Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Dr Jarosław Kuropatwiński

Radca prawny i partner zarządzający Kancelarii Prawniczej Lege artis Kuropatwiński Lewicki w Bydgoszczy, współpracownik Katedry Prawa Cywilnego i Bankowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konsul Honorowy Republiki Federalnej Niemiec w Bydgoszczy. W październiku 2005 r. obronił rozprawę doktorską pt. Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą. Wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy (nr Bd-701). Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, biegle włada językiem niemieckim i angielskim. Prowadzi szkolenia dla radców prawnych i notariuszy oraz wykłady uniwersyteckie z przedmiotów wchodzących w skład prawa cywilnego. Dnia 21 lutego 2014 wygłosił na zaproszenie Prezesa Sądu Najwyższego Prof. dr hab. Tadeusza Erecińskiego wykład na Zgromadzeniu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, pt. Wybrane kontrowersyjne zagadnienia prawa wieczystoksięgowego. Autor trzech książek, wielu artykułów i glos. W Kancelarii Lege artis odpowiedzialny jest przede wszystkim za prowadzenie procesów cywilnych, opiekę nad zagranicznymi mandantami oraz negocjacje i sprawy dotyczące obrotu nieruchomościami. Aktualnie przygotowuje II tom Komentarza do ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Spis publikacji dra Jarosława Kuropatwińskiego 


Monografie:
1. Ekspektatywa powstania wierzytelności w polskim prawie cywilnym (Branta 2006)
2. Umowne rozporządzenie wierzytelnością przyszłą (TNOiK 2007)

3. Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-582 u.k.w.h. oraz 6261-62613 k.p.c., tom I, Komentarz do art. 1-10 u.k.w.h. (POL SP 2013) - książka wydana pod patronatem czasopisma "REJENT"

4. Podstawa wpisu do księgi wieczystej, WoltersKluwer 2020


Artykuły:
1. Cesja wierzytelności przyszłych, PPH 1998, nr 9;
2. Dopuszczalność różnicowania sposobu reprezentacji spółki z o.o., Prawo Spółek 1998, nr 10;
3. Zagadnienia konstrukcyjne tzw. upoważnienia inkasowego, Prawo Spółek 1999, nr 6;
4. Zbycie udziału w spółce osobowej. Aspekty prywatnoprawne, Prawo Spółek 2000, nr 9;
5. Przydziały nieważne z mocy prawa, Rzeczpospolita 19.4.2002, nr 92;
6. Cesja wierzytelności przyszłych nie może zagrażać pewności obrotu. (Polemika), Rzeczpospolita 19.12.2002, nr 29;
7. Odsetki „stymulacyjne” wynikające z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Prawo Spółek 2004, nr 7-8;
8. Dopuszczalność zajęcia wierzytelności przyszłej w sądowym postępowaniu egzekucyjnym, Prawo Spółek 2006, nr 10;
9. Wierzytelność w procesie kreacji, Prawo Spółek 2007, nr 2;
10. Wierzytelność w dogmatyce prawa cywilnego, KPP 2007, nr 1;
11. Zakres sukcesji cesjonariusza w prawa kształtujące, KPP 2008, nr 3;
12. Znaczenie wpisu w polskim systemie wieczystoksięgowym. Rozważania nad projektem reformy, Rejent 2011, nr 5;

13. Domniemanie prawdziwości i wiarygodności wpisów w katastrze nieruchomości (polemika z artykułem D. Felcenlobena), Rejent 2013, nr 7;

14. Obrót ekspektatywą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w świetle uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013r., III CZP 104/12, Rejent 2014, nr3;

15. Jurydyczna konstrukcja podstawy wpisu do księgi wieczystej, Rejent 2015, nr 5;

16. Umowa ustalająca jako sposób zaspokojenia roszczenia o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i podstawa wpisu do księgi wieczystej (w:) Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana Sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016;

17. Pojęcie prawa osobistego i roszczenia na tle ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Rejent 2018, nr 6;

18. Bierut wiecznie żywy, Rzeczpospolita 8.1.2019.

19. Kataster nieruchomości jako podstawa przestrzennej identyfikacji praw podmiotowych do nieruchomości, Rejent 2020, nr 2.

20. Problem dopłat nierównomiernych nakładanych w jednomyślnej uchwale wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (w:) Sto lat polskiego prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie, t. I, Warszawa 2020

21. Profesor Leopold Stecki (1927-2020). Pro Memoriam, Rejent 2020, nr 8 (współautor razem z Mirosławem Bączykiem).


Glosy

1. Glosa do uchwały SN z 19.9.1997, III CZP 45/97, Prawo Bankowe 1998, nr 4;
2. Glosa do wyroku SN z 20.5.1998, I CKN 683/97, PPH 1999, nr 11;
3. Glosa do wyroku SN z 27.6.2001, II CKN 602/00, Prawo Bankowe 2002, nr 1;
4. Glosa do postanowienia SN z 26.6.2001, I CA 1/01, Rejent 2002, nr 7;
5. Glosa do wyroku SN z 30.1.2003, V CKN 345/01, Prawo Bankowe 2004, nr 10;
6. Glosa do wyroku SN 6.11.2003, II CKN 16/02, Przegląd Sądowy 2006, nr 4;
7. Glosa do wyroku SN z 5.4.2006, I CSK 189/05, OSP 2007 z. 5, poz. 63;
8. Glosa do wyroku SN z 15.2.2006, IV CSK 71/05, OSP 2008 z. 4, poz. 42;
9. Glosa do wyroku SN z 20.2.2008, II CSK 445/07, OSP 2009 z. 9, poz. 92;
10. Glosa do wyroku SN z 7.5.2009, III CZP 18/09, OSP 2010 z. 7-8, poz. 77;
11. Zbycie idealnej części udziału w spółce osobowej - glosa do postanowienia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z 13.05.2009,VIII Ga 23/09, Glosa 2011, nr 2;

12. Glosa do wyroku SN z 9.2.2012, III CSK 181/11, Przegląd Sądowy 2013, nr 1.

13. Glosa do wyroku SN z dnia 17 marca 2016, V CSK 379/15, OSP 2018, nr 1, poz. 2