Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Stawka minimalna od przyszłego roku również dla zleceniobiorców – przedsiębiorców


W dniu 17.08.2016 weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w której m.in. dodano nowe definicje stosowanych w niej pojęć takich jak: „minimalna stawka godzinowa” oraz „przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi”. Pojęcia te nabiorą szczególnego znaczenia dla wielu zleceniobiorców od dnia 1.1.2017, gdy wejdzie w życie dalsza część uchwalonej nowelizacji.

 

Wskazane pojęcia zostały dodane do ustawowego „słowniczka” zawartego w art. 1 w/w ustawy:

1a) "minimalna stawka godzinowa" - minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi;

1b)  "przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi":

a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo

b) osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art.734 i art. 750 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej "Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 

Oznacza to z jednej strony wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej obowiązującej w przypadku umów zlecenia lub świadczenia usług, a z drugiej, bardzo szerokie zdefiniowanie podmiotów takie usługi świadczących, które będzie obejmowało również osoby wykonujące działalność gospodarczą. Jeżeli bowiem zleceniobiorca będzie nawet przedsiębiorcą, lecz nie będzie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę lub własnych zleceniobiorców na podstawie umowy cywilnoprawnej oraz nie będzie objęty wyłączeniem z art. 8d), wówczas będzie objęty omawianą ustawą - w razie przyjęcia zlecenia lub świadczenia usługi na podstawie umów, o których mowa w art.734 i art. 750 kodeksu cywilnego.

 

Będzie to miało daleko idące skutki od 1.1.2017 roku, gdyż wówczas m.in. wejdą w życie dodane nowelizacją art. 8a- 8f, które wprowadzają przede wszystkim obowiązek, aby w przypadku umów zlecenia  oraz umów o świadczenie usług wykonywanych przez wyżej zdefiniowanego przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi,  wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej.  W przeciwnym razie, przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi przysługuje wynagrodzenie w wysokości obliczonej z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej ustalonej zgodnie z ustawą, a tego uzupełniającego wynagrodzenia nie będzie można się zrzec. Obecnie stawka ta wynosi 12 zł/godzinę, przy czym może ona w przyszłym roku wrosnąć.

 

Co równie istotne, w takich umowach strony będą zobowiązane do określenia sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. W przypadku braku takiego umownego określenia, będzie miał zastosowanie przyjęty w ustawie domyślny model ich ewidencjonowania.

 

Wymaga podkreślenia, że powyższy model rozciągający wysokość stawki minimalnej oraz obowiązek ewidencjonowania godzin na zleceniobiorcę, nie dotyczy takich umów, które zostały wyłączone w art. 8d). Wśród katalogu wymienianych tam wyłączeń na szczególną uwagę zasługuje art. 8d ust. 1 pkt 1), który wyłącza spod tych zobowiązań umowy o świadczenie usług i umowy zlecenia, jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Zgodnie z art. 8 d) ust. 3 przez wynagrodzenie prowizyjne należy rozumieć wynagrodzenie uzależnione od wyników:

1) uzyskanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi w ramach wykonania zlecenia lub świadczenia usług lub

2) działalności przedsiębiorcy albo innej jednostki organizacyjnej, na rzecz których jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi

- takich jak liczba zawartych umów, wartość zawartych umów, sprzedaż, obrót, pozyskane zlecenia, wykonane usługi lub uzyskane należności.

 

Konsekwencją nie zastosowania się do nowej regulacji jest poza obowiązkiem „dopłaty” do stawki minimalnego wynagrodzenia, również kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

 

 

 

 

 

Marek Hoc

radca prawny

Opublikowano: 13.09.2016


tagi: stawka minimalna, wynagrodzenie minimalne, minimalna stawka godzinowa dla świadczących usługi