Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Podatki

Zgodnie z przesłanym do Sejmu projektem zmienią się zasady opodatkowania przeniesienia własności udziałów/akcji w tzw. spółce nieruchomościowej.
Poniżej przedstawiam kilka poglądów wyrażonych w interpretacjach indywidualnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).
Cieszymy się, że wielu naszych klientów otrzymało solidne wsparcie z tzw. Tarczy Finansowej, co pozwoli na pokrycie przynajmniej części strat spowodowanych COVID-19. Zachęcamy ponownie do korzystania z tej propozycji, a w przejściu związanych z tym formalności pomocy udzielić może mec. Dorota Marszelska Foss (niestety pośpiech legislacyjny zawsze negatywnie wpływa na jednoznaczność przepisów).

Z informacji prasowych wynika, że przez pierwszych 12 dni wydatkowano ok. 15 mld zł na rzecz 70 tys. przedsiębiorców.
Już teraz przedsiębiorcy – podatnicy mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty, jak również o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowej. Dotyczy to także odsetek lub opłaty prolongacyjnej.
Od 1 września 2019 roku funkcjonuje wykaz informacji o podatnikach VAT. Jest to narzędzie mające na celu weryfikację kontrahentów celem ustalenia czy dany podmiot jest czynnym podatnikiem VAT oraz potwierdzenia numeru rachunku bankowego. Wykaz zastąpił dotychczasowe listy podatników VAT. Podatnicy obowiązani są dokonywać płatności na rachunki kontrahentów widniejące na liście prowadzonej w tym celu przez uprawniony organ skarbowy. Dokonywanie płatności na sumy wyższe niż 15 tysięcy złotych na rachunek inny niż, ujawniony na tzw. białej liście rodzi negatywne konsekwencje dla podatników.

 
Od 2020 roku obowiązują regulacje przewidujące nowe ulgi dla podatników podatków dochodowych. Nowe przepisy uprawniają podatników do pomniejszenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia za dostawę towaru lub wykonanie usługi w transakcji handlowej. Zmniejszenia podstawy opodatkowania dokonuje się w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze, rachunku lub w umowie.
Od 1.01.2020r. podatnicy (nie tylko prowadzący działalność gospodarczą) skutecznie zapłacą podatek tylko wówczas, gdy środki pieniężne zostaną przelane na indywidualnie wygenerowany rachunek bankowy (tzw. mikrorachunek).

 

Popularną praktyką jest, że to spółki osobowe opłacają zaliczki na podatki dochodowe wspólników. Niestety pojawiają się interpretacje, które kwestionują te praktyki, a same wpłaty uznają za bezskuteczne tzn. nie prowadzące do wygaśnięcia zobowiązań podatkowych wspólników.
Od 1 września 2019 r. każda sprzedaż nieruchomości zabudowanej wyłącznie budynkiem lub budowlą, dla których od daty rozpoczęcia ich użytkowania po ich wybudowaniu lub istotnym ulepszeniu do daty ich sprzedaży upłynęły co najmniej dwa lata, jest objęta zwolnieniem od podatku od towarów i usług. Zmieniła się bowiem definicja pojęcia "pierwsze zasiedlenie" zawarta w ustawie o podatku od towarów i usług. Zwrot ten ma natomiast kluczowe znaczenie dla oceny, które transakcje dotyczące nieruchomości zabudowanych lub lokali podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a które nie. W konsekwencji treść definicji "pierwszego zasiedlenia" jest też istotna dla ustalenia, czy nabywca nieruchomości jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.
W wyroku z dnia 14.05.2019 (sygn. akt II FSK 1832/17) Naczelny Sąd Administracyjny wyraził stanowisko, że członek zarządu spółki kapitałowej ponosi solidarnie ze spółką odpowiedzialność za jej zaległości podatkowe od chwili podjęcia uchwały o powołaniu go do pełnienia tej funkcji. Uchwała w sprawie powołania członka zarządu spółki wywołuje bowiem skutki z chwilą jej podjęcia, a nie z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wpis ten ma wyłącznie charakter deklaratywny i nie decyduje o tym, czy dana osoba jest, czy nie jest członkiem zarządu. Objęcie funkcji przez osobę powołaną do zarządu spółki nie zależy od dokonania wpisu do rejestru.
W informacji pt. „Podatek u źródła – ważne zmiany i nowe obowiązki, w tym pobór podatku od nadwyżki ponad 2 mln zł” przedstawiłem zmiany, które miały obowiązywać od 1.07.2019r. Data ta jednak uległa zmianie.
Przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przewidują różnorodne zwolnienia w podatku od nieruchomości. Czasami przedsiębiorcy zapominają także o tym, że zwolnienia w tym podatku mogą wynikać z uchwał rad gmin i na przykładzie Bydgoszczy wskazujemy przypadki takich szczególnych zwolnień
Sprawa relacji opłat za czynności komorników sądowych do przepisów ustawy o VAT, które to zagadnienie pozostawało sporne od kilku lat, doczekała się kolejnych odsłon, w tym istotnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zmian w prawie obowiązujących od 1 stycznia 2019, aż do, wydaje się kluczowej, interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 15 kwietnia 2019.
W ostatnim Informatorze przedstawiłem zmiany dotyczące poboru podatku u źródła, obiecując przedstawienie zasad wydawania przez organy podatkowe opinii o stosowaniu zwolnienia z poboru tego podatku. Czas ją zrealizować.
Niebawem zacznie się okres wzmożonych wypłat dla zagranicznych udziałowców, a ponadto na bieżąco podmioty krajowe wypłacają wynagrodzenie swym zagranicznym usługodawcom, względnie pożyczkodawcom (odsetki). Stąd też warto przyjrzeć się zmianom, jakie obowiązując od 1 stycznia br. w zakresie poboru tzw. podatku u źródła i związanych z tym obowiązków płatników. Szczególnie, że nakładają one dużo nowych obowiązków informacyjnych, do których spółki powinny się przygotować.
Od 1.01.2019r. (ale częściowo z mocą wsteczną) obowiązuję przepisy dotyczące obowiązku raportowania o schematach podatkowych. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie rozdziału 11a do Ordynacji podatkowej, a nowe regulacje nakładają na podatników i ich doradców szereg obowiązków.
Zdarza się, że zmiany przepisów są dla podatników korzystne i dlatego warto na nie zwracać uwagę. Tym razem przedstawiamy informacje o nowej stawce podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o zasadach określania kosztów uzyskania przychodów przy wnoszeniu aportem wierzytelności pożyczkowych.
Ustawodawca po raz kolejny dał wyraz szczególnemu zainteresowaniu fiskusa transakcjom z podmiotami powiązanymi. Po rozszerzeniu obowiązków dokumentacyjnych, tym razem na nowo zdefiniowano podmioty powiązane oraz ponownie zmodyfikowano przepisy dotyczące udokumentowywania tych transakcji.
W ostatnim okresie ukazało się kilka orzeczeń sądów administracyjnych, które mają istotne znaczenie dla podatników i dlatego warto przybliżyć ich treść.
Jednym z istotnych wyzwań dotyczących dokumentacji podatkowej cen transferowych, jest ustalenie jakie transakcje powodują po stronie podatnika powstanie obowiązku dokumentacyjnego. Stanowisko praktyków, urzędników oraz sądów administracyjnych nie było dotychczas spójne co do tego, w jaki sposób sumować wartość transakcji, w celu ustalenia, czy doszło do przekroczenia tzw. progu istotności.
W dalszej części przedstawionych zostało kilka „ciekawostek” podatkowych.
Zbliża się termin realizacji obowiązków wobec fiskusa z tytułu zawieranych transakcji z podmiotami powiązanymi. Przedstawiamy kilka aktualności związanych z tym tematem.
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nakładają na podatników obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej transakcji dokonywanych między podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu określonego progu przychodów/kosztów oraz wartości transakcji). Nie jest to jednak jedyny obowiązek ciążący na podatniku, który po przekroczeniu progu 20 mln Euro przychodów / kosztów w poprzednim roku podatkowym, zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji zawierającej informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. „master file”).
Szef Krajowej Administracji Skarbowej nadal prowadzi intensywne prace celem ostrzegania podatników przed, jego zdaniem, niezgodnymi z prawem podatkowym działaniami.  Tym razem w ostrzeżeniu z dn. 3.11.2017r., jako agresywną optymalizację podatkową potraktowano przypadki nadużywania zwolnienia podatkowego dla dywidend poprzez dokonywanie ich wypłat z wykorzystaniem spółek pośredniczących.
Organy podatkowe prowadziły kontrole podatkowe celem zakwestionowania wysokości strat podatkowych nawet wówczas, gdy z uwagi na upływ pięciu lat przedawniały się same zobowiązania podatkowe dotyczące okresu, w którym te straty były wykazywane. Uchwała NSA powinna zatrzymać ten proces.
Wydana w dniu 6.10.2017r. interpretacja ogólna o sygn. PT3.8101.11.2017 dotyczy kwalifikacji czynności (usług) wykonywanych przez członków zarządu spółek, działających na podstawie umów cywilnoprawnych (umów o zarządzanie, kontraktów menadżerskich, itp.) na gruncie podatku VAT w kontekście uznania tych czynności jako czynności opodatkowanych podatkiem VAT, wykonywanych w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.
Szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał kolejne ostrzeżenie dla podatników. Tym razem dotyczy schematu polegającego na uczestnictwie polskiego podatnika w zagranicznej spółce osobowej, która świadczy usługi niematerialne na terytorium Polski. Nie wiadomo, czy prezentowane będzie aprobowane przez sądy administracyjne, lecz  w praktyce oznacza ono przede wszystkim koncentrację organów kontrolnych na tego rodzaju schematach oraz odmawianie wydawania interpretacji indywidualnych dotyczących tego rodzaju spraw z uwagi na klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.
W świetle prawa Unii Europejskiej zakres zwolnienia od podatku od towarów i usług, dotyczącego dostawy używanych budynków, budowli i ich części jest szerszy niż w myśl polskich przepisów. Zwolnienie to powinno obejmować także dostawę budynku, budowli lub ich części (np. lokalu), które zostały wybudowane albo w znacznym stopniu ulepszone przez podatnika, a następnie były przez niego użytkowane na jego własne potrzeby co najmniej 2 lata.
Dnia 27.10.2017r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W dniu 10.11.2017 Senat przyjął tę nowelizację i od 13 listopada oczekuje ona na podpis Prezydenta RP. Zmiany zaczną obowiązywać już od 1.01.2018r.
Ministerstwo wydało kolejny komunikat – ostrzeżenie w sprawie nieprawidłowego określania podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów.
W ustawie z dnia 9.03.2017r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami uregulowano zasady wymiany informacji z organami podatkowymi innych państw członkowskich w przedmiocie wydanych interpretacji podatkowych oraz decyzji w sprawach cen transakcyjnych.
Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami (mają zacząć obowiązywać już od 1.01.2018r.) w zakresie opodatkowania przychodów z wynajmu zryczałtowanym podatkiem. Wstępnie proponowano, by podatnicy uzyskujący rocznie przychód przekraczający 100 tys. zł nie mogli korzystać z tej formy opodatkowania. Projekt ten został jednak złagodzony. Z przekazywanych nam informacji i zapytań wiemy, że jesteście Państwo bardzo zainteresowani tym tematem, dlatego na bieżąco będziemy informować o projektowanej zmianie.
Jako niezwykle interesującą można uznać odpowiedź na interpelację poselską nr 14059, której udzielił dnia 1.08.2017r. Minister Rozwoju i Finansów w przedmiocie powinności przedsiębiorców związanych z weryfikacją ich kontrahentów.
Dnia 1 stycznia 2018 wchodzi w życie art. 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Na mocy tej nowelizacji powstanie tzw. Rejestr Należności Publicznoprawnych, który pozwoli każdemu zainteresowanemu skontrolować, czy jego kontrahent ma zaległości podatkowe.
Aktualnie nie jest jasne, czy w świetle nowego brzmienia przepisów o cenach transferowych, należy sumować wartość wszystkich transakcji dokonanych w roku podatkowym między podmiotami powiązanymi, celem ustalenia, czy na podatniku ciąży obowiązek sporządzenia stosownej dokumentacji podatkowej. Wykładnia przepisu antagonizuje specjalistów.
Na mocy art. 19a ust. 5 pkt 3 lit a) w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT - w odniesieniu do świadczenia usług budowlano montażowych - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, co powinno nastąpić nie później niż 30-go dnia od dnia wykonania usługi. Z uwagi na wzajemne rozliczenia strony często definiują w umowach moment wykonania usługi lub utożsamiają go z podpisaniem protokołu zdawczo – odbiorczego. W świetle utrwalającej się linii orzecznictwa sądów administracyjnych taka praktyka jest błędna, i przede wszystkim nieskuteczna w rozliczeniach z fiskusem.
W dn. 12 czerwca br. Ministerstwo Finansów opublikowało nowe ostrzeżenie przed optymalizacją podatkową z wykorzystaniem spółek zagranicznych z uwagi na przepisy dotyczące tzw. miejsca zarządu. Jest ono szczególnie ważne dla osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, które prowadzą działalność poprzez spółki zarejestrowane poza granicami kraju.
Po wydaniu w dniu 8-go maja 2017r. ostrzeżenia dotyczącego optymalizacji z wykorzystaniem FIZ obligacji, Ministerstwo Finansów w dn. 22 maja br. wydało kolejne ostrzeżenie. Tym razem dotyczy ono optymalizacji podatkowej związanej z wnoszeniem aportem przedsiębiorstwa albo  zorganizowanej jego części (i ujawnieniem  wartości firmy).
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej opis mechanizmu optymalizacji podatkowej, wobec której istnieje wysokie ryzyko zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
1.1.2017 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych. Nowe regulacje budzą wątpliwości co do sposobu sumowania wartości transakcji na potrzeby weryfikacji, czy przekroczono próg kwotowy, który implikuje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej.
Pod skrótem KAS kryje się Krajowa Administracja Skarbowa powstała na bazie dotychczasowych struktur: administracji skarbowej (izby i urzędy skarbowe), Służby Celnej (izby, urzędy i oddziały celne) oraz kontroli skarbowej (UKS). Urzędująca od 1-go marca nowa instytucja ma istotny wpływ na życie podatników.
Z dniem 1.1.2017 znacząco zmieniły się przepisy regulujące obowiązki związane ze sporządzeniem dokumentacji podatkowej cen transferowych. Wprowadziły one nowe kryterium – wysokość przychodów lub kosztów podatnika, od którego uzależniono powstanie obowiązku dokumentacyjnego (sporządzenie tzw. „local file”), a  po przekroczeniu ustalonych progów kwotowych, także spełnienie dodatkowych wymogów w zakresie treści dokumentacji podatkowej.
Wprowadzenie do polskiego prawa podatkowego instytucji klauzuli obejścia prawa podatkowego (pisał o tym A. Kulczyk w Informatorze z sierpnia ub.r.  „Koniec optymalizacji podatkowej?” wywołuje wiele komplikacji w dotychczasowym systemie wydawania interpretacji podatkowych, które wymagają przybliżenia.
1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 zmieniająca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o swobodzie działalności gospodarczej. W wyniku tej nowelizacji znacząco, bo aż czterokrotnie, obniży się limit transakcji, które przedsiębiorcy mogą przeprowadzać bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Do tej pory limit wynosił 15 tys. euro. Od 1 stycznia 2017 obowiązek rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego ma dotyczyć wszystkich płatności, których wartość przekroczy 15 tys. zł (znowelizowany art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Zmiana ta niesie za sobą dalsze znaczące konsekwencje dla przedsiębiorców m.in. w zakresie podatkowym.
W poprzednim wydaniu Informatora Lege artis syntetycznie omówione zostały podstawowe zmiany w zakresie cen transferowych, które wejdą w życie z dniem 01.01.2017. W bieżącym wydaniu, zgodnie z zapowiedzią, przedstawimy elementy jakie zawierać powinna dokumentacja podatkowa cen transferowych, sporządzona w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób  prawnych.
Od 1-go stycznia 2017r. zasadniczej zmianie ulegną przepisy dotyczące określenia przychodu w momencie wnoszenia aportu do spółki kapitałowej i SKA. W tej sytuacji celowe jest rozważenie zasadności dokonania takiej czynności jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym.

 
Z dniem 01.01.2017 wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie dokumentacji podatkowej cen transferowych. Poniżej syntetycznie omawiamy wprowadzane zmiany.
Ostatnimi czasy ceny transferowe stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania Fiskusa. Organy podatkowe zyskały dostęp do międzynarodowych baz danych o cenach rynkowych, co ułatwiło i przyśpieszyło kontrolę transakcji między podmiotami powiązanymi. Jak zapobiec kłopotom?
Tzw. Klauzula obejścia prawa podatkowego to nowe narzędzie w rękach organów podatkowych, mające zapobiec działaniom zmierzającym do agresywnej optymalizacji podatkowej.
Po Portugalii, Niemczech, Austrii i jeszcze kliku innych państwach europejskich przyszedł czas na Polskę - w ramach walki z nadużyciami podatkowymi, szczególnie w zakresie podatku od towarów i usług, na podatników został już lub niebawem zostanie nałożony obowiązek przekazywania organom podatkowym określonych danych za pomocą transmisji elektronicznej. Zasadne jest zatem przedstawienie podstawowych zasad dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego, ze wskazaniem kręgu podmiotów zobowiązanych do jego przekazywania.
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jednostki osiągające określony w tej ustawie przychód, poziom zatrudnienia oraz aktywów są objęte obowiązkiem badania rocznych sprawozdań finansowych. Omieszkanie tego obowiązku nie tylko wpływa na ważność dokonanego podziału zysku, ale i może skutkować dla osób zarządzających jednostkami objętymi w/w obowiązkiem odpowiedzialnością karną.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe reguły w zakresie korekty przychodów i kosztów uzyskania przychodów ustalanych celem obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Faktury korygujące wystawione przez podatnika po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego podlegają obecnie uwzględnieniu przy obliczaniu przychodu w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korekta. Faktura korygująca odpowiednio zwiększa lub zmniejsza przychód w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona. Podobna reguła obowiązuje w przypadku kosztów uzyskania przychodów.
Czy dla nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej organu podatkowego wystarczy jedynie wykazanie, iż okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące, bez konieczności uprawdopodobnienia, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane? Na to pytanie odpowiedzi udzielił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28.01.2016 (sygn. akt II FSK 3404/13).
W ostatnim numerze Informatora przedstawialiśmy wątpliwości związane z ewentualnym opodatkowaniem tzw. podatkiem bankowym nie tylko bankowców i ubezpieczycieli (tj. instytucji finansowych), ale też innych podmiotów. Dostrzegając popełnione błędy legislacyjne głos zabrał Minister Finansów, który w wydanej 3 marca br. interpretacji ogólnej ustosunkował się do niektórych kwestii związanych z obowiązywaniem ustawy z dn. 15.01.2016r. o podatku od niektórych instytucji finansowych.
Tworzenie prawa to proces skomplikowany, który wymaga dogłębnej analizy przyczyn i skutków, a przede wszystkim poprawnego umiejscowienia nowego prawa w obowiązującym systemie prawnym. Szczególnie dotyczy to prawa podatkowego, a konsekwencje braku takiej rozwagi bywają zadziwiające. Któżby bowiem przypuszczał, że niektórzy przedsiębiorcy nieświadomie mogą zostać podatnikami tzw. podatku bankowego?
Popularność wykorzystywania przez przedsiębiorców dotacji finansowanych ze środków UE jest znacząca. W praktyce podatnik często finansuje określoną inwestycję ze środków własnych, a dopiero po pewnym okresie uzyskuje refundację części poniesionych wydatków. Sytuacja taka implikowała kontrowersje w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów i wydaje się, że wydana pod koniec ubiegłego roku uchwała NSA uwolni podatników od sporów podatkowych z organami podatkowymi.
Na stronach Ministra Finansów opublikowany został dokument zatytułowany „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016”. Zasługuje on na szczególną uwagę w kontekście wskazania obszarów szczególnego zainteresowania fiskusa w przyszłym roku.
9 czerwca 2015 roku Minister Finansów wydał interpretację ogólną sygn.:PT1.050.1.2015.LJU.19 w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych przez komorników sądowych (Dz. Urz. Min. Fin. z dnia 15 czerwca 2015 r.  poz. 41). Interpretacją tą zmieniono dotychczasowe stanowisko wyrażone w interpretacji ogólnej  z 30 lipca 2004 roku, zgodnie z którym komornicy sądowi nie byli uznawani za podatników VAT, nie płacili zatem podatku VAT od wykonywanych przez siebie  czynności egzekucyjnych.
Od pierwszego stycznia 2016 roku wejdzie w życie nowelizacja przepisów ordynacji podatkowej, która wprowadza duże ułatwienie dla organów podatkowych w zakresie dochodzenia  zobowiązań podatkowych od osób trzecich.
W ustawie z dn. 25.06.2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw zawarto przepisy, które od 1 stycznia 2016r. wprowadzają istotne zmiany w opodatkowaniu nieruchomości. Krytycznie oceniając reformy dokonywane „niejako przy okazji” warto przyjrzeć się skutkom tych zmian dla podatników podatku od nieruchomości.
O rozszerzeniu kręgu podmiotów objętych obowiązkiem prowadzenia specjalnej dokumentacji podatkowej o spółki osobowe pisaliśmy w tekście pt. „Wybrane zmiany w CIT w 2015r.”. Z uwagi na wagę problemu, jak i pojawiające się sygnały o stosowaniu nowych przepisów zasadny jest powrót do tego zagadnienia.
Bardzo często źródłem finansowania bieżącej działalności lub inwestycji są pożyczki. W przypadku podmiotów, których udziałowcy dysponują odpowiednimi środkami pożyczki są korzystniejsze od droższych kredytów bankowych (np. z uwagi na wymagane zabezpieczenia). W takich przypadkach mamy do czynienia z transakcjami pomiędzy podmiotami powiązanymi, a te są przedmiotem szczególnie wnikliwego zainteresowania organów podatkowych. Dlatego warto podpowiedzieć, jak przygotować się do tego, by skutecznie dać opór organom kontrolnym kwestionującym wysokość oprocentowania pożyczki i tym samym wskazującym na zjawisko tzw. transferu zysków.
Po ponad roku obowiązywania nowych przepisów o możliwości odliczenia podatku naliczonego od samochodów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej można raczej stwierdzić, iż organy podatkowe interpretują je restrykcyjnie. Bardziej korzystne dla podatników jest orzecznictwo sądów administracyjnych. Tym niemniej odliczenie 100% VAT-u od samochodu wiąże się ze znacznym ryzykiem sporu z fiskusem.

 
Instytucja powiernictwa zyskuje coraz większą popularność i dlatego warto zwracać uwagę na interpretacje organów podatkowych dotyczące tej konstrukcji, albowiem choć są wydawane w indywidualnych sprawach to stanowią wskazówkę dot. stosowania prawa przez organy podatkowe.
Zgodnie z art. 12 nowelizacji z 7.02.2014r. ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikom ograniczono prawo do tzw. odliczania podatku VAT (50%) naliczonego przy zakupie paliw do samochodów osobowych. Ograniczenie tego prawa miało charakter czasowy i wygasa z końcem czerwca br.
W praktyce gospodarczej zdarza się, że z uwagi na upływ wymaganego okresu wierzytelność przedawnia się i dłużnik może skutecznie uwolnić się od zaspokojenia wierzyciela. Jednocześnie przepisy zakazują podatnikom zakwalifikowania takiej niewyegzekwowanej, przedawnionej wierzytelności do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji podatek dochodowy, który został zapłacony od należnego dochodu, który nie został przez wierzyciela faktycznie osiągnięty, zostaje definitywnie utracony. Istnieje jednak możliwość „odzyskania” tego podatku.
Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 9 kwietnia 2015 w sprawie biur rachunkowych wyjaśniła wątpliwości dotyczące wcześniejszych niekorzystnych interpretacji wydawanych przez organy podatkowe. Potwierdziła ona prawo do zwolnienia z VAT określonych kategorii firm świadczących usługi rachunkowo księgowe.
Umorzenie udziałów bywa częstą formą „odzyskania” zainwestowanych w spółkę przez jej wspólników środków, jak również bywa instrumentem optymalizacji, alternatywą dla wypłaty opodatkowanej dywidendy. Szczególnie interesujące jest umorzenie udziałów uprzednio nabytych w drodze tzw. wymiany udziałów. Stąd też warto przytoczyć aktualne stanowisko organów podatkowych dotyczących wybranych konsekwencji podatkowych tej operacji.
Informacja prezentuje wybrane zmiany, jakie zaczną obowiązywać w opodatkowaniu podatkiem dochodowym osób prawnych.
Od wielu lat istnieją rozbieżności interpretacyjne w przedmiocie konieczności przyporzadkowywania pracownikom przychodów ze stosunku pracy od niepieniężnych świadczeń finansowanych przez pracodawców. Wynika to także m.in. z restrykcyjniejszej polityki fiskalnej. Eskalacja sporu nastąpiła przy tzw. pakietach medycznych, potem pojawiły się problemy z opodatowywaniem świadczeń w ramach imprez integracyjnych, dowozu pracowników do zakładu pracy itp. Czy kres tym sporom położy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 8 lipca 2014r. w sprawie K 7/13?Wobec braku jednoznacznej regulacji od wielu lat trwają spory podatkowe dotyczące sposobu ustalenia wysokości przychodu, jaki uzyskuje pracownik z tytułu korzystania ze służbowego auta do swych prywatnych wyjazdów. Ministerstwo Gospodarki zaproponowało rozwiązanie, które ma szanse stać się obowiązującym prawem. Czytaj więcej...
Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił dane dotyczące skuteczności składanych przez podatników skarg. Jest lepiej niż w 2012r. Czytaj więcej...

 
Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2014 ... Czytaj więcej..
Minister Finansów rzadko korzysta z uprawnienia przewidzianego w art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, który dotyczy wydawania ogólnych interpretacji podatkowych mających zapewnić jednolite stosowanie przepisów podatkowych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Warto zatem odnotować niedawno wydaną interpretację ogólną w sprawie zaliczania do kosztów uzyskania przychodów czynszu najmu samochodu osobowego używanego dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej (interpretacja z dn. 8.11.2013r. o sygn. DD2/033/55/MWJ/13/RD-111005). Czytaj więcej...
Rząd wycofał się z pomysłu opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, o którym to pomyśle pisaliśmy w poprzednich Informatorach Kancelarii. Czytaj więcej...Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych przekształcenie podlega opodatkowaniu tym podatkiem wówczas, gdy jego wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego. Przy przekształceniu przesunięcia majątkowe z istoty rzeczy nie następują. Organy skarbowe, wbrew dotychczasowej linii interpretacyjnej, coraz częściej uważają jednak inaczej; przedsiębiorcy planujący przekształcenie powinni, zatem zważać na zmieniającą się na niekorzyść podatnika praktykę w tej kwestii. Czytaj więcej...
Ostatnio pojawiają się coraz częstsze doniesienia o praktyce urzędów skarbowych, które wzywają podmioty zagraniczne nabywające udziały w polskich spółkach handlowych do złożenia wniosku o nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej. Czytaj więcej...
Tajemnicą poliszynela jest wykorzystywanie form organizacyjnych: spółki komandytowo-akcyjnej oraz spółki komandytowej do optymalizacji podatkowej. Popularność S.K.A. znacząco wzrosła po korzystnych orzeczeniach sądów administracyjnych (opisywanych w pop. informatorach Kancelarii), co wzbudziło zainteresowanie fiskusa. Zasady opodatkowania wspólników spółek komandytowych nie budziły znaczących kontrowersji, lecz i one znalazły się „na celowniku” Ministerstwa. Czytaj więcej...
Gdy treść przepisu wywołuje wątpliwości, a organy podatkowe oraz sądy administracyjne nie są zgodne w jego wykładni, pozostaje poddać sprawę Trybunałowi Sprawiedliwości UE w Luksemburgu. Tak stało się w odniesieniu do interpretacji przepisu traktującego o momencie powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w odniesieniu do usług transportowych. Czytaj więcej...
Ministerstwo Finansów Departament Kontroli Skarbowej opublikowały dokument pt. „Zadania urzędów kontroli skarbowej na rok 2013”. Prezentujemy jego fragment, gdyż wskazuje on, jakie zagadnienia będą szczególnie wnikliwie badane podczas kontroli skarbowych w bieżącym roku. Czytaj więcej...Od 1.01.2013 łatwiej będzie można skorzystać z tzw. „ulgi na złe długi” w podatku od towarów i usług. Skorygowanie podatku należnego w przypadku nieściągalnych wierzytelności nie będzie wymagało spełnienia tylu formalności, co dotychczas. Skróceniu ulegnie także termin, po upływie którego wierzytelność wobec kontrahenta będzie uznawana za nieściągalną. Czytaj więcej...
Konstrukcja podatków dochodowych opiera się na opodatkowaniu dochodu stanowiącego różnicę pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania. W interesie podatników jest, by sterując obydwoma parametrami minimalizować obciążenia podatkowe. W przypadku kosztów uzyskania przychodów istotne możliwości wynikają ze stosunkowo elastycznego kształtowania się wysokości odpisów amortyzacyjnych. Czytaj więcej...W polskim prawie podatkowym od lat zauważalna jest tendencja do intensyfikacji restrykcyjności systemu podatkowego wobec menedżerów, postrzeganych jako najlepiej zarabiająca grupa zawodowa. Kolejnym przykładem utrudnień podatkowych jest interpretacja przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem VAT kontraktów menedżerskich. Czytaj więcej...
Fundusze inwestycyjne zamknięte z siedzibami na terytorium Polski są znanym instrumentem służącym optymalizacji podatkowej, albowiem uzyskiwane przez nie dochody zwolnione są z opodatkowania. Korzyści podatkowe mogą jednak okazać się jeszcze wyższe w przypadku wykorzystania funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych poza granicami kraju np. w Luxemburgu. Czytaj więcej...
Zasadniczo zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem lat pięciu. W sytuacjach, gdy kontrole podatkowe lub skarbowe prowadzone są tuż przed upływem tego okresu, zazwyczaj wszczynane są postępowania karno skarbowe, których celem jest przede wszystkim uniknięcie przedawnienia zobowiązania podatkowego. Czy wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca br. wpłynie na zaprzestanie tego rodzaju praktyk? Czytaj więcej...
Instytucja czynnego żalu przewidziana w kodeksie karnym skarbowym pozwala na uniknięcie odpowiedzialności za przestępstwo i wykroczenie skarbowe. Wystarczy dopełnić kilku podstawowych wymogów, aby pomimo złamania przepisów podatkowych nie ponosić żadnej odpowiedzialności. Czytaj więcej...
Zliberalizowanie przepisów dotyczących opodatkowania darowizn podatkiem od spadków i darowizn, sprowadzające się praktycznie do zwolnienia z tego podatku darowizn na rzecz osób najbliższych oraz opodatkowanie tym podatkiem wyłącznie obdarowanych osób fizycznych stworzyło możliwości wykorzystania tej konstrukcji prawnej do zmniejszenia obciążeń podatkowych, szczególnie w zakresie podatków dochodowych. Czytaj więcej...
Czasami spółka kapitałowa nie przynosi dochodów i generuje straty podatkowe, których nie można wykorzystać i zachodzi nawet obawa, że z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, straty te zostaną bezpowrotnie „stracone”. Istnieją jednak mechanizmy pozwalające na wykorzystanie straty celem zmniejszenia obciążeń podatkowych i temu właśnie zagadnieniu poświęcona jest kolejna cześć cyklu dotyczącego optymalizacji podatkowej. Czytaj więcej...
Podatek od nieruchomości to stała pozycja w kosztach większości przedsiębiorców. Często podatek ten płacony jest automatycznie, bez dokonania uprzedniej i okresowe analizy zmierzającej do zoptymalizowania obciążeń podatkowych. Co więcej, przydatne jest uwzględnianie regulacji podatkowych przy planowaniu nowych inwestycji, albowiem np. odpowiednie zaprojektowanie budynku także może wiązać się z korzyściami podatkowymi. Oszczędności z tytułu obniżenia wysokości podatku od nieruchomości mogą być znaczące, co uzasadnia poświęcenie temu zagadnieniu następnej części cyklu informacji Kancelarii Prawniczej Lege artis poświęconych optymalizacji podatkowej. Czytaj więcej...
Jak legalnie uniknąć zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc) od umowy pożyczki

 

Artykuł inicjuje cykl informacji poświęconych optymalizacji podatkowej, które będą zamieszczane w następnych numerach Informatora naszej Kancelarii. Pierwszy materiał poświęcony jest legalnym możliwościom uniknięcia konieczności zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (pcc) od umowy pożyczki.
Wbrew nadziejom podatników początek roku 2012 nie przyniesie rewolucyjnych zmian przepisów podatkowych, które zapowiadane są na rok 2013. Można spojrzeć na to również w optymistyczny sposób i uznać, że aktualna sytuacja podatkowa nie ulegnie pogorszeniu. Tym niemniej warto zwrócić uwagę na kilka nowości.Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych („UPDOP”) za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych usług. Katalog ten ma charakter zamknięty, co pozwala na przyjęcie tezy, że w niektórych przypadkach zapłaconą karę umowną będzie można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu, o ile oczywiście będzie ona miała związek z osiągnięciem przychodu lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów.
Ciężar dowodzenia wykonania usług niematerialnych

 

W praktyce gospodarczej bardzo często występują tzw. usługi niematerialne (doradcze, marketingowe, agencyjne itp.). Dotyczy to przede wszystkim usług świadczonych przez osoby należące do większych struktur kapitałowych, często o zasięgu międzynarodowym. Od lat usługi te podlegają szczególnemu zainteresowaniu organów kontrolnych pod kątem eliminacji zjawiska tzw. „ukrytej dywidendy”. Niestety podatnicy bardzo często nie wykazują należytej troski o udokumentowanie realizacji tych usług, poprzestając wyłącznie na posiadaniu faktur. Tymczasem to na podatniku ciąży obowiązek wykazania związku poniesionego na usługi niematerialne wydatku oraz faktycznego wykonania usługi przez podmiot, któremu wypłacono wynagrodzenie. Zarówno praktyka organów podatkowych, jak i orzecznictwo sądowe są w tej mierze stosunkowo zgodne. Potwierdza to także wyrok WSA we Wrocławiu z dn. 8.08.2011r. w spr. I SA/Wr 817/11, w którym podkreślono, że to na podatniku spoczywa ciężar dowodzenia powyższych okoliczności. Stąd też rekomendujemy, by w przypadku nabywania usług niematerialnych (szczególnie od podmiotów powiązanych) zadbano o należyte ich udokumentowanie, w tym o posiadanie umowy, zleceń oraz dowodów potwierdzających realizację usługi (raporty, opinie itp.).

 

Opodatkowanie dywidend akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych

 

W uchwale siedmiu sędziów NSA z dn. 16.01.2012r. (II FPS 1/11) uznano, że przychód (dochód) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej podlega opodatkowaniu dopiero w dniu otrzymania dywidendy. Dotychczas organy podatkowe opowiadały się za koniecznością comiesięcznego odprowadzania zaliczek na podatek, traktując go jako przychód z działalności gospodarczej.

 

 

Artur Lewicki

radca prawny

partner zarządzający
Polscy przedsiębiorcy są coraz bardziej aktywni na rynku niemieckim i często podlegają w tym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to konieczność dokonania rozliczeń z niemieckim fiskusem i zapłaty w tym kraju podatku dochodowego. W sytuacji nieuregulowania takich zobowiązań ich egzekucja może zostać przeprowadzona także w Polsce. Czytaj więcej...
Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt. 60 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku, Nr 54, poz. 654, ze zm.), nie stanowią kosztu uzyskania przychodu osiąganego przez spółkę kapitałową odsetki od pożyczek udzielonych jej przez jej udziałowca (akcjonariusza) lub udziałowców (akcjonariuszy), którzy mają w tej spółce co najmniej 25% udziałów (akcji), jeżeli wartość zadłużenia wobec nich wynosi co najmniej trzykrotność kapitału zakładowego spółki. Zgodnie zaś z pkt. 61 cytowanego przepisu także nie stanowią kosztów uzyskania przychodu odsetki od pożyczek (kredytów) udzielonych spółce przez spółkę, w której ten sam podmiot posiada w obu spółkach co najmniej 25% udziałów. Czytaj więcej...Dekoniunktura w gospodarce sprzyjać będzie rozwojowi negatywnego zjawiska, jakim jest nieterminowa regulacja zobowiązań. Należy spodziewać się, że pomimo podejmowanych działań prewencyjnych występować będą sytuacje, w których dłużnicy nie zapłacą ceny za nabyty towar lub wynagrodzenia za wykonane usługi. Przypadki te będą tym bardziej dolegliwe, że prawo podatkowe w znacznej mierze opiera się na zasadzie memoriałowej i łączy powstanie obowiązku podatkowego, a w konsekwencji zapłatę podatku z momentem powstania przychodu należnego, a nie faktycznie uzyskanego.