Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Kolejne zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


Jednym z dotychczas przysługujących pokrzywdzonemu przedsiębiorcy żądań, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji, była możliwość domagania, m.in.:

1) zaniechania niedozwolonych działań;

2) usunięcia skutków niedozwolonych działań.

 

Ponadto, sąd na wniosek uprawnionego, mógł orzec również o wyrobach, ich opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji. W szczególności sąd mógł orzec ich zniszczenie lub zaliczenie na poczet odszkodowania.

 

Omawiana nowelizacja, co prawda nie zmieniła możliwości podnoszenia powyższych żądań, lecz wprowadziła narzędzie, które umożliwi sądowi, na wniosek pozwanego, nie uwzględnienie w pewnych okolicznościach tak sformułowanych  żądań, zastępując je obowiązkiem zapłaty przez pozwanego określonego wynagrodzenia.

 

W przepisie art. 18 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, znowelizowana ustawa dodaje bowiem nowy ust. 4, zgodnie z którym, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa sąd, zamiast uwzględnienia żądań, o których mowa wyżej może, na wniosek pozwanego, zobowiązać go do zapłaty na rzecz powoda stosownego wynagrodzenia, w wysokości nie wyższej niż wynagrodzenie, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji, przez czas nie dłuższy niż do ustania stanu tajemnicy.

 

Aby powyższe rozwiązanie zastosował sąd, muszą być spełnione następujące przesłanki:

1) pozwany w chwili wykorzystywania lub ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa nie wiedział ani przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wiedzieć, że informacje te pozyskano od osoby, która je wykorzystała lub ujawniła w okolicznościach określonych w art. 11 ust. 4 (bezprawne dokonanie bez zgody uprawnionego wykorzystania lub ujawnienia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa);

2) uwzględnienie żądania zaniechania niedozwolonych działań spowodowałoby dla pozwanego niewspółmierne szkody;

3) zobowiązanie do zapłaty wynagrodzenia nie narusza uzasadnionego interesu powoda.

 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu omawianej ustawy „Wskazana regulacja wychodzi naprzeciw interesom pozwanego, który w dobrej wierze wykorzystywał informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i w oparciu o nie rozpoczął np. proces inwestycyjny czy produkcyjny (ponosząc w tym celu odpowiednie nakłady).”

 

Poza powyższą możliwością dokonania zmiany przez sąd, na wniosek pozwanego, w zakresie żądania zgłoszonego przez powoda, nowelizacja przyznała także powodowi nowy instrument, który znalazł się w ust. 5 dodanym do art. 18.

 

Zgodnie z jego treścią, w razie dokonania czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa uprawniony może żądać, zamiast odszkodowania określonego w ust. 1 pkt 4, naprawienia szkody przez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej wynagrodzeniu, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Zgodnie z zamierzeniem ustawodawcy, wyrażonym w uzasadnieniu do projektu, takie rozwiązanie, implementujące dyrektywę 2016/943/UE, ma ułatwić powodowi  „realizację roszczenia odszkodowawczego w przypadku trudności z wykazaniem wysokości szkody”.

 

Z powyższego syntetycznego przedstawienia kolejnych zmian związanych z tajemnicą przedsiębiorstwa wynika, że coraz większe znaczenie informacji  w życiu gospodarczym wymusza nie tylko zmiany w samej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, ale także wymaga wprowadzania nowych narzędzi procesowych, które mają z jednej strony ułatwić dochodzenie roszczeń podmiotom pokrzywdzonym, a z drugiej, dostosować narzędzia procesowe do realiów życia gospodarczego.

Marek Hoc

radca prawny

 

 

 

 

Tagi: tajemnica przedsiębiorstwa, zmiana ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji