Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Takiej podwyżki jeszcze nie było - czyli o płacy minimalnej w 2020 roku


Omawianą problematykę reguluje ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (T.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177, z 2019 r. poz. 1564, zwana dalej „Ustawą”). Zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na dany rok kalendarzowy oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej za wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi ustala Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Zgodnie z opublikowanym właśnie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz.U. 2019 z dnia 18 września 2019 roku, Poz. 1778) wynagrodzenie minimalne w 2020 roku wynosić ma 2.600,-- zł brutto (brutto – rozumiane tu jako kwota wynagrodzenia brutto pracownika) a minimalna stawka godzinowa zleceniobiorcy osiągnie kwotę 17 zł. Nastąpi zatem bezprecedensowy wzrost minimalnego ustawowego wynagrodzenia w porównaniu z latami ubiegłymi. Pracownik zarabiający najniższą pensję otrzyma – zważywszy na zmiany w zakresie kosztów uzyskania przychodu oraz obniżenie stawki PIT, kwotę bliską dwóm tysiącom złotych netto. Łączny miesięczny minimalny koszt zatrudnienia pracownika ponoszony przez pracodawcę przekroczy natomiast kwotę 3.100 zł.

 

Pamiętać należy, że to gwarantowane pracownikom ustawowo wynagrodzenie minimalne stanowi jednocześnie kwotę bazową, – co tytułem przykładu oznacza, że pracownik zatrudniony na pół etatu powinien zarobić nie mniej, niż 1.300 zł brutto, na 1/4 – 650 zł itp.

 

Pracodawcy zatrudniający pracowników za wynagrodzeniem odpowiadającym łącznie dotychczas obowiązującej stawce płacy minimalnej, (tj. 2.250, -- zł), powinni zatem zweryfikować, czy i w jakim zakresie będą zobligowani do podniesienia, począwszy od wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2020 roku wynagrodzeń takich pracowników do ustawowego minimum. W przypadku pracodawców wynagradzających pracowników wyłącznie płacą zasadniczą, odpowiadającą stawce minimalnego wynagrodzenia, (a zatem bez jakichkolwiek dodatków do takiego wynagrodzenia) sprawa jest zasadniczo prosta. Tacy pracodawcy będą zobowiązani do podwyższenia wynagrodzenia odnośnych pracowników do poziomu obowiązującej stawki wynagrodzenia minimalnego (albo na jej podstawie dostosować stawkę wynagrodzenia niepełnoetatowców).

 

Sytuacja może się jednak przedstawiać inaczej, jeśli dany pracownik oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje stale określone świadczenia płacowe (np. premię regulaminową, nagrodę uznaniową, dodatek funkcyjny), których wysokość – ujmowana łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym – przewyższa w sumie kwotę obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku podniesienie płacy minimalnej co do zasady nie będzie konieczne.

 

Przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia minimalnego nie uwzględnia się jedynie kwot nagród jubileuszowych, odpraw pieniężnych w związku z przejściem na emeryturę lub rentę oraz – co istotne – dodatku za pracę w nocy oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

 

Podkreślenia wymaga, że począwszy od wynagrodzenia za styczeń 2020 przy weryfikacji, czy dany pracownik otrzyma za dany miesiąc pracy co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę nie można już będzie uwzględniać także i dodatków stażowych.

 

Ustawodawca zdefiniował bowiem w słowniczku ustawowym (art. 1 Pkt 10 Ustawy) „dodatek za staż pracy” – jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę” natomiast w art. 6 ust. 5 dodany został punkt 5) zgodnie z którym przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się dodatku za staż pracy. Regulacja ta będzie miała znaczenie nie tylko dla pracowników szeroko rozumianej „budżetówki”, ale i dla pracowników sfery prywatnej, w tym zatrudnionych w przedsiębiorstwach, w których wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy (zwykle regulaminy wynagradzania) przewidują taki dodatek.

 

Na zakończenie przypomnieć warto, że wysokość minimalnego wynagrodzenia ma w ramach szeroko rozumianego prawa pracy m.in. znaczenie w przypadku określania granic dopuszczalnych potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Wzrośnie stawka dodatku za pracę w nocy, maksymalna kwota odprawy w razie zwolnień grupowych, a także kwota tzw. „małego ZUS-u”. W przypadku składek ZUS: zwiększy się koszt obciążeń z tego tytułu dla osób kontynuujących na preferencyjnych zasadach (składki płacone od 30% płacy minimalnej) działalność gospodarczą; z drugiej strony jednak będzie to sytuacja korzystniejsza dla osób chcących uniknąć tzw. „dużego ZUS-u” – płatnego w razie osiągnięcia w danym roku przychodu przekraczającego 30-krotność minimalnego wynagrodzenia.

 

Z tak spektakularnej zmiany niewątpliwie ucieszą się pracownicy osiągający najniższe pobory, jaki jednak faktyczny skutek kadrowy odniesie rekordowa podwyżka minimalnej płacy przekonamy się w przyszłym roku.

 

Sebastian Ćwiora

radca prawny

 

Tagi:  minimalna 2020, jaka najniższa za 2020, najniższa a nadgodziny, czy podwyższać najniższą pensję, dodatek stażowy a minimalne wynagrodzenie, stażowe a płaca minimalna, minimalna 2020 ile na rękę