Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Ostatnie interpretacje Szefa KAS


Poniżej przedstawiam kilka poglądów wyrażonych w interpretacjach indywidualnych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

1. Wniesienie dopłat przez wspólnika spółki z o.o.  podlega obowiązkowi sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej.

Z interpretacji wydanej dnia 17.08.2020r. w sprawie 0111-KDIB1-2.4010.166.2020.2.AK wynika, że w relacjach z podmiotami powiązanymi „przez „transakcje” należy rozumieć wszelkiego rodzaju czynności prawne powodujące przeniesienie własności dóbr (…) Uwzględniając powyższe szerokie podejście do definicji transakcji kontrolowanej należy uznać, że transakcją kontrolowaną będzie również wniesienie dopłat do spółki kapitałowej, jako w istocie „czynność” o charakterze gospodarczym.

Ponadto, w świetle komentarzy w doktrynie wskazujących na to, że dopłaty służą dofinansowaniu spółki i definiowane są jako rodzaj świadczenia leżącego niejako pośrodku między pożyczką a wniesieniem wkładu wraz z możliwością ich oprocentowania, powinny zostać zakwalifikowane do transakcji finansowych”.

 

Zakwalifikowanie czynności wniesienia dopłat do „transakcji finansowych” oznacza obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji podatkowej po przekroczeniu w danym roku podatkowym progu 10.000.000 zł wartości dopłat.

 

2. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 

Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług („VAT”), natomiast opodatkowana jest podatkiem od czynności cywilnoprawnych („pcc”). W skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa wchodzą różne składniki majątkowe, co implikuje pytanie o wysokość obowiązującej stawki podatku tj. 1, czy 2 %.

 

W interpretacji Szefa KAS z dn. 13.08.2020r. w sprawie 0111-KDIB2-3.4014.235.2020.1.AD przyjęto następujące stanowisko:

 

- przy braku wyodrębnienia składników majątkowych w umowie sprzedaży – obowiązuje stawka 2%;

- przy takim wyodrębnieniu (tak jak w sprawie stanowiącej podstawę dla wydania interpretacji) tj. gdy strony wyodrębnią wartość rzeczy i praw majątkowych, do których mają zastosowanie różne stawki (1% i 2%), podatek będzie należało uiścić według właściwych stawek.

 

Powyższy pogląd dowodzi, jak ważne jest poprawne sformułowanie umowy sprzedaży, albowiem to od jej treści zależy wysokość zapłaconego przez nabywcę podatku.

 

3. Jak ustalić koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży akcji otrzymanych w związku z likwidacją spółki

Zdarza się, że wspólnicy likwidują spółki, które są właścicielami akcji innych spółek. Zamiast sprzedawać te akcje w toku procesu likwidacji są one wydawane wspólnikom, jako wypłata z tytułu udziału w masie likwidacyjnej lub jako zwrot wkładu.

 

W takich sytuacjach powstaje pytanie, jak określić wartość kosztu uzyskania przychodu powyższych akcji w momencie ich późniejszej sprzedaży.

 

Ustosunkowując się do tej kwestii w dniu 13.08.2020r. Szef KAS przyjął, że „wydane w związku z likwidacją spółki akcje stanowić będą przedmiot wykonania świadczenia niepieniężnego. Należy bowiem wskazać, że likwidacja spółki powoduje, że po stronie spółki powstanie zobowiązanie wobec wnioskodawcy, a jego uregulowanie nastąpi przez wykonanie świadczenia niepieniężnego (wydanie akcji przez spółkę na rzecz wnioskodawcy).

(…) w dacie zbycia akcji powstanie dla wnioskodawcy przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo pomniejszenia tego przychodu o koszt jego uzyskania w wysokości rozpoznanego uprzednio przychodu z tytułu likwidacji Spółki, tj. w wysokości wartości rynkowej akcji z dnia ich otrzymania” (0112-KDWL.4011.28.2020.2.DK).

 

4. Kwalifikacja dochodów z udostępnienia praw do znaku towarowego

W interpretacji z dnia 6.08.2020r. Szef KAS negatywnie ustosunkował się do stanowiska podatnika, który chciał zakwalifikować przychody z udostępnienia znaku towarowego, jako przychody z najmu i opodatkować je 8,5% ryczałtem.

 

W interpretacji tej stwierdzono, że: „czynsz uzyskiwany przez wnioskodawcę z tytułu oddania spółce kapitałowej prawa do używania znaku towarowego i prawa do pobierania z tego używania pożytków, będzie stanowić dla wnioskodawcy przychód z praw majątkowych, o którym mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Brak będzie zatem możliwości zakwalifikowania przychodu osiągniętego z ww. tytułu do przychodów z najmu i dzierżawy, tj. do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy, a tym samym do opodatkowania tego przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wg stawki 8,5%. Przychody te podlegają bowiem opodatkowaniu według skali podatkowej, określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych” (0113-KDIPT2-1.4011.604.2020.1.MD).

 

 

r.pr. Artur Lewicki

Partner zarządzający


Tagi: interpretacje podatkowe, lokalna dokumentacja podatkowa przy dopłatach, sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa – stawka podatku, sprzedaż akcji likwidowanej spółki, najem znaku towarowego przychodem z praw majątkowych