Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie gospodarczym i podatkowym


Ustawa zawiera regulacje skierowane na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców, rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów, a ponadto wyjaśnia wątpliwości interpretacyjne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, i narzędzia minimalizujące ryzyko związane z prowadzeniem kontaktów biznesowych z kontrahentami, którzy okazali się nierzetelni.

 

Ustawa wprowadza między innymi takie zmiany jak: wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym przez osoby fizyczne, podwyższenie do 2 mln euro progu przychodów uprawniający do uzyskania statusu „małego podatnika”, skraca okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych z trwałego przechowywania do 5 lat oraz zawiera regulację pozwalającą na jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł.

 

Ponadto, omawiana ustawa nowelizuje treść art. 193 § 4 KSH, który w obecnym brzmieniu budzi wątpliwości co do terminu, w jakim zysk przeznaczony do podziału powinien zostać wypłacony wspólnikom. Brak jest regulacji ustawowej na wypadek, gdy ani wspólnicy ani zarząd nie podejmą decyzji o faktycznej wypłacie dywidendy zatwierdzonej do wypłaty. Przepis w obecnym brzmieniu daje też kompetencję zarządowi do określenia dnia wypłaty bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych, co otwiera możliwość działań wbrew interesom wspólników mniejszościowych (w sytuacji, w której podjęta została uchwała w przedmiocie wypłaty dywidendy, ale bez określenia terminu).

 

Od 01.03.2019 regulacja jednoznacznie będzie rozstrzygać dwie kwestie. Wobec braku wskazania dnia dywidendy w uchwale zgromadzenia wspólników, dniem dywidendy będzie dzień powzięcia uchwały, natomiast w wypadku braku określenia dnia wypłaty dywidendy, wypłata będzie miała nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy. Określenie terminu wypłaty dywidendy, w sytuacji w której terminu takiego nie określili wspólnicy w uchwale, ma uniemożliwić zbyt dalekie odkładanie wypłaty w przyszłość. Zarząd nie będzie mieć bowiem kompetencji do uniemożliwienia realizacji roszczenia o wypłatę dywidendy w praktyce np. poprzez niepodejmowanie uchwały określającej dzień jej wypłaty. Powyższa regulacja ma na celu usunięcie wątpliwości interpretacyjnych, jednocześnie dyscyplinując wspólników w przedmiotowym zakresie.

 

Kolejną wartą uwagi zmianą jest uregulowanie kwestii adresata oświadczenia o rezygnacji członka zarządu spółki kapitałowej w przypadku, gdy rezygnację składa członek zarządu jednoosobowego, bądź ostatni członek zarządu wieloosobowego. Ustawodawca mając na uwadze słuszne interesy rezygnującego członka organu oraz spółki, uznał za zasadne przyjęcie szczególnego rozwiązania w zakresie składania rezygnacji przez ostatniego członka zarządu spółki. Wprowadzono uprawnienie wspólników do reprezentacji spółki w omawianej sytuacji. Oświadczenie o rezygnacji będzie im składane, w dowolnej formie, i skuteczne z dniem następującym po dniu, w którym miało się odbyć zwoływane zgromadzenie, bez względu czy doszło ono do skutku. Z uwagi na potrzebę podjęcia przez wspólników decyzji o obsadzeniu wakatu w zarządzie wprowadza się obowiązek rezygnującego członka zarządu do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia. Jednocześnie dołączenie oświadczenia o rezygnacji do zawiadomienia ma gwarantować, że dotrze ono do wszystkich wspólników spółki. Dzięki powyższemu mechanizmowi wspólnicy, zawiadomieni o terminie zgromadzenia, otrzymają szansę na podjęcie niezbędnych przygotowań, w tym na wskazanie ewentualnych kandydatów na nowego członka zarządu. Rozwiązanie to zabezpiecza więc interesy spółki oraz zapewnia jej ciągłość działania, jednocześnie nie ograniczając w sposób nieadekwatny uprawnienia członka zarządu do rezygnacji z wykonywanej funkcji. Powyższa zmiana wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia nowelizacji.

 

Julia Kruszyńska

 

TAGI: dywidenda, dzień dywidendy, zarząd spółki, rezygnacja członków zarządu, KSH