Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Planowane zmiany w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa


W czerwcu br. obyło się pierwsze czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie dotyczącym tajemnicy przedsiębiorstwa, której uchwalenie ma na celu transpozycję do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystaniem i ujawnianiem. Projekt wprowadza wiele nowych regulacji, a za względu na ramy niniejszego opracowania, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka z nich.

 

Zgodnie z projektem zmian zostanie wprowadzona nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, która ma brzmieć następująco: „Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.”

 

Rozszerzony zostanie również katalog zachowań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji polegających na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Poza obecnie sankcjonowanym bezprawnym „przekazaniem”, „ujawnieniem” oraz „wykorzystaniem” informacji stanowiącej taką tajemnicę, zostanie dodane „pozyskanie” cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. Czyn ten wystąpi w szczególności - zgodnie z projektowaną zmianą-  gdy pozyskanie „następuje bez zgody uprawnionego do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści”.

 

Ponadto w projekcie ustawy przewidziano normatywne określenie przykładowych sytuacji stanowiących  „wykorzystanie” lub „ujawnienie” informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, które stanowić będą czyn nieuczciwej konkurencji.

 

Co istotne, czyn nieuczciwej konkurencji będzie miał miejsce także wówczas, gdy w chwili pozyskania, wykorzystania lub ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa osoba wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć, że informacje zostały pozyskane bezpośrednio lub pośrednio od tego, kto bezprawnie wykorzystał lub ujawnił je, a gdy informacje zostały pozyskane na podstawie nieodpłatnej czynności prawnej - również wtedy, gdy osoba ta o tym nie wiedziała ani przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć. Tak więc ustawodawca wprost definiuje jako czyn nieuczciwej konkurencji działanie osoby, która sama bezpośrednio nie naruszyła tajemnicy przedsiębiorstwa, lecz mimo to popełnia czyn nieuczciwej konkurencji poprzez uzyskanie takich informacji od osoby, która wcześniej taką tajemnicę naruszyła. Jak wskazuje się w uzasadnieniu projektu, zmiana ta „Tworzy zatem ramy prawne dla konstruowania odpowiedzialności nie tylko tego, kto pozyskuje, ujawnia lub wykorzystuje informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, ale również tego, kto w dalszej kolejności wchodzi w posiadanie tych informacji (a także ujawnia je lub wykorzystuje), pozostając w złej wierze.” Ponadto zgodnie z zamysłem projektodawcy powyższa norma „rozszerza odpowiedzialność także na te osoby, które pozyskały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w dobrej wierze - jeżeli czynność prawna, na podstawie której nastąpiło pozyskanie, była nieodpłatna.”

 

Wyraźnie więc widać tendencję wprowadzenia dość kazuistycznego normatywnego umocowania mającego umożliwić dochodzenie roszczeń również wobec swoistych „osób trzecich” w stosunku do zwyczajowej relacji w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji dotyczącej tajemnicy przedsiębiorstwa, gdzie występował jedynie uprawniony chroniący daną tajemnicę i jej bezpośredni naruszyciel.

 

Ustawodawca planuje też określić, że czynem nieuczciwej konkurencji będzie wykorzystywanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa polegające na produkowaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu, a także przywozie, wywozie i przechowywaniu w tych celach towarów, jeżeli osoba dokonująca wskazanej czynności wiedziała lub przy zachowaniu należytej staranności mogła wiedzieć o tym, że właściwości towarów, w tym estetyczne lub funkcjonalne, proces ich wytwarzania lub zbywania zostały w znacznym stopniu ukształtowane w następstwie popełnienia czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na bezprawnym ujawnieniu, wykorzystaniu lub pozyskaniu cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

Powyższe zmiany mają na celu umożliwienie oraz ułatwienie formułowania roszczeń wobec większego kręgu osób oraz objęcie sankcją większego katalogu czynności, które dotychczas bądź wymykały się spod zakresu zastosowania ustawy, bądź były trudne do praktycznego zwalczania w oparciu o dotychczasową regulację.

 

Marek Hoc

radca prawny

 

 

 

 

 

tagi: zwalczanie nieuczciwej konkurencji,  nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa, pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa