Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Wydatki dotyczące samochodów osobowych w kosztach podatkowych – zmiana przepisów


W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą zmieniono m. in. zasady rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z samochodowymi osobowymi wykorzystywanymi do prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzone zmiany dotyczą następujących kosztów uzyskaniach przychodów:

1)    odpisów amortyzacyjnych,

2)    opłat leasingowych,

3)    składek na ubezpieczenie samochodu,

4)    kosztów używania samochodu (wydatków na paliwo, kosztów przeglądów, napraw, zmiany opon, opłat za parkowanie, przejazd autostradą itd.),

5)    wydatków ponoszonych przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu używania na potrzeby działalności gospodarczej samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych.

 

Odpisy amortyzacyjne

 

Zgodnie ze zmienionymi przepisami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej 150.000 zł, a w przypadku pojazdów elektrycznych - 225.000 zł. Do końca 2018 r. limit ten był niższy i wynosił równowartość 20.000 euro (dla samochodów elektrycznych – 30.000 euro). Na nowelizacji zyskali zatem przedsiębiorcy, którzy amortyzują pojazdy osobowe o wartości większej niż ok. 86.000 zł (równowartość 20.000 euro), a mniejszej niż 150.000 zł. W związku z tym, iż większość przedsiębiorców to podatnicy VAT czynni uprawnieni do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego wykazanego w fakturze za zakup samochodu osobowego, w pewnym uproszczeniu można przyjąć, iż zmiana jest korzystna dla tych spośród nich, którzy zamierzają zakupić pojazdy za cenę wyższą niż ok. 75.000 zł netto (92.250 zł brutto), a nieprzekraczającą 134.529 zł netto (165.470,67 zł brutto).

 

Opłaty leasingowe

 

Opłaty wynikające z umów leasingu, najmu, dzierżawy lub podobnej umowy stanowiącej tytuł prawny do używania samochodu osobowego do końca ubiegłego roku mogły być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Ustawą nowelizującą wprowadzono w tym zakresie limity kwotowe analogiczne jak w przypadku odpisów amortyzacyjnych. Stosownie do nowych przepisów nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów opłat dotyczących samochodu osobowego, a wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat na ubezpieczenie pojazdu, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. W przypadków pojazdów elektrycznych kwota limitu wynosi 225.000 zł.

 

Nowa regulacja prawna ma zastosowanie wyłącznie do umów leasingu zawartych począwszy od stycznia 2019 r. Nie stosuje się jej, jeżeli umowa leasingu została zawarta przed końcem ubiegłego roku, chyba że została ona zmieniona lub odnowiona po 31.12.2018.

 

Składki na ubezpieczenie

 

Ustawa nowelizująca podwyższyła limit składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, które mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do końca 2018 r. do tych kosztów nie można było zaliczyć składek na ubezpieczenie pojazdu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro do wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia. W wyniku nowelizacji kwota 20.000 euro została zastąpiona sumą 150.000 zł.

 

Wydatki eksploatacyjne

 

Od stycznia 2019 r. obowiązuje określony procentowo limit wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów osobowych wykorzystywanych także do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podatnika. W myśl obecnie obowiązujących przepisów, jeżeli podatnik używa samochodu osobowego zarówno do prowadzenia działalności gospodarczej, jak również do celów niezwiązanych z tą działalnością, do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć jedynie 75% wydatków eksploatacyjnych (np. kosztów zakupu paliwa, przeglądów, napraw). Pozostałe 25% kosztów używania samochodu osobowego, wykorzystywanego także do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą danego przedsiębiorcy nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

 

Wydatki na nie-firmowe auto

 

Zmienione zostały zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu używania samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Do końca ubiegłego roku limit tych wydatków był ustalany w oparciu o tzw. kilometrówkę. Kosztem podatkowym były faktycznie poniesione wydatki z tytułu używania auta, jednakże w kwocie nie większej niż iloczyn liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu i stawki za 1 km przebiegu, określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Od stycznia br. do kosztów uzyskania przychodów w przypadku wykorzystywania do działalności gospodarczej auta osobowego stanowiącego własność podatnika-przedsiębiorcy, a niebędącego składnikiem majątku, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można zaliczyć 20% wydatków z tytułu używania takiego pojazdu oraz składek na ubezpieczenie takiego samochodu.

 

Piotr Wiśniewski

radca prawny

 

tagi:

samochody osobowe - nowe zasady zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów

limit odpisów amortyzacyjnych dotyczących samochodów osobowych od stycznia 2019 r.

limit opłat leasingowych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów

nowe zasady zaliczania wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów osobowych do kosztów uzyskania przychodów