Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Milczenie boli


Instytucja pisma potwierdzającego jest wyrazem założenie, według którego w praktyce biznesowej uzgodnienia dochodzą do skutku w formie ustnej. Pismo spełnia jedynie rolę wtórną. Służy utrwaleniu uzgodnień i poprzez to spełnia zarazem funkcję dowodową. Wystarczy, że jedna ze stron sporządza notatkę ze spotkania i prześle ją stronie drugiej. Jeśli ta na nią nie zareaguje, oznacza to, że – jej zdaniem – faktycznie do takich uzgodnień doszło albo, że zmiany uzgodnień zapisane w tej notatce nie mają dla niej kluczowego znaczenia.

 

Tak też przepis art. 771 k.c.  stanowi, że w wypadku gdy umowę zawartą pomiędzy przedsiębiorcami bez zachowania formy pisemnej jedna strona niezwłocznie potwierdzi w piśmie skierowanym do drugiej strony, a pismo to zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści, strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na piśmie.

Warto zwrócić uwagę na poszczególne elementy tego przepisu.

Przepisu art. 771 k.c. znajdzie zastosowanie jedynie w relacjach między dwoma przedsiębiorcami. Nie dotyczy on zatem sytuacji, w której przedsiębiorca dokonuje uzgodnień z konsumentem.

 

Umowa między przedsiębiorcami zawarta musi być bez zachowania formy pisemnej. Chodzi tu więc o umowę zawartą ustnie lub w sposób dorozumiany. Najczęściej umowa taka dochodzi do skutku podczas rozmowy biznesowej. Rozmowa ta nie musi być jednak jakoś specjalnie sformalizowana. W rachubę wchodzi także rozmowa telefoniczna lub spotkanie przy obiedzie.

 

Po zawarciu umowy w opisany sposób nastąpić musi niezwłoczne potwierdzenie umowy. Termin „niezwłoczne”, „niezwłocznie” nie oznacza „natychmiast”. Termin ten definiowany jest jako „bez zawinionej zwłoki”, „bez nieuzasadnionej zwłoki”. Chodzi tu o czas, jaki w normalnym toku czynności dana osoba musi poświęcić na załatwienie określonej czynności.

Potwierdzenie umowy nastąpić musi w piśmie (spełniać musi więc wymogi formy pisemnej). Zgodnie z przepisem art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Nie wystarczy więc przesłanie faksu ani listu elektronicznego nie opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym.

 

Pismo potwierdzające skierowane musi być do drugiej strony umowy. Nie wystarczy sporządzenie notatki i wpięcie jej do akt. Pismo to w oryginale musi zostać przesłane do jego adresata.

 

Przepis art. 771 k.c. znajduje zastosowanie tylko do takiego pisma potwierdzającego, które zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, niezmieniające istotnie jej treści. Nie oznacza to, że pismo potwierdzające zawierać musi w ogóle zmiany lub uzupełnienia umowy. Jeśli ich nie zawiera traktowane może być również jako pismo potwierdzające, tyle że nie znajdzie wówczas zastosowania przepis art. 77 1 k.c. Jeśli już jednak pismo potwierdzające zawiera zmiany lub uzupełnienia umowy, to nie mogą one iść tak daleko, by zmieniały istotnie treść umowy.

 

Jeśli spełnione zostaną wszystkie omówione przesłanki przepis art. 771 k.c., strony wiąże umowa o treści określonej w piśmie potwierdzającym, chyba że druga strona niezwłocznie się temu sprzeciwiła na piśmie. Strona otrzymująca pismo potwierdzające może więc zapobiec zmianie umowy dokonanej jednostronnie w piśmie potwierdzającym. Musi ona w tym celu wysłać do nadawcy pisma potwierdzającego pismo, z którego wynikać będzie brak akceptacji dla treści otrzymanego pisma potwierdzającego. Sprzeciw adresata pisma potwierdzającego wyrażony musi być również w formie pisemnej. Musi on nastąpić niezwłocznie po otrzymaniu pisma potwierdzającego. Milczenie adresata pisma potwierdzającego może się okazać bolesne w swoich skutkach.

Dr Jarosław Kuropatwiński

radca prawny

partner zarządzający

 

tagi: milczenie, brak odpowiedzi na pismo kontrahenta, pismo potwierdzające, brak reakcji na pismo, art. 771 k.c.