy zleceniu sprawy windykacji (inkasa) należności Lege artis pobiera opłatę manipulacyjną stanowiącą zryczałtowany zwrot kosztów i wydatków Lege artis związanych z wykonaniem tego zlecenia. Wynagrodzenie Lege artis należne jest w postaci prowizji. Jej wysokość wynosi 10 % zwindykowanej dla Mandanta kwoty.

3.7. Wynagrodzenie Lege artis ujęte w fakturze miesięcznej płatne jest do 10 dnia po upływie miesiąca, za który wystawiona zostanie faktura. Zobowiązanie uznaje się za wykonane w dniu uznania rachunku Lege artis. W pozostałych wypadkach obowiązuje 14 dniowy termin płatności liczony od dnia wystawienia faktury.

3.8. Mandant wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej. Celem zapewnienia integralności treści i czytelności faktury wysyłane będą w formacie PDF.

3.9. Wynagrodzenie płatne jest przelewem bankowym na następujący rachunek bankowy Lege artis: mBank PL 83 1140 2017 0000 4002 0198 7560.

3.10. Mandant jest zobowiązany do podania przy dokonywaniu płatności - w tytule przelewu - numeru faktury, której płatność dotyczy.

3.11. W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie obcej, a zapłacie w PLN, albo w przypadku określenia wynagrodzenia w PLN, a zapłacie w walucie obcej, podstawą rozliczenia jest kurs zaksięgowania przelewu przez mBank na rachunek wskazany w pkt 3.6.

3.12. W razie 1 - miesięcznego opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia przez Mandanta, Lege artis jest uprawniona do zaprzestania świadczenia obsługi prawnej w danej sprawie, z zastrzeżeniem postanowienia pkt 5.4. OWŚPP.

3.13. W przypadku odbywania podróży poza siedzibę Lege artis, należne wynagrodzenie za czas dojazdu wynosi połowę stawki godzinowej, chyba że czas podróży zostanie wykorzystany na opracowanie merytoryczne danego zlecenia Mandanta - w takim przypadku należy się wynagrodzenie w wysokości pełnej stawki godzinowej.

3.14. Wydatki związane z kosztami podróży, noclegami, opłatami sądowymi i skarbowymi, kosztami notarialnymi, koszty zleconych tłumaczeń itp. są płatne osobno i nie są pokryte przez wynagrodzenie.

3.15. Lege artis jest uprawniona do wyboru środka komunikacji.

3.16. Podróże samochodem osobowym rozliczane są na podstawie stawki 0,8358 PLN za każdy przejechany kilometr.

3.17. Lege artis ma prawo żądać zaliczki na poczet należności z tytułu wynagrodzenia oraz wydatków związanych z kosztami podróży, noclegami, kosztami notarialnymi, kosztami zleconych tłumaczeń, opłatami sądowymi i skarbowymi, itp. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego za dane zlecenie zaliczka wynosi 50% uzgodnionego ryczałtu, o ile Umowa nie stanowi inaczej. Umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym wpłaty przez Mandanta zaliczki. To samo dotyczy udzielonego do danej sprawy pełnomocnictwa. Warunek zastrzeżony jest na korzyść Lege artis, która może w każdej chwili oświadczyć w formie pisemnej, że z warunku tego rezygnuje.

3.18. Lege artis nie jest zobowiązana do ponoszenia za Mandanta opłat i wydatków w prowadzonej sprawie. Lege artis nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne, jakie mogą powstać w następstwie nieuiszczenia wydatków i opłat w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Jeśli Umowa tak stanowi, Lege artis może uiszczać w imieniu Mandanta należności z tytułu wydatków i opłat w postępowaniach sądowych i administracyjnych pod warunkiem, że odpowiednio wcześniej przed terminem ich zapłaty Lege artis otrzyma od Mandanta kwotę wystarczającą na ich pokrycie, przy czym wszelkie wpłaty od Mandanta w pierwszej kolejności zarachowywane są na należne wynagrodzenie i odsetki za opóźnienie oraz wydatki i opłaty uiszczonej wcześniej za Mandanta.

3.19. W przypadku zastępstwa przed sądem lub organem administracji publicznej jeśli materiał dowodowy przekracza 50 stron, Mandant zobowiązany jest dostarczyć materiał dowodowy w ilości kopii wskazanych przez radcę prawnego Lege artis albo ponieść koszty sporządzenia kopii w wysokości 1 zł za każdą stronę kopii.

3.20. Oferty i Umowy odnoszące się do zastępstwa przed sądem lub organem administracji publicznej nie obejmują tzw. postępowań wpadkowych, które rozliczane są według stawki godzinowej aktualnie obowiązującej w relacjach z Mandatem. W razie gdyby w takiej sprawie został powołany biegły, mediator lub strony prowadziły rozmowy ugodowe w innym trybie, wówczas czas pracy z tym związany jest rozliczany, według realnych nakładów pracy mnożonych przez połowę wysokości stawki godzinowej aktualnie obowiązującej w relacjach z Mandatem.

3.21. Zasądzone koszty zastępstwa radcowskiego przewyższające zapłacone przez Mandanta zaliczki należą się Lege artis i płatne są w terminie 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

3.22. Wszelkie kwoty honorariów i zaliczek podawanych w Umowie, OWŚPP i ofertach są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek od towarów i usług w ustawowej wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

 

4. Ochrona danych i stosunek do osób trzecich

4.1. Mandant wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i innych danych przez Lege artis za pomocą urządzeń elektronicznych lub w innej formie. Będąc świadomym ryzyka towarzyszącego korespondencji elektronicznej, zwłaszcza związanego z możliwością utraty danych, Mandant oświadcza, że zgadza się na wymianę informacji z Lege artis także za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.2. Lege artis jest uprawniona do ujawniania faktu świadczenia usług prawnych na rzecz Mandanta i umieszczenia go na swojej liście referencyjnej.

4.3. Mandant gwarantuje, że opinie, plany, projekty, wzory, raporty, zestawienia i rozliczenia, oraz wszelkie inne dokumenty sporządzone w ramach Umowy będą wykorzystywane wyłącznie przez Mandanta dla jego własnych celów i na jego własne potrzeby.

 

5. Rozwiązanie Umowy

5.1. Jeżeli z treści Umowy nie wynika w sposób jednoznaczny, że Umowa została zawarta wyłącznie na czas trwania danej sprawy, przyjmuje się, iż Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

5.2. Każda ze stron Umowy jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem l-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

5.3. W przypadku prowadzenia dla Mandanta spraw sądowych, bądź przed urzędami, wypowiedzenie Umowy przez Lege artis może nastąpić wyłącznie z ważnej przyczyny. Jako ważną przyczynę uznaje się między innymi:

- brak wpłaty w wyznaczonym przez Lege artis terminie zaliczki na poczet wynagrodzenia lub przewidywanych wydatków, o których mowa w punkcie 3.17 OWŚPP,

- nie wykonanie przez Mandanta w wyznaczonym terminie obowiązku wynikającego z punktu 2.12 OWŚPP; zaistnienie konfliktu interesów, o którym mowa w punkcie 2.11 OWŚPP,

- trwające dłużej niż 1 miesiąc opóźnienie z zapłatą wynagrodzenia lub zwrotu wydatków.

5.4. Niezależnie od trwania okresu wypowiedzenia, Lege artis jest obowiązana do działania w imieniu i na rzecz Mandanta, przez okres i w przypadkach wskazanych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.

5.5. Za czynności wykonywane przez Lege artis po rozwiązaniu Umowy, w szczególności przez okres, w którym osoby ze strony Lege artis były zobowiązane działać na rzecz Mandanta, z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Lege artis przysługuje w stosunku do Mandanta wynagrodzenie i zwrot kosztów zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 3  OWŚPP, przy czym Lege artis jest uprawniona do wystawienia faktury, bezpośrednio po rozwiązaniu Umowy i wykonaniu danych czynności.

 

6. Ograniczenie odpowiedzialności

6.1. Odpowiedzialność Lege artis oraz wszystkich jej wspólników i podwykonawców z tytułu lub w związku z wykonywaniem Umowy obejmuje wyłącznie wypadki zaistniałe z powodu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność z powodu rażącego niedbalstwa ograniczona zostaje do równowartości 250.000,00 EUR. Jeżeli wysokość szkody będzie obliczana w PLN, to wysokość odszkodowania na podstawie ograniczonej odpowiedzialności będzie wyznaczana wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypłatę odszkodowania. Ograniczenie odpowiedzialności dotyczy zarówno odpowiedzialności umownej, jak i odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zobowiązań pozaumownych, na przykład odpowiedzialności deliktowej, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

6.2. Wszelka odpowiedzialność Lege artis wobec osób trzecich związana z wykonaniem Umowy na rzecz Mandanta jest wyłączona, o ile nie wynika ona z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Jeżeli któreś z postanowień OWŚPP jest lub stanie się w całości albo w części nieskuteczne (na przykład z powodu zmiany przepisów prawa), nie narusza to skuteczności pozostałych postanowień. W takim przypadku w miejsce postanowienia nieskutecznego, należy przyjąć najbardziej zbliżone do niego postanowienie, które będzie skuteczne.

7.2. OWŚPP stanowią integralną część Umowy. Wszelkie odstępstwa od OWŚPP wymagają wyraźnego zawarcia odpowiednich zapisów w Umowie. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku Umowy zawartej za pomocą poczty elektronicznej jej zmiana może być dokona w formie pisemnej pod rygorem nieważności albo w formie korespondencji elektronicznej. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a OWŚPP, pierwszeństwo mają zapisy Umowy.

7.3. Umowa oraz niniejsze OWŚPP podlegają prawu polskiemu.

7.4. Wszelkie spory wynikłe lub mogące wyniknąć w związku z Umową, a których stronom nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji, będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Lege artis.

7.5. Niniejsze OWŚPP wiążą Mandanta, w przypadku:

- doręczenia OWŚPP przed zawarciem Umowy, a także

- udostępnienia OWŚPP Mandantowi w postaci elektronicznej, również poprzez wskazanie na ich publikację na stronie internetowej Lege artis, przy czym Lege artis oświadcza, że udostępnione na stronie internetowej http://legeartis-mkl.pl/pl/owspp OWŚPP   mogą być przez Mandanta w każdym czasie odtwarzane, a Mandant ma ponadto możliwość ich każdorazowego pobrania i zapisywania na swoim komputerze oraz ich drukowania.