Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Blog

Przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić na czynszach należnych Skarbowi Państwa


Tarcza antykryzysowa 4.0 daje przedsiębiorcom, którzy są najemcami lub dzierżawcami nieruchomości Skarbu Państwa, możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu najmu lub dzierżawy za okres trzech kolejnych miesięcy w 2020 roku. Podobnie przedsiębiorcy, którzy korzystają z nieruchomości państwowych, na podstawie umowy użytkowania (ograniczonego prawa rzeczowego uregulowanego w przepisach art. 252-284 kodeksu cywilnego) mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat z tego tytułu za okres kolejnych trzech miesięcy w bieżącym roku.

Uprawnienie do ubiegania się o zwolnienie od tych należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa tarcza 4.0 przyznaje również kilku innym grupom podmiotów, w tym organizacjom pozarządowym w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 ustawy o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W celu skorzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnienia z czynszu najmu lub dzierżawy albo opłat za użytkowanie muszą być spełnione następujące przesłanki:

1)      umowa najmu, dzierżawy lub użytkowania została zawarta na okres trzech miesięcy,

2)      wynajęta, wydzierżawiona albo oddana w użytkowanie nieruchomość należy do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z 21.08.1997 o gospodarce nieruchomościami,

3)      umowa najmu, dzierżawy lub użytkowania została zawarta przed wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii z powodu COVID-19,

4)      nieruchomość będąca przedmiotem najmu, dzierżawy lub użytkowania jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej,

5)      u przedsiębiorcy wystąpił szczegółowo określony w ustawie spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,

6)      przedsiębiorca zgłosił staroście albo prezydentowi miasta na prawach powiatu lub kierownikowi państwowej jednostki organizacyjnej wykonującej trwały zarząd, a więc podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa wobec tego przedsiębiorcy w związku z umową najmu, dzierżawy lub użytkowania, że będzie wnosił należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy,

7)      brak zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,

8)      złożenie oświadczenia o niezaleganiu w regulowaniu ww. zobowiązań publicznoprawnych, wystąpieniu spadku obrotów w wysokości określonej w ustawie i wykorzystywaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej,

9)      przedstawienie informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc publiczną inną niż pomoc de minimis.

Obliczenia, czy wystąpił spadek obrotów gospodarczych, należy dokonać wg tych samych zasad, co w przypadku ubiegania się o umorzenie części opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Przez spadek obrotów gospodarczych należy więc rozumieć spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

1)       nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego lub

2)       nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Ustawa zwana potoczenie tarczą antykryzysową 4.0 zawiera również upoważnienie dla organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (rad gmin, rad powiatów i sejmików województw)  do podjęcia uchwał o niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości przypadających danej jednostce samorządu terytorialnego za okres trzech kolejnych miesięcy  w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym uprawniony podmiot dokonał zgłoszenia opłacania należności z pominięciem należności za wskazany we wniosku okres. Dla tego fakultatywnego zwolnienia od należności przypadających samorządom zostały przewidziane warunki analogiczne, jak w przypadku nieruchomości Skarbu Państwa. Wydaje się jednak, że takie uchwały będą podejmowane przez organy samorządowe sporadycznie.

 

Piotr Wiśniewski

radca prawny

 

tagi: zwolnienie z czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa, najem lub dzierżawa nieruchomości państwowych w tarczy 4.0, czynsz należny Skarbowi Państwa w tarczy 4.0, tarcza 4.0