Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Inwestorze, uważaj na terminy


Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę nie oznacza, iż uprawnienie do wzniesienia obiektu budowlanego na jej podstawie jest nieograniczone w czasie. W odróżnieniu od większości decyzji administracyjnych, które po uzyskaniu przymiotu ostateczności mogą zostać wyeliminowane z obrotu prawnego jedynie wyjątkowo, pozwolenie na budowę może wygasnąć w wyniku bierności inwestora. Zgodnie z przepisem art. 37 ust. 1 ustawy z 7.07.1994 - Prawo budowlane decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 

Przerwanie biegu wspomnianego 3-letniego terminu jest jednak stosunkowo proste. Stosownie bowiem do przepisu art. 41 ust. 1 Prawa budowlanego rozpoczęcie budowy, a więc zdarzenie, które powoduje przerwanie wskazanego wyżej terminu, następuje już z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. Pracami przygotowawczymi w myśl przepisu art. 41 ust. 2 Prawa budowlanego są: wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, wykonanie niwelacji terenu, zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 

Podjęcie prac przygotowawczych powinno zostać stwierdzone w dzienniku budowy przez osobę uprawnioną do dokonywania w nim wpisów (z reguły kierownika budowy). W przypadku bowiem, gdyby właściwy organ (co do zasady starosta albo prezydent miasta na prawach powiatu) wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę, dziennik budowy będzie podstawowym dowodem na okoliczność rozpoczęcia robót budowlanych. Należy jednak pamiętać, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia na budowę, organ administracji publicznej ma możliwość przeprowadzenia innych dowodów i zakwestionowania wpisów w dzienniku budowy. Wskazane jest zatem, aby inwestor, który podejmuje prace przygotowawcze na terenie budowy na krótko przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stała się ostateczna, zgromadził jeszcze inne dowody potwierdzające rozpoczęcie budowy. Inwestor może np. sporządzić dokumentację fotograficzną wykonywanych robót i przed upływem wymienionego 3-letniego terminu przesłać ją za pośrednictwem poczty elektronicznej np. na adres mailowy kierownika budowy (wówczas zasadniczo nie będzie możliwe zakwestionowanie daty sporządzenia zdjęć).

 

Przy okazji warto zwrócić uwagę na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11.06.1987, sygn. akt IV SA 693/86, w którym stwierdzono, że jeśli decyzja o pozwoleniu na budowę obejmowała więcej niż jeden obiekt budowlany, to rozpoczęcie budowy tylko jednego obiektu przewidzianego w tym pozwoleniu powoduje przerwanie biegu terminu, z upływem którego decyzja by wygasła, nie tylko w stosunku do tego jednego obiektu, ale również w odniesieniu do pozostałych, wymienionych w pozwoleniu na budowę.

 

 

 

 

 

Piotr Wiśniewski

radca prawny

 

tagi: wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę, skutek rozpoczęcia budowy jednego obiektu, gdy pozwolenie na budowę obejmuje kilka obiektów, przerwanie biegu terminu z art. 37 ust. 1 Prawa budowlanego