Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Honorarium

Wynagrodzenie Kancelarii za pomoc prawną świadczoną przez jej prawników uzależnione jest od nakładu pracy związanego z wykonaniem poszczególnych czynności. Wyjątek stanowi jedynie prowadzona przez nas windykacja wierzytelności. W przypadku windykacji pozasądowej (inkasso) Kancelaria wynagradzana jest prowizyjnie w zależności od uzyskanych przez nas efektów. Windykacja sądowa prowadzona jest przez nas według zasad określonych w poświęconym tej problematyce rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

W rozliczeniach z naszymi Mandantami szczególną uwagę zwracamy na zapewnienie przejrzystości i czytelności kalkulacji naszego honorarium. Wypracowany w praktyce międzynarodowej i coraz bardziej w Polsce rozpowszechniony system rozliczania czasu pracy jest naszym zdaniem fundamentem przejrzystego i uczciwego wynagradzania pomocy prawnej.

W przypadku stałej współpracy comiesięcznej, a także w odniesieniu do tych zleceń, których nakład pracy jest możliwy do przewidzenia z góry na życzenie naszych Mandantów proponujemy system rozliczeń ryczałtowych. Podstawą do uzgodnienia ryczałtu jest jednak również przeprowadzona wcześniej kalkulacja godzinowa.

System godzinowy
Istotą rozliczeń godzinowych jest to, że Mandanci nasi wynagradzają naszą pracę wyłącznie za czas efektywnie poświęcony na wykonanie poszczególnych czynności składających się na ich zlecenie. Równocześnie z fakturą za nasze usługi Mandant otrzymuje zestawienie, w którym dokładnie wyszczególnione są wykonane na jego zlecenie czynności wraz ze wskazaniem daty i czasu ich wykonania. Pozwala to na zrozumiałe i przejrzyste przedstawienie kalkulacji wynagrodzenia Kancelarii.

System rozliczeń godzinowych gwarantuje również niezwykle precyzyjne ustalanie nakładu pracy. Umożliwia o­n bowiem obliczanie poświęconego przez nas czasu pracy z dokładnością do 6 minut tj. 0,1 godziny.

Oto przykładowa treść zestawienia:

 

Data
Czas
Czynność
4.12.2001
1,7
Analiza umowy dostawy oraz jej zmiany
5.12.2001
0,4
Sporządzenie pisma do spółki X - wezwania do usunięcia wad
18.12.2001
1,2
Sporządzenie opinii w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych
razem:
3,3

 

3,3 x stawka godzinowa = X PLN + VAT = Y PLN

W przypadku, gdy nakłady pracy są z góry przewidywalne, możliwym jest uzgodnienie limitu godzin, w którym zlecenie powinno być wykonane. Zapewnia to Mandantowi zakreślenie budżetu przeznaczonego na zapłatę wynagrodzenia Kancelarii. Tak uzgodniony budżet stanowi jedynie wynagrodzenie maksymalne, którego Kancelaria nie może przekroczyć. Zobowiązani jesteśmy więc do przedstawienia zwykłego rozliczenia godzinowego. Jeśli poniesiony przez nas nakład pracy nie przewyższa uzgodnionego limitu, to wynagrodzenia należy się nam według rzeczywistego nakładu pracy. Jeśli natomiast przekroczyliśmy uzgodniony limit, to ponosimy związane z tym ryzyko i Mandant nasz zobowiązany jest tylko do zapłaty góry uzgodnionego honorarium.

Jeżeli podczas realizacji zlecenia wykonywana jest nie tylko praca merytoryczna (np. dojazd do innej miejscowości, w której prowadzone będą negocjacje), to ten czas pracy opłacany jest według stawki obniżonej o 50 %.

Ryczałt
Klienci, którzy wybrali stałe, comiesięczne świadczenie pomocy prawnej korzystają ze szczególnych preferencji. Zamawiając z góry w skali miesiąca określoną liczbę godzin pomocy prawnej Mandanci nasi zyskują prawo do obniżonej stawki preferencyjnej. Ponadto, opłacając ryczałt Mandanci zapewniają sobie korzystniejszą stawka godzinową również w odniesieniu do wynagradzania nakładów pracy przekraczających uzgodniony ryczałt.

Windykacja pozasądowa
Doradztwo prawne w zakresie windykacji związane jest z osiągnięciem przez Kancelarię określonego rezultatu, tj. zaspokojeniem roszczeń naszego klienta.
W związku z tym przy zleceniu nam sprawy pobieramy jedynie niewielką opłatę manipulacyjną przeznaczoną na pokrycie części kosztów związanych z jego realizacją, podczas gdy nasze nakłady pracy wynagradzane są w postaci prowizji. Jej wysokość wynosi 10 % wyegzekwowanych dla mandanta kwot. System ten w sposób oczywisty gwarantuje wysoką skuteczność podejmowanych działań. Dzięki niemu Mandanci nasi nie ponoszą w zasadzie kosztów obsługi windykacyjnej niewypłacalnych dłużników.

Zastępstwo procesowe
Świadczenie pomocy prawnej polega również na zastępstwie naszych klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, a także Naczelnym Sądem Administracyjnym. Koszty zastępstwa procesowego ustalane są na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.9.2002 w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. Nr 163, poz. 1349).
Powyższe czynności dokonywane są na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa oraz umowy o zastępstwo procesowe, której zawarcie z reguły związane jest z uiszczeniem zaliczki w wysokości 25 % wynagrodzenia.