Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Przepis art. 177 § 2 k.s.h. wprowadza zasadę równomierności dopłat uiszczanych przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stosownie do tej zasady, dopłaty nakładane powinny być na wspólników proporcjonalnie w stosunku do ich udziałów w spółce, co uzasadniane jest potrzebą ochrony wspólników mniejszościowych przed nadmiernym obciążeniem ich zobowiązaniem do finansowania majątku spółki. Kwestią o dużej doniosłości dla praktyki, a zarazem budzącą spore kontrowersje, jest to, czy umowa spółki wprowadzać może dopłaty nierównomierne (nieproporcjonalne). Chodzi o sytuację, w której uchwała wspólników przewiduje dopłaty w wysokości niepozostającej w związku z liczbą udziałów przysługujących poszczególnym wspólnikom.
Z uwagi na wyjątkowo trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla znaczącej części przedsiębiorstw, ustawodawca w przepisie art. 15zzra tzw. Tarczy antykryzysowej 2.0 „zamroził” na czas trwania epidemii obowiązek dłużnika składania wniosku o ogłoszenie upadłości. Rozwiązanie to   w naszej ocenie wymaga krótkiego omówienia.
Osoby, które nas posłuchały i nie zapłaciły rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa skorzystają na tym w jeszcze większym stopniu, albowiem termin do zapłaty zostaje ponownie przesunięty – z 30-go czerwca 2020 na 31-szy stycznia 2021. Dotyczy to także opłaty, której termin był przełożony decyzją właściwego organu.
W dniu 13.07.2020 upływa ostateczny termin zgłoszenia przez spółki prawa handlowego danych beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Termin nie został niestety do tej pory przesunięty na dalszy okres. Komunikat w sprawie obowiązku, który pojawił się na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/do-13-lipca-zglos-dane-do-crbr sugeruje, że nie należy spodziewać się takiego przesunięcia.

 
Jednym z rozwiązań przyjętych w tzw. Tarczy Antykryzysowej jest uwolnienie dłużników z obowiązku powiększania dochodu o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego, które nie zostało przez niech uregulowane. To rozwiązanie ma zalety, ale i niestety wady.
Przeznaczenie subwencji z Polskiego Funduszy Rozwoju S.A. w ramach tzw. tarczy finansowej określono bardzo szeroko.
Podstawą płynności finansowej przedsiębiorstwa jest w głównej mierze terminowa realizacja zobowiązań przez kontrahentów, a tym bardziej w obecnym, tak przecież trudnym dla wielu sektorów gospodarki, okresie. Często jednak dochodzi do sytuacji, kiedy kontrahent zwleka z uregulowaniem należności lub co gorsze w ogóle  jej nie uiszcza. Wówczas najskuteczniejszym rozwiązaniem jest jak najszybsze przekazanie sprawy do profesjonalnej windykacji.
Subwencja z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. wydaje się być chyba najbardziej udanym projektem w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Decyzje o przyznaniu subwencji oraz wypłaty samych kwot następują bardzo sprawnie. Nie mniej jednak, ta forma wsparcia nie jest pozbawiona szeregu zagrożeń, o których być może składając wniosek przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy.
Z dniem 1 stycznia 2020r. minimalne ustawowe wynagrodzenie osiągnęło kwotę 2600,-- zł brutto. Pracodawcy stanęli przed koniecznością podniesienia pracownikom płac do w/w poziomu i uczynili to na różne sposoby, niestety nie zawsze zrozumiałe dla najgorzej zarabiających pracowników. „Optymalny” sposób na zaradzenie wzrostowi kosztów płacowych znaleźli pracodawcy wypłacający premie i nagrody.W związku ze zbliżającym się terminem sporządzenia sprawozdań finansowych przez podmioty, których rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,  pragniemy zwrócić uwagę na kilka istotnych z praktycznego punktu widzenia kwestii.
Liczba upadłości i restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw wzrasta. Przedsiębiorcy oczekujący zapłaty za sprzedane towary lub usługi od danego kontrahenta mogą zatem potencjalnie spotkać z sytuacją, w której zamiast oczekiwanej zapłaty otrzymają informację o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub postepowania upadłościowego wobec tego kontrahenta. Warto zatem wiedzieć, jaki wpływ na możliwość zaspokojenia wierzytelności wierzyciela ma przeprowadzenie wobec kontrahentów (dłużników) takich postępowańNa konferencji w dniu 22.01.2020r. zadeklarowałem, że będę próbował uzyskać podpowiedź Ministerstwa Finansów w sprawie identyfikacji beneficjenta rzeczywistego w spółkach komunalnych oraz spółkach Skarbu Państwa. Uzyskałem odpowiedź,  zgodnie z którą „taka spółka musi dokonać oceny stanu faktycznego i prawnego i we własnym zakresie wskazać osobę lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką.

Wskazanie jako beneficjenta rzeczywistego przedstawiciela jednostki sektora finansów publicznych sprawującego kontrolę nad spółką, nie wyklucza wskazania jako beneficjenta rzeczywistego innych osób fizycznych w zależności od spełniania przez nie przesłanek definicji ustawowej beneficjenta rzeczywistego”.

Trudno bym czuł się usatysfakcjonowany taką odpowiedzią. Drążę temat i może uzyskam bardziej jednoznaczne stanowisko lub zainicjuję powstanie oficjalnego komunikatu. Poczekamy, zobaczymy.
Kontynuując cykl naszych artykułów dotyczących cen energii elektrycznej poniżej przedstawiamy sytuację prawną oraz możliwości ubiegania się o dopłaty do cen energii elektrycznej, które ustawodawca przewidział dla średnich i dużych przedsiębiorstw.
Obowiązująca 1.1.2020 roku ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 poz. 1649), wprowadza nowe obowiązki informacyjne dla niektórych przedsiębiorców.
Sankcje przy zgłoszeniu lub nieprawidłowym zgłoszeniu spółki do CRBR są bardzo dotkliwe i to zarówno finansowe, jak i karne. Niestety sytuacji zarządców spółek zobowiązanych do dokonywania zgłoszeń nie poprawia informacja płynąca z ostatniego komunikatu Ministerstwa Finansów, opublikowanym w dn. 7.02.2020r.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych nałożył na spółkę ClickQuickNow karę pieniężną w wysokości 201 559,50 zł za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Zdaniem Prezesa UODO spółka utrudniała realizację prawa do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. W decyzji z 16 października 2019 r. wskazano 5 uchybień, a także nakazano zmodyfikować proces przetwarzania danych osobowych.
Począwszy od 1. stycznia  2020 r. w życie wchodzą kolejne zmiany Kodeksu spółek handlowych. Nowe wymogi dotyczą m.in. spółek komandytowo-akcyjnych i akcyjnych. Część zmian obowiązywać będzie dopiero od roku 2021 jednak wymaga wcześniejszego przygotowania spółki na ich drożenie.
Wśród wielu zmian w  prawie w ostatnich tygodniach, znalazła się również znacząca nowelizacja postępowania upadłościowego, w szczególności w zakresie tzw. upadłości konsumenckiej. W dużym uproszczeniu oraz ogólności można wskazać, że ustawodawca wprowadził kolejne, nader znaczące ułatwienia sięgania po ten instrument przez osoby, które  w chwili składania wniosku nie prowadzą działalności gospodarczej. Znacząca część zmian wejdzie w życie w marcu 2020 roku.
Najnowsza nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła kolejne ułatwienia mające usprawnić przebieg zgromadzeń wspólników oraz dostosować przepisy do rozwoju nowych technologii porozumiewania się.
Dnia 13-go października br. weszła w życie ustawa z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Choć wiele spółek może myśleć, że prowadzących uczciwie działalność ten akt prawny nie obejmuje, to jednak podlegają one nałożonym w w/w przepisach obowiązkom, a wprowadzony, jawny Centralny  Rejestr Beneficjentów Rzeczywisty stanowić będzie dodatkowe źródło informacji.
Ustawa nowelizująca Kodeks postępowania cywilnego obejmuje ponad 300 nowych lub zmienianych przepisów. Zmiany te, zgodnie z uzasadnieniem projektu, mają przede wszystkim skrócić czas trwania postępowań sądowych. Nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 06.08.2019, co oznacza, że jeszcze w listopadzie nowe przepisy wejdą w życie, a z nimi odrębne postępowanie gospodarcze.
Z dniem 1 stycznia 2020r. minimalne ustawowe wynagrodzenie osiągnie kwotę 2600,-- zł brutto. Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane 18 września 2019 roku (Dz.U 2019, Poz. 1778). Pracodawcy staną przed koniecznością podniesienia pracownikom płac do w/w poziomu. Sprawdzając, czy wynagrodzenie pracownika nie jest niższe od ustawowego minimum nie uwzględnimy jednak m.in. wynagrodzenia za nadgodziny, dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej, a niebawem i dodatku stażowego.
Od 1 listopada 2019 roku mechanizm podzielonej płatności stanie się obowiązkowy m. in. w branży budowlanej, paliwowej, elektronicznej, węglowej, stalowej czy części samochodowych. Zastąpi on obowiązujący obecnie w tych branżach mechanizm odwrotnego obciążenia.
Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać dwie istotne zmiany w przepisach dotyczących transakcji handlowych. Zmiany te dotyczą odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz prawa do rekompensaty za odzyskiwanie należności z tytułu tych transakcji.
 

Ustawodawca wprowadza kolejną regulację, która ma na celu ograniczenie zatorów płatniczych, będących powszechnym zjawiskiem dzisiejszego obrotu gospodarczego.
19 czerwca 2019 roku została uchwalona kolejna nowelizacja przepisów regulujących cenę energii elektrycznej. Co nie powinno być już dla nikogo zaskoczeniem, ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych weszła w życie niemal natychmiast i obowiązuje od dnia 29 czerwca 2019 roku.
W jednym z ostatnich orzeczeń Sąd Najwyższy, pochylił się nad ciekawą i wcale nie tak rzadką sytuacją, gdy pracodawca dwukrotnie wadliwie zmierza do rozwiązania umowy z pracownikiem poprzez jednostronne oświadczenia woli, składane zanim pracownik zdąży odwołać się od pierwszego z nich. Powstała w związku z tym wątpliwość, ile roszczeń odszkodowawczych przysługuje pracownikowi.
Obecnie Sejm intensywnie pracuje nad nowelizacją ustawy, która wprowadziła „zamrożenie” cen energii elektrycznej w 2019 roku. W dużym skrócie i uproszczeniu można przyjąć, iż ustawodawca w świetle uzasadnienia projektowanej ustawy zmieniającej, obecnie de facto wycofuje się z części wprowadzonych zmian. Wprowadzone bowiem nowe mechanizmy w istocie co najmniej ograniczają lub nawet wyłączają  możliwości korzystania z niższych cen energii elektrycznej dla niektórych grup odbiorców.
W związku ze zbliżającym się nieuchronnie terminem złożenia składania sprawozdań finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się  z rokiem kalendarzowym  (więc większości spółek)  pragnę ponownie krótko podsumować zmiany zaistniałe na tym polu w roku 2018 oraz 2019.1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Ustawa nakłada na pracodawców szereg obowiązków związanych z zawieraniem umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowaniem i dokonywaniem wpłat do PPK. Zgodnie z ustawą PPK jest dobrowolne dla pracowników … przymusowe dla podmiotów zatrudniających, a ewentualna krytyka PPK może potencjalnie zostać uznana za „nakłanianie” do rezygnacji z PPK i skutkować dla sprawcy dotkliwą karą grzywny.
Jak już wstępnie sygnalizowaliśmy w poprzednich wydaniach Informatora ustawa z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadziła wiele istotnych zmian w prawie podatkowym, prawie pracy, ale także w Kodeksie spółek handlowych. Przedmiotowe zmiany w zakresie kodeksu Spółek handlowych obowiązują od 1 marca 2019 r.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii przygotował projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. Przewidywane zmiany będą dotyczyły głównie ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ale także będą to zmiany w prawie podatkowym oraz w procedurze cywilnej. Obecnie trwają prace nad projektem w Rządowym Centrum Legislacji.
Opóźnienie w dostawie towaru stanowi jeden z przypadków nienależytego wykonania przez przewoźnika zobowiązania wynikającego z umowy przewozu. Jest ono jednak na tyle specyficzne, że regulacja odpowiedzialności z tego tyłu podlega pewnym odrębnościom w stosunku do odpowiedzialności za utratę, ubytek oraz uszkodzenie przesyłki. Jedną z takich charakterystycznych odmienności na tle Konwencji CMR, o niezmiernie doniosłym znaczeniu praktycznym, jest kwestia zastrzeżenia, o którym mowa w art. 30 ust. 3 tej Konwencji.
22 lutego 2019 roku Sejm uchwalił Ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Ta dostosowująca polskie ustawodawstwo do RODO ustawa zmieniająca znajduje się na etapie prac senackich i dokonuje także istotnych zmian w Kodeksie pracy
Rada Ministrów skierowała do Sejmu projekt ustawy przewidujący złagodzenie w pewnym stopniu ograniczeń w obrocie gruntami rolnymi. Jeżeli planowana przez rząd nowelizacja zostanie przyjęta przez parlament, możliwe będzie w szczególności nabycie nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 1 ha przez podmiot niebędący rolnikiem indywidualnym. Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej ograniczeniom wynikającym z przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego nie będą też podlegały grunty rolne położone w graniach administracyjnych miast.
Z dniem 1 stycznia 2019 weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 o kosztach komorniczych, które zastąpił ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o komornikach sądowych i egzekucji.
Z nowym rokiem weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. W swym założeniu ma ona stworzyć lepsze warunki dla rozwoju przedsiębiorców, odciążając ich w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych.
Ustawodawca dokonał przecięcia sporów prawnych dotyczących skutków prawnych wadliwej reprezentacji osób prawnych (np. spółek kapitałowych), wprowadzając regulację analogiczną do skutków działania tzw. rzekomego pełnomocnika (falsus procurator), dobrze zakorzenionych w polskim systemie prawnym.
Dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wprowadza ona kilka istotnych zmian w Kodeksie pracy.
Od 1 stycznia br. obowiązują nowe zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Istotną zmianą, która ma wpływ na budżety zdecydowanej większości przedsiębiorców używających w swojej działalności samochodów osobowych jest wprowadzenie procentowego ograniczenia wysokości wydatków związanych z używaniem pojazdu, jakie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Już w pierwszej połowie 2018 roku w mediach zaczęły pojawiać alarmujące informacje o planowanym otwarciu rynku niemieckiego na pracowników ze wschodu – zwłaszcza z Ukrainy. Obawy z tym związane podsyciło podpisanie przez Rządy Niemiec i Ukrainy 7 listopada 2018 roku umowy bilateralnej w sprawie zabezpieczenia socjalnego. Planowane otwarcie rynku niemieckiego okazuje się jednak mieć mniejszy zakres, niż przewidywali eksperci rynku pracy, a obecnie częściowo wskazują nadal media - strasząc masowym odpływem z Polski pracowników z Ukrainy. Kiedy i dla jakich pracowników spoza UE otwarty zostanie niemiecki rynek pracy?
Z dniem 01.01.2019 roku w życie wchodzi nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z dnia 23.05.1991 roku. Nowela rozszerza zakres podmiotowy osób zatrudnionych uprawnionych do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Nowelizacja stanowi reakcję Ustawodawcy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku sygn. akt K 1/13
Rekompensata 40 EUR stanowi ryczałtowe zadośćuczynienie kosztów odzyskiwania należności wynikającej z transakcji handlowej. Ustawodawca reguluje wprawdzie zasady nabycia uprawnienia do rekompensaty, jednak wątpliwości budzi termin przedawnienia tego roszczenia
Trwa proces legislacyjny w zakresie  zmiany przepisu art. 778 k.p.c., regulującego kwestie prowadzenia postępowania egzekucyjnego wobec wspólnika spółki osobowej na podstawie rozszerzonej klauzuli wykonalności. Proponowane zmiany niewątpliwie wpłyną na praktykę procesów prowadzonych wobec spółek jawnych czy komandytowych.
Kontynuując tematykę ostatnich nowelizacji ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym należy ponownie zasygnalizować, iż od października 2018 wchodzi w życie kolejny pakiet istotnych zmian.
24 lipca 2018r. ZUS Oddział w Gdańsku wydał interpretację indywidualną, której treść stawia pod znakiem zapytania możliwość traktowania osób korzystających z tzw. „Ulgi na start” na gruncie ubezpieczeń społecznych jako przedsiębiorców. Oświadczenia opublikowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz ZUS wskazujące, że korzystający z ulgi na start składek na ubezpieczenia społeczne płacić nie muszą, nie rozwiązują problemu; bezpieczeństwo przedsiębiorcy może zapewnić jedynie interpretacja indywidualna ZUS wydana w odnośnej sprawie.
Na uwagę zasługuje orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące praktycznego zagadnienia w świetle obrotu elektronicznego, a mianowicie pomyłki na aukcji internetowej, która może również zdarzyć się przedsiębiorcy.
Opublikowane zostało stanowisko Ministra Finansów i Rozwoju z dn. 25.04.2018r. w sprawie interpretacji przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów związanych z nabyciem niektórych rodzajów usług i praw. Warto je przybliżyć, albowiem dotyczy ono wykładni art. 15e UPDOP, który wprowadził ograniczenia wysokości wydatków kwalifikowanych jako koszt uzyskania przychodów.
Uchwalona ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw, podpisana 7 sierpnia przez Prezydenta, która wprowadziła m.in. nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa, o czym mowa w innym artykule niniejszego Informatora, dodała także nowe rozwiązania w zakresie żądań będących przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa.
Jak informowaliśmy w czerwcowym numerze Informatora projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw trafił pod obrady Sejmu. Ta, istotna z punktu widzenia interesów przedsiębiorców ustawa została już uchwalona, a 7 sierpnia 2018 Prezydent ją podpisał.
Jak już sygnalizowałam w poprzednich wydaniach Informatora, z dniem 15.03.2018 r. weszła w życie  ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca rewolucyjne rozwiązania dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja przewiduje m.in. obowiązek wyłącznie elektronicznego składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego. Po ponad trzech miesiącach funkcjonowania nowego systemu składania dokumentów finansowych można pokusić się o krótkie podsumowanie najważniejszych problemów z nim związanych.
W związku z ciągłym wzrostem znaczenia informacji w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz ciągłym rozwojem techniki, a także wpływu należytej ochrony tych informacji na zachowanie uczciwej konkurencji, prawodawca unijny uznał za koniecznie uaktualnienie i doprecyzowanie przepisów dotyczących tajemnicy przedsiębiorstwa i wprowadzenie minimalnych standardów ochrony. Efektem tych działań, jest planowane wdrożenie do polskiego porządku prawnego opracowanych na poziomie Unii Europejskiej zmian w tym zakresie.
Prezydent podpisał ustawę nowelizująca przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia. Nowe rozwiązania prawne wchodzą w życie już 9.7.2018 roku. Niewątpliwie zmiany mają charakter nader istotnych dla obrotu gospodarczego.
Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie ustawy z pakietu „Konstytucji dla biznesu”. Wśród uchwalonych zmian znalazły się także dalsze regulacje zawierające udogodnienia dla osób podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą. Podobnie jednak, jak miało to już miejsce w 2005 roku przy wprowadzaniu tzw. „małego ZUS-u” ustawodawca nie uwzględnił jednak interesu wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych takim udogodnieniem.

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie ustawy z pakietu „Konstytucji dla biznesu”. Wśród uchwalonych zmian znalazły się także dalsze regulacje zawierające udogodnienia dla osób podejmujących pozarolniczą działalność gospodarczą. Podobnie jednak, jak miało to już miejsce w 2005 roku przy wprowadzaniu tzw. „małego ZUS-u” ustawodawca nie uwzględnił jednak interesu wszystkich osób potencjalnie zainteresowanych takim udogodnieniem.
Jak już pisaliśmy we wcześniejszych wydaniach Informatora, z dniem 30 kwietnia 2018 roku weszły w życie nowe ustawy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy wprowadziły ciekawą i jak się wydaje, korzystną zmianę dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczącą kwestii zawieszania wykonywania działalności.
Z dniem 15.03.2018 wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca rewolucyjne rozwiązania dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Część przepisów jednak wchodzi w życie później. Generalnie ustawa przewiduje całkowitą elektronizację rejestru od 1.03.2020. Z tą datą wszelkie wnioski do KRS oraz załączone do nich dokumenty będą wymagały formy wyłącznie elektronicznej.
Z dniem 13 listopada 2017 weszły w życie kolejne przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Dotyczą one m.in. zagadnień związanych z udostępnianiem informacji gospodarczych.
W serwisie internetowym Rządowego Centrum Legislacji 27 września 2017r. został opublikowany projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Celem ustawy jest  wprowadzenie rozwiązań, które mają przyczynić się do poprawy warunków prowadzenia biznesu w Polsce. Ustawa wprowadza kilkadziesiąt zmian m.in. w Kodeksie spółek handlowych; warto przyjrzeć się wybranym zmianom dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw wprowadziła od dnia 27.04.2017 do kodeksu karnego instytucję tzw. konfiskaty rozszerzonej - przepis art. 44a.  określający przepadek przedsiębiorstwa, w tym również nienależącego do sprawcy.
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja prawa budowlanego wprowadzająca pewne uproszczenia dla inwestorów. Rozszerzony został m.in., po raz kolejny, katalog robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę. Ustawa nowelizująca wprowadziła także rozwiązania korzystne dla osób, które korzystają z obiektów tymczasowych, planują wykonywać roboty budowlane wymagające zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, decydują się na niewielkie odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego albo też dopuszczają się samowoli budowlanej.
W praktyce gospodarczej zdarza się, że spółka kapitałowa (sp. z o.o. lub S.A.) zawiera umowę pożyczki albo poręczenia z członkiem swojego zarządu (nierzadko będącym jednocześnie wspólnikiem w tej spółce). O ile zazwyczaj respektowana jest zasada, nakazująca w takich przypadkach ustanawianie pełnomocników spółki do jej reprezentacji, to jednocześnie pomijany jest obowiązek uzyskiwania odrębnej zgody wspólników na dokonanie takiej czynności.
Uchwalona przed przerwą sesją wakacyjną sejmu nowelizacja dotycząca płacy minimalnej, będzie miała od nowego roku istotne znaczenie również dla zleceniobiorców, w tym takich, którzy prowadzą działalność gospodarczą.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt III CZP 108/15 stanowi kolejny istotny głos w sprawie zasad ustalania okoliczności decydujących o powstaniu solidarnej odpowiedzialności inwestora z generalnym wykonawcą wobec podwykonawcy za wynagrodzenie niezapłacone  mu przez generalnego wykonawcę.
Inwestor, który uzyskał decyzję administracyjną o pozwoleniu na budowę, powinien rozpocząć prace przygotowawcze na terenie budowy przed upływem trzech lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. W przeciwnym wypadku decyzja o pozwoleniu na budowę wygaśnie. Identyczny skutek wystąpi, jeżeli inwestor przerwie budowę na okres dłuży niż trzy lata.
W jednym z wcześniejszych wydań Informatora, wskazywaliśmy już na szereg istotnych zmian wprowadzonych do dotychczasowej procedury upadłościowej począwszy od 2016 roku, a dotyczących przesłanek uzasadniających ogłoszenie upadłości. W niniejszym numerze chcieliśmy przedstawić kilka kolejnych nowych istotnych zmian.
W uchwale z 20.11.2015 (sygn. akt III CZP 80/15) Sąd Najwyższy wyraził pogląd, który ma szczególne znaczenie dla spółek posiadających status cudzoziemca w rozumieniu ustawy z 24.03.1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli spółka-cudzoziemiec przejęła spółkę, która była właścicielem nieruchomości położonej w Polsce, a nie uzyskała zezwolenia ministra spraw wewnętrznych na nabycie takiej nieruchomości, wówczas nieruchomość taka przechodzi z mocy prawa nieodpłatnie na własność Skarbu Państwa. Nieuwzględnienie faktu, że spółka przejmowana jest właścicielem nieruchomości, na której nabycie wymagane jest zezwolenie MSW, może zatem niejednokrotnie doprowadzić do „utraty” przez podmiot prywatny wartościowego przedmiotu majątkowego bez jakiegokolwiek ekwiwalentu.
Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów (uchwała z 20.11.2015, sygn. akt III CZP 17/15) zajął się ciekawym tematem dotyczącym wzorców umownych stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim, a konkretnie wpływu uznania postanowień wzorca za niedozwolonego na inne, lecz tożsame normatywnie postanowienia stosowane przez przedsiębiorców.
W wyroku z 22 kwietnia 2015 r. (sygn.. akt III CSK 229/14) Sąd Najwyższy uznał, iż spółka komandytowo-akcyjna może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu czynu niedozwolonego opartą na zasadzie winy. Przesłanką takiej odpowiedzialności jest wina komplementariusza. Jeżeli komplementariuszem jest osoba prawna, wówczas spółka komandytowo-akcyjna jest zobowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym z winy organu tej osoby prawnej. Sąd Najwyższy stwierdził, iż przepis art. 416 kodeksu cywilnego, stanowiący o odpowiedzialności osoby prawnej za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym, należy stosować także do ułomnych osób prawnych.
Swego czasu omawialiśmy sposoby ochrony znaków towarowych w oparciu o różne systemy ochrony dostępne dla przedsiębiorcy. Jednym z nich jest, a w zasadzie – był, wspólnotowy znak towarowy. Od 23.3.2016 zastąpi go „znak towarowy Unii Europejskiej”.
Faworyzowanie wierzycieli to, zgodnie z zapowiedzią uczynioną w poprzednich odsłonach niniejszego Informatora, kolejne, a zarazem ostatnie z przestępstw przeciwko wierzycielom, stypizowane w kodeksie karnym. Ustawodawca spenalizował w nim nieuczciwe, nierzetelne zaspokajanie wierzycieli przez dłużnika.
15 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o KRS wprowadzająca istotny z punktu widzenia pewności obrotu i praktyki wymóg załączania do wniosku o wpis pisemnej zgody osób mających reprezentować podmiot wpisany do KRS. Nowelizacja uchyliła jednocześnie obowiązek składania wzorów podpisów do akt rejestrowych – co w kontekście możliwych nadużyć przyjmować można z mieszanymi uczuciami.
Doprowadzenie do swego bankructwa to, zgodnie z systematyką polskiej ustawy karnej, kolejne przestępstwo skierowane przeciwko wierzycielom. Sankcji karnej podlegają nie tylko celowe, umyślne doprowadzenie do niemożności uregulowania swych długów, ale też lekkomyślne działania, które w rezultacie prowadzą do niewypłacalności lub upadłości.
Mandat członka Zarządu spółki wygasa z chwilą uprawomocnienia się wyroku skazującego go za przestępstwo wskazane w przepisie art. 18 § 2 k.s.h. Nie ma w związku z tym podstaw do późniejszego zgłoszenia rezygnacji z tej funkcji, ani przyjęcia rezygnacji przez zgromadzenie wspólników. Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w sprawie o sygn. akt V ACa 734/14.
Zbliżający się nowy rok stoi pod znakiem bardzo wielu zmian w prawie własności przemysłowej. Swoistą rewolucję przejdzie procedura rejestracji znaków towarowych. Dotychczas ekspert z Urzędu Patentowego badał każde zgłoszenie pod kątem ewentualnych kolizji z prawami innych osób. Teraz konieczność sprawdzania czy konkurent nie rejestruje podobnych oznaczeń spada na właściciela znaku towarowego.
Poznaliśmy już podstawowe założenia ustawy o systemie oceny zgodności, w którym uczestniczyć mają producenci, ich upoważnieni przedstawiciele oraz importerzy, w celu dokonania rzetelnej oceny wyrobów, a tym samym zapewnienia użytkownikom tych wyrobów bezpieczeństwa. Pozostaje natomiast pytanie, co grozi za wprowadzanie do obrotu produktów naruszających obowiązki, wymagania czy zakazy wynikające z ustawy?
Sąd Najwyższy pochylił się nad zagadnieniem przesłanek odpowiedzialności członków zarządu spółki, wynikającej z przepisu art. 594 kodeksu spółek handlowych. Jednoznaczne stanowisko w tej sprawie wyrażono w uchwale z dnia 27 sierpnia 2015 (III CZP 62/15).
W wyroku z 20 marca 2015 o sygn. II CSK 384/14 Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię nieważności uchwały zgromadzenia wspólników spółki z o.o. w sprawie nieobjętej porządkiem obrad, podjętej w obecności pełnomocnika umocowanego jedynie do głosowania nad uchwałami przewidzianymi w porządku obrad określonym w zaproszeniu na zgromadzenie wspólników.
Na podstawie przepisu art. 101 (1) w zw. z art. 101 (2) kodeksu pracy,  gdy pracodawca i pracownik mający dostęp do szczególnie ważnych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, mogą zawrzeć umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Za okres powstrzymywania się przez pracownika od działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy, przysługuje mu ustalone w umowie odszkodowanie. Co jednak w sytuacji, gdy pracownika wraz z zakładem pracy przejmie nowy pracodawca?
W poprzednich odsłonach Informatora Lege artis zapoznaliśmy się z ustawą o ogólnym bezpieczeństwie produktów, która stanowi podstawowy akt prawny z dziedziny szeroko rozumianej odpowiedzialności producenta. Traktuje ona jedynie o ramowych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa wyrobów, tych najmniej skomplikowanych. Jest jednak cały szereg produktów, które ze swej istoty niosą za sobą o wiele większe zagrożenie dla potencjalnych użytkowników w związku z ich konstrukcją, wykorzystywaną energią lub rolą, jaką pełnią w życiu codziennym. Eliminacją tych zagrożeń zajmuje się ustawa o systemie oceny zgodności.
Zgodnie z podstawową zasadą europejskiego prawa ubezpieczeń społecznych ubezpieczony może podlegać ubezpieczeniu społecznemu tylko jednego państwa. Okoliczność, czy dany pracownik zatrudniony dotychczas Polsce, a delegowany przez przedsiębiorcę do świadczenia pracy na obszar innego państwa UE nadal podlegać będzie ubezpieczeniu w Polsce, czy też miejscu wykonywania pracy – zależy od szeregu czynników – w tym od wysokości obrotu przedsiębiorcy, osiąganego przez niego na obszarze Polski. Jeśli przedsiębiorca nie osiąga wymaganego poziomu obrotów w Polsce to ZUS nie wyda mu Zaświadczenia A1.
Jak sygnalizowaliśmy w ostatnim numerze naszego Informatora, wraz z wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących restrukturyzacji zadłużonych podmiotów, istotne zmiany zostały wprowadzone do innych ustaw, w tym ustawy prawo upadłościowe i naprawcze. Nowelizacje te, co do zasady, wejdą w życie 1 stycznia 2016 roku. Poniżej wskażemy jedynie wybrane zmiany, w naszej ocenie szczególnie godne odnotowania.W poprzednich odsłonach Informatora Lege artis dowiedzieliśmy się o poszczególnych obowiązkach producentów i dystrybutorów oferujących wyroby na rynku krajowym, wyznaczonych przez ustawę o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Pozostaje jednak pytanie, w jaki sposób realizację tych powinności egzekwują organy Państwa, a także jaki jest katalog kar i zagrożeń za niewywiązanie się z nałożonych obowiązków.
Na podpis Prezydenta RP oczekuje ustawa „Prawo restrukturyzacyjne.” Z uwagi na doniosłość uchwalonego aktu prawnego, którego wejście w życie jest już jedynie kwestią czasu, warto przybliżyć istotę wprowadzanych zmian.
Odpowiedzialność członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za podanie w oświadczeniu składanym sądowi rejestrowemu fałszywego zapewnienia, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zawiązanej spółki lub jego podwyższenie zostały w całości wniesione ukształtowana została rygorystycznie – jej konsekwencją jest solidarna ze spółką odpowiedzialność za zobowiązania.
Naświetlone uprzednio wymagania ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktu obrazują podstawowe kryteria oceny wyrobów. Produkt, który nie spełnia rygorów wskazanych w art. 4 ustawy nie jest produktem bezpiecznym. Dla producentów oraz dystrybutorów taka sytuacja kreuje szereg powinności oraz może doprowadzić do negatywnych implikacji.
Jak już sygnalizowaliśmy w poprzednich numerach Informatora Lege artis od 1 grudnia 2014 roku obowiązują przepisy obligujące zarówno zakładane, jak i zarejestrowane już w Rejestrze Przedsiębiorców spółki do wskazania w Rejestrze tzw. przedmiotu przeważającej działalności. Jak wskazują doświadczenia praktyki przedsiębiorcy pamiętają o okresie przejściowym w tym zakresie, zapominają jednak, że obowiązek ten może powstać wcześniej. Niejasne jest również, co rozumieć należy pod pojęciem pierwszego wniosku o zmianę danych w Rejestrze.
Zasadą w polskim systemie prawnym jest swoboda działalności gospodarczej. Swoboda ta nie jest jednak absolutna i wiele norm prawnych godzi w jej zakres, kreując szereg istotnych ograniczeń. W obszarze bezpieczeństwa produktów ramy wymagań stawianych nie tylko producentom, ale i dystrybutorom wyrobów wyznaczane są przez ustawę z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów. Warto znać wynikające z niej obowiązki, albowiem dopuszczalne kary za złamanie litery prawa sięgają nawet 100.000 zł.Jeżeli wyrok Sądu Najwyższego z dn. 14 listopada 2014r w sprawie I UK 126/14 miałby stanowić zapowiedź nowej linii orzeczniczej sądów, to zarówno spółki, jak i ich zarządcy uzyskujący wynagrodzenie na podstawie kontraktów menedżerskich nie mogą być spokojni o rozliczenia z ZUS, zarówno w odniesieniu do przeszłości, jak i przyszłości.
15 stycznia 2015 roku weszła w życie czwarta już na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy nowelizacja ustawy o KRS. Nowelizacja ta wprowadziła istotny z punktu widzenia pewności obrotu i praktyki wymóg załączania do wniosku o wpis pisemnej zgody osób mających reprezentować podmiot wpisany do KRS. Nowelizacja uchyliła również obowiązek składania wzorów podpisów do akt rejestrowych.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.
Z dniem 7 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzająca zmiany w zakresie obowiązku informacyjnego spoczywającego na przedsiębiorcy w związku z oznaczeniem towarów wprowadzonych do obrotu na terytorium Polski.
Warto pamiętać, że poza ograniczeniami wynikającymi z ustawy zgodnie z art. 243 § 1 Kodeksu spółek handlowych  istnieje możliwość ograniczenia w umowie spółki reprezentacji przez pełnomocnika na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższego zagadnienia dotyczy niedawny wyrok  Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2014 wydany w sprawie o sygn. akt IV CSK 640/13.
Z dniem 1.12.2014 weszła w życie  ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg istotnych z punktu widzenia przedsiębiorców zmian dotyczących wpisów w  Rejestrze Przedsiębiorców.25 lipca 2014r. Senat przyjął bez poprawek i przekazał do podpisu przez Prezydenta RP projekt ustawy z dn. 26 czerwca 2014r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2094); nowelizacja ma wejść w życie z dniem 1 grudnia 2014.
Występowanie w rejestrze podmiotów, które nie wywiązują się z ciążących na nich obowiązkach rejestrowych, a także nie wykazują żadnej aktywności, nie prowadzą działalności i nie posiadają żadnego majątku to problem, który negatywnie wpływa na wiarygodność i rzetelność danych ujawnionych w rejestrze, które na mocy ustawy o KRS korzystają z szeregu domniemań. Lekarstwem na tę dolegliwość rejestru ma być przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o KRS, która ma wprowadzić regulację umożliwiającą sądowi rejestrowemu wykreślenie tzw. „martwych spółek”.Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju. Czytaj więcej...
Omówiony przez nas w listopadowym artykule proces legislacyjny związany z nowelizacją ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym w zakresie mocy obowiązującej wpisów w starych rejestrach zakończył się 23 grudnia 2013r. W Dzienniku Ustaw pod poz. 1622 opublikowana została Ustawa z dn. 22 listopada 2013r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o KRS. Stare wpisy zachowają moc przez kolejne 2 lata. Czytaj więcej...
Wyrok Sądu Najwyższego z 30.01.2014 jest kolejnym istotnym głosem w sprawie dopuszczalności jako dowodów w procesie cywilnym nagrań wykonanych bez zgody i nawet wiedzy uczestników. Czytaj więcej...
Sprawy z elementem transgranicznym też mogą być rozpatrzone w postępowaniu pojednawczym przed polskim sądem. Czytaj więcej...
Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje niemalże od 13 lat, a wyznaczony pierwotnie przez ustawodawcę termin przerejestrowania spółek, wpisanych do ówczesnego Rejestru Handlowego, do Rejestru Przedsiębiorców KRS upłynął 10 lat temu. W niefunkcjonującym już Rejestrze Handlowym widnieją jednak nadal nie przerejestrowane spółki. Ten stan rzeczy może jednak niebawem się zmienić, gdyż z dniem 31 grudnia 2013 roku podmioty te mogą stracić byt prawny. Czytaj więcej...
Kontynuując rozważania dotyczące odpowiedzialności za szeroko rozumiany produkt stanowiący owoc działalności gospodarczej przedsiębiorcy należałoby skupić się na podstawowym aspekcie wymiany gospodarczej jaką jest sprzedaż konsumencka. Znajomość tych zagadnień przydaje się nie tylko w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opierającej się na handlu towarem konsumpcyjnym, lecz także w życiu prywatnym, bowiem każdy od czasu do czasu wciela się w rolę konsumenta. Czytaj więcej...
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu określonych produktów skutkować może odpowiedzialnością na różnych płaszczyznach prawnych. W celu przypomnienia podkreślić należy zasadę, że kto wytwarza w zakresie swojej działalności gospodarczej (producent) produkt niebezpieczny, odpowiada za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ten produkt (art. 4491 § 1 k.c.). Czytaj więcej...
Przedsiębiorcy zajmujący się dostarczaniem energii elektrycznej, energii cieplnej i innych mediów mogą już obecnie nabyć przez zasiedzenie służebność przesyłu na cudzej nieruchomości, mimo że przepisy o służebności przesyłu obowiązują dopiero od 3.08.2008, a wymagany przez kodeks cywilny termin zasiedzenia wynosi 20 lub 30 lat. Wprowadzenie do kodeksu cywilnego przepisów o służebności przesyłu nie spowodowało bowiem istotnej zmiany stanu prawnego, a jedynie potwierdziło dopuszczalność konstrukcji prawnej, która do tej pory funkcjonowała wyłącznie w oparciu orzecznictwo. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 22.05.2013 wydanej w sprawie o sygn. akt III CZP 18/2013. Czytaj więcej...
Istotnym w funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością elementem jest dbałość o to aby uchwały wspólników były podejmowane w prawidłowy sposób w celu uniknięcia wątpliwości dotyczących ich ważności. Jednym z elementów mogących mieć na to wpływ jest miejsce obycia zgromadzenia wspólników. Okazuje się bowiem, że może mieć ono istotne znaczenie w praktyce funkcjonowania Spółki. Czytaj więcej...
Coraz większą rolę w polskim obrocie gospodarczym zaczynają odgrywać umowy odnoszące się do energii odnawialnej. Szczególnie szybki rozwój w tej mierze przeżywają tzw. umowy o elektrownie wiatrowe. W jednym z najnowszych wyroków Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że wskazane umowy należałoby kwalifikować nie jako umowy dzierżawy czy najmu, lecz jako umowy nienazwane. Czytaj więcej...
Kończąc cykl artykułów poświęconych postępowaniu upadłościowemu, kilka zdań poświęcić warto statystykom; niestety nie napawają one optymizmem. Czytaj więcej...
Prowadzenie działalności gospodarczej zakresie wytwarzania i wprowadzania do obrotu określonych produktów skutkować może odpowiedzialnością na różnych płaszczyznach prawnych. Czytaj więcej...
Sprawne działanie spółek kapitałowych wymaga funkcjonowania prawidłowo powołanego zarządu. W praktyce obrotu spotyka się wątpliwości odnośnie tego jaki wpływ na powołanie i odwołanie członka Zarządu ma wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Przepisy w tym względzie są jednak jednoznaczne. Czytaj więcej...
Zgodnie z zapowiedziami w kolejnym z artykułów z cyklu prawa upadłościowego przedstawimy niektóre ze skutków, z jakimi wiąże się ogłoszenie upadłości przez kontrahenta. Czytaj więcej...Kontynuujemy cykl artykułów, których celem jest przybliżenie postępowania upadłościowego, a w szczególności przedstawienie istotnych dla potencjalnych wierzycieli informacji z zakresu tej dziedziny prawa. W tym artykule, tak jak zapowiadaliśmy, postaramy się pokrótce omówić rodzaje postępowań upadłościowych oraz wybrane skutki ogłoszenia upadłości w zakresie reprezentacji upadłego. Czytaj wiecej...
Dnia 8 lutego 2013 r. uchwalona została nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Etap legislacyjny nie jest jeszcze ukończony, jednakże można się spodziewać, że główne założenia nowelizacji pozostaną bez zmian, jako że wyznaczone są one przez unijną dyrektywę.Czytaj więcej...
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady reprezentowana jest przez zarząd. Co więcej, uprawnienia członków zarządu do reprezentacji spółki nie można ograniczać np. kwotowo. Takie zastrzeżenia nie wywoływałoby skutku prawnego. Istnieją jednak wypadki, w których członkowie zarządu nie będą mogli reprezentować Spółki. Należy mieć to na względzie, złamanie bowiem istniejących zakazów może rodzić poważne konsekwencje – w tym nieważność podjęte czynności prawnej. Czytaj więcej...
W wyroku z 12.4.2012, sygn. akt II CSK 390/11 Sąd Najwyższy stwierdził, że wraz z wierzytelnością względem niewypłacalnej spółki z o.o. na nabywcę wierzytelności przechodzi także roszczenie wierzyciela wobec członków zarządu tej spółki przysługujące mu na podstawie przepisu art. 299 k.s.h. Czytaj więcej...Z uwagi rosnącą liczbę ogłaszanych upadłości, zdecydowaliśmy się przedstawić cykl kilku artykułów poświęconych prawu upadłościowemu, które mają w prosty sposób przedstawić jego mechanizmy oraz co ważne, stanowić praktyczne wskazówki dla przedsiębiorców, których kontrahenci ogłaszają upadłość. Czytaj więcej...
Ewolucyjna wykładnia normy zawartej w art. 6471 k.c. dokonywana przez Sąd  Najwyższy, w razie zaistnienie konfliktu pomiędzy inwestorem a podwykonawcami, zdaje się przemawiać na korzyść tych ostatnich. Zapoznanie się z katalogiem elementarnych zasad dotyczących powstawania solidarnej odpowiedzialności inwestora wraz z generalnym wykonawcą za wynagrodzenie należne podwykonawcy może pomóc przyszłym inwestorom w wyjściu obronną ręką z mogącego ewentualnie zaistnieć  sporu. Czytaj więcej...
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjął działania w sferze legislacyjnej, które mają doprowadzić, do możliwość nakładania na zarządców spółek kar pieniężnych nawet do 500.000 EUR, za działania polegające np. na zawarciu zmowy cenowej, czy ustanowieniu niezgodnego z prawem podziału rynku. Czytaj więcej...
Przepisy kodeksu spółek handlowych dopuszczają reprezentację i głosowanie na zgromadzeniu wspólników przez pełnomocnika. Należy jednak pamiętać, że taka możliwość obwarowania jest kilkoma warunkami. Naruszenie ich może powodować poważne konsekwencje. Czytaj więcej...
Wraz z wejściem w życiem ustawy z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego nie mają już obowiązku zgłaszania do rejestru numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zasady te nie odnoszą się jednak do numeru REGON. Czytaj więcej...W związku z sygnałami od naszych Mandatów odnośnie informacji oraz wezwań do zapłaty otrzymywanych z Kancelarii Odpisów Krajowego Rejestru Sądowego pragniemy Państwa przestrzec przed działalnością tej instytucji. Czytaj więcej...
W świetle najnowszego wyroku Sądu Najwyższego z 11 lipca 2012 podkreślić należy jak ważną sprawą dla prawidłowego działania spółki jest należyta jej reprezentacja. Przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę czy spółka praw handlowego (zarówno gdy prowadzi działalność w tej formie jak i gdy jest kontrahentem takiej spółki ) jest należycie reprezentowana. Następstwa nieprawidłowości mogą być bowiem bardzo poważne. Co więcej w świetle najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego w tej materii - nie podlegają one konwalidacji. Czytaj więcej...Ministerstwo Gospodarki alarmuje – na rynku działają firmy, które pod pretekstem prowadzenia różnorakich rejestrów żądają uiszczenia opłat za wpis.  To próby oszustwa. Czytaj więcej...
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych do wniosku o zmianę wpisu dotyczącego wspólników spółki z o.o. załączyć należy podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich. Zaktualizowana lista wspólników jest zatem dokumentem stanowiącym podstawę wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS. Ustawa o KRS umożliwia jednak sądowi rejestrowemu zażądanie od wnioskodawcy dalszych dokumentów wykazujących zmiany struktury kapitałowej. Kiedy należy spełnić takie żądanie i jak należy to uczynić nie naruszając uzasadnionych interesów wspólników i spółki? Czytaj więcej...
Niemal każdy nowy akt prawny budzi kontrowersje, gdy dojdzie do jego stosowania w praktyce. Nie inaczej jest z przepisami nakładającymi nowe obowiązki na przewoźników. Czytaj więcej...Jeszcze nie tak dawno transport drogowy stanowił jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi polskiej gospodarki narodowej. Niestety, dotychczasowe warunki oraz nieefektywne mechanizmy kontroli spowodowały swoistą nadpodaż w branży, a następnie wzrost nieuczciwej konkurencji. W kontekście kryzysu finansowego oraz słabej kondycji gospodarki wiele firm transportowych w Polsce stoi na skraju bankructwa. W sukurs przychodzi im ustawodawca, nowelizując ustawę o transporcie drogowym, której nowe brzmienie weszło w życie 1 stycznia 2012 roku, przynosząc ze sobą wiele zmian co do odpowiedzialności za przewóz drogowy. Czytaj więcej...
Polskie prawo transportowe podlega nieustannym przemianom, co wynika po części z ingerencji prawodawcy wspólnotowego, o czym była mowa w poprzednich Informatorach, ale przede wszystkim z chęci korygowania przez polskiego ustawodawcę przepisów tak, aby nadążały one za nieustannie zmieniającą się gospodarką. Stąd będziemy przedstawiać na łamach naszego Informatora poszczególne regulacje, które w ostatnim czasie zostały wprowadzone do szeroko rozumianego prawa transportowego, które obejmie również prawo o ruchu drogowym oraz prawo przewozowe. Czytaj więcej...
Obecnie w związku z trwającym kryzysem gospodarczym wiele postępowań egzekucyjnych kończy się postanowieniem o umorzeniu ze względu na bezskuteczność egzekucji. Jeżeli w taki sposób zostało zakończone postępowanie egzekucyjne wobec spółki prawa handlowego, wierzyciel może jednak podjąć próbę zaspokojenia swoich roszczeń z majątku innego podmiotu. Czytaj więcej...
Obserwacja praktyki pokazuje, że nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą o istnieniu tzw. pisma potwierdzającego (art. 771 k.c.). Nieznajomość konsekwencji prawnych otrzymania pisma potwierdzającego stanowi przyczynę niemałych utrapień, a niekiedy dramatów. Czytaj więcej...
Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Sprawiedliwości pracują nad projektem ustawy mającej znacząco uprościć dotychczasowe zasady funkcjonowania tzw. „jednego okienka” oraz obniżyć koszty związane z rejestracją przedsiębiorców. Zmiany mają wejść w życie w lipcu. Czytaj więcej...
Jak wskazuje praktyka ostatnich kilku lat inwestorzy kierując się celem optymalizacji ryzyka gospodarczego oraz obciążeń podatkowych, coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności w formie spółki komandytowo – akcyjnej. Niniejszym artykułem pragniemy przybliżyć wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem tej spółki. Czytaj więcej...
Utrwalona praktyka obrotu gospodarczego wykształciła różnego rodzaju klauzule, których wspólnym elementem jest tzw. wyłączność. Niekiedy jednak klauzule zawierające przedmiotową wyłączność mogą okazać się sprzeczne z prawem. Czytaj więcej...
Od 1 stycznia 2012 obowiązuje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wpis do KRS. Znowelizowane rozporządzenie nie przewiduje możliwości dalszego korzystania z dotychczas obowiązujących formularzy. Omyłkowe skorzystanie z nieaktualnego formularza wniosku KRS skutkuje zwrotem wniosku.Przełom roku to nie tylko czas zmian, ale również okres podsumowań. W poniższym artykule w skrócie postaram się podsumować dwuletni już okres funkcjonowania e-Sądu oraz przybliżyć ogólne zasady jego funkcjonowania. Poniższa informacja jest również wstępną wskazówką dla wierzycieli, którzy chcieliby skorzystać z tego szczególnego trybu postępowania.Zgodnie z nowelizacją kodeksu spółek handlowych od 1 stycznia 2012 istnieje możliwość założenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Internet. Procedura ta ma zgodnie z założeniami ustawodawcy być szybka, nieskomplikowana i trwać jedynie przysłowiowe „24 h”. Ta niezwykle kusząca na pierwszy rzut oka procedura ma jednak pewne minusy, które mogą wpłynąć na dalsze funkcjonowanie Spółki.Kodeks spółek handlowych dopuszcza możliwość założenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pozornie konstrukcja ta jest bardzo kusząca. Sytuacja taka nie na wszystkich płaszczyznach jest jednak pozytywna dla wspólnika. W toku działania jednoosobowej Spółki może się pojawić szereg problemów, które w niniejszym artykule postaramy się krótko przybliżyć.Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej orzekany przez sąd upadłościowy może skutecznie, przynajmniej na pewien czas, wyłączyć z udziału obrocie gospodarczym osobę, która w sposób zawiniony działa na szkodę swoich wierzycieli lub po prostu nie potrafi funkcjonować na rynku.Od dnia 24 marca 2008 roku, zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. Nr 79, poz. 550), zostają objęci pracodawcy, którzy zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Tak stanowi art. 26 ust. 2 przywołanej wyżej ustawy.Zgodnie z nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego (ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 listopada 2006 r.; Dz. U. z dnia 19 grudnia 2006 r.) przed uzyskaniem prawomocnego wyroku przeciwko dłużnikowi można - po wydaniu wyroku przez sąd I instancji w postępowaniu gospodarczym, skierować do komornika wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego.