Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Kolejne uproszczenie procedur budowlanych


 

Ustawą z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców wprowadzono kilka istotnych zmian do ustawy – Prawo budowlane. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

 

1) rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, na których wzniesienie nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę (o zjazdy z dróg krajowych oraz o wolno stojące wiaty o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym w przypadku wiat obowiązują pewne ograniczenia ilościowe),

2) wydłużenie maksymalnego terminu, wskazywanego w zgłoszeniu budowy tymczasowego obiektu budowlanego, przed upływem którego obiekt ten musi  zostać przeniesiony w inne miejsce albo rozebrany – ze 120 do 180 dni,

3) zniesienie wymogu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w przypadku przebudowy budynku, na którego wzniesienie wymagane jest pozwolenie na budowę, o ile przebudowa nie dotyczy przegród zewnętrznych ani elementów konstrukcyjnych, a projekt budynku nie wymaga uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej,

4) zniesienie obowiązku zgłoszenia remontu budynku, którego budowa wymaga pozwolenia na budowę, jeżeli remont nie dotyczy przegród zewnętrznych ani elementów konstrukcyjnych budynku,

5) zniesienie wymogu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy zjazdu z drogi publicznej powiatowej lub gminnej.

 

Wskazane wyżej uproszczenia z oczywistych względów nie dotyczą obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

 

W przypadku robót budowlanych wymagających zgłoszenia ustawodawca skrócił również termin liczony od daty doręczenia zgłoszenia, po upływie którego można przystąpić do wykonywania robót budowlanych – z 30 do 21 dni. Ustawa nowelizująca wprowadza też możliwość wydania przez organ przed upływem tego 21-dniowego terminu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie takiego zaświadcza wyłącza kompetencję organu do wniesienia sprzeciwu i uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

 

Doprecyzowane zostało także brzmienie przepisu art. 36a Prawa budowlanego, dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę oraz nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego jako przypadku, w którym zmiana pozwolenia na budowę nie jest wymagana. Ustawodawca przesądził przy tym, iż zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, która nie przekracza 2% wartości tych parametrów określonych w projekcie budowlanym, nie stanowi istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego ani innych warunków pozwolenia na budowę. Taka niewielka zmiana wskazanych wyżej parametrów, aby nie stanowiła istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego ani innych warunków pozwolenia na budowę, musi spełniać jednak pewne przesłanki. W szczególności nie może zwiększać obszaru oddziaływania obiektu. Musi być zgodna z przepisami techniczno-budowlanymi.  Ponadto nie może łączyć się ze zmianą zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Musi być również zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nie może też obejmować odstępstw w stosunku do projektu budowlanego w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne. Jeżeli wszystkie przesłanki nieistotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego są spełnione, wówczas inwestor, planujący odstąpić w niewielkim zakresie od zatwierdzonego projektu budowlanego, nie musi występować o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Kolejna ważna zmiana w ustawie – Prawo budowlane polega na wprowadzeniu możliwości uzyskania przez inwestora, który wzniósł tymczasowy obiekt budowlany, decyzji o pozwoleniu na budowę tego obiektu. Tym samym inwestor tymczasowego obiektu budowlanego będzie mógł użytkować taki obiekt po upływie terminu określonego w zgłoszeniu, bez potrzeby przenoszenia go w inne miejsce.

 

Znowelizowane zostały również przepisy określające przesłanki wszczęcia postępowania dotyczącego legalizacji samowoli budowlanej. Ustawodawca zrezygnował z wymogu uzależniającego rozpoczęcie procedury legalizacji samowoli budowlanej - w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - od zgodności budowy z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

 

 

 

Piotr Wiśniewski

radca prawny

 

tagi: zmiany w prawie budowlanym od 1 stycznia 2017 r., ustawa o zmianie niektórych ustawy w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców a prawo budowlane, pozwolenie na budowę dla obiektów tymczasowych, doprecyzowanie przepisów o zmianie pozwolenia na budowę


Opublikowano: 23.03.2017