Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Spółka komandytowo – akcyjna coraz popularniejsza


Regulację dotyczącą spółki komandytowo – akcyjnej zawierają przepisy art. 125 – 150 kodeksu spółek handlowych. Nie jest to jednak regulacja zupełna. W zakresie nieuregulowanym w/w przepisami w odniesieniu do komplementariuszy S.K.A., zastosowanie znajdują bowiem odpowiednie przepisy k.s.h. o spółce jawnej, natomiast w pozostałych sprawach – przepisy dotyczące spółki akcyjnej (w szczególności w zakresie kapitału zakładowego, akcjonariuszy, akcji oraz organów spółki).

 

Wspólnicy S.K.A.

S.K.A. jest spółką osobową, w której za jej zobowiązania wobec wierzycieli co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki (zob. jednak art. 138 §2  k.s.h.).

 

Pamiętać warto, że przyjęcie do S.K.A. nowego komplementariusza jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy taką możliwość przewidziano statucie; dotychczasowy akcjonariusz albo przystępująca do spółki osoba trzecia może wówczas uzyskać status komplementariusza (art. 136 k.s.h.). Statut może również przewidywać, że śmierć, wystąpienie ze spółki albo ogłoszenie upadłości przez jedynego komplementariusza nie powoduje jej rozwiązania (art. 148 §1 pkt 4) k.s.h.). W S.K.A. dopuszczalna jest ponadto sytuacja, w której komplementariusz stanie się jednocześnie jej akcjonariuszem; taka sytuacja nie uchyla jednak nieograniczonej odpowiedzialności komplementariusza za zobowiązania S.K.A. W praktyce (podobnie, jak ma to miejsce w przypadku spółek komandytowych) przyjmowane jest również rozwiązanie zgodnie z którym komplementariuszem staje się spółka z o.o. natomiast akcjonariuszem osoba fizyczna lub prawna inwestująca w tę spółkę określony kapitał. Taką spółkę reprezentują wówczas faktycznie osoby wchodzące w skład zarządu jej komplementariusza.

 

Powstanie S.K.A. Minimalny kapitał zakładowy

Założycielami spółki są osoby, które podpisały jej statut, przy czym statut powinni podpisać co najmniej wszyscy komplementariusze; statut powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Rozważając wybór S.K.A. jako formy prowadzenia działalności gospodarczej pamiętać należy, że spółka ta dysponować musi kapitałem zakładowym wnoszącym minimum 50.000,-- złotych.

 

Założenie nowej spółki nie jest oczywiście jedyną drogą prowadzącą do powstania S.K.A. Inwestorzy będący wspólnikami spółek kapitałowych czy też innych spółek osobowych mogą bowiem postanowić o przeprowadzeniu procedury przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną (art. 551 i nast. k.s.h.). Przekształcenie następuje w kręgu dotychczasowych udziałowców; jeśli zatem w przekształconej już spółce ma funkcjonować nowy wspólnik, to musi on stać się wspólnikiem spółki przekształcanej jeszcze przed przystąpieniem do procedury przekształcenia. Pamiętać również należy, że spółka przekształcana dysponować musi kapitałem zakładowym wynoszącym co najmniej 50.000,-- zł. Procedura przekształcenia trwa w praktyce ok. 6 miesięcy. Dzień wydania przez sąd rejestrowy postanowienia o wpisie spółki przekształconej jest zarazem dniem przekształcenia.

Organy S.K.A.

W odróżnieniu od pozostałych osobowych spółek handlowych w wewnętrznej strukturze S.K.A. występować musi organ obligatoryjny – walne zgromadzenie; prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma akcjonariusz i komplementariusz. W spółce można również ustanowić radę nadzorczą; jeśli jednak liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób, ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe (art. 142 §1 k.s.h.).

 

Konsekwencją obowiązku odpowiedniego stosowania przepisów o spółce akcyjnej jest konieczność umieszczania uchwał walnego zgromadzenia w protokole sporządzanym przez notariusza (zob. art. 126 k.s.h. w zw. z art. 421 §1 k.s.h.). W rezultacie w sytuacji, gdy dla skutecznego powzięcia danej uchwały wymagana jest zgoda większości albo wszystkich komplementariuszy (art. 146 §§ 2 i 3 k.s.h.) zgoda ta powinna (zgodnie przeważającym w tym względzie poglądem doktryny) zostać również wyrażona z zachowaniem formy aktu notarialnego.

S.K.A – rozwiązaniem korzystnym podatkowo dla akcjonariuszy

Odwołując się do nadesłanego Państwu już 17 stycznia bieżącego roku opracowania Korzystne opodatkowanie akcjonariuszy spółki komandytowo – akcyjnej pragniemy przypomnieć, że 16 stycznia 2012 roku NSA w składzie siedmiu sędziów powziął uchwałę w sprawie opodatkowania akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych (SKA). Zgodnie z tą uchwałą przychód (dochód) takiego akcjonariusza podlega opodatkowaniu dopiero w dniu otrzymania dywidendy.

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – uwaga ogólna

Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu samego uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej (zob. art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych); w konsekwencji nie podlegają również obligatoryjnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tego tytułu. Sama spółka obowiązana jest do zarejestrowania się jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z chwilą dokonania pierwszego zatrudnienia.

Sebastian Ćwiora

radca prawny

 

Tagi: opodatkowanie akcjonariusza, SKA, przekształcenie w SKA, komplementariusz