Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zmiany w prawie upadłościowym z perspektywy członków zarządu - dłuższy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości


Zmianą o charakterze zasadniczym jest niewątpliwie wydłużenie do 30-dni terminu (dotychczas 14-dniowego) do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Wydaje się, iż ustawodawca słusznie przyjął, że termin 14-dniowy był terminem zbyt krótkim w praktyce.  Należy pamiętać, iż niedochowanie tego terminu może wiązać się z odpowiedzialnością członków zarządu za szkodę, jaka wyrządzona została wierzycielom w związku z niezgłoszeniem wniosku w ustawowym terminie. W tym zakresie wprowadzono kolejną istotną zmianę przepisów, wprowadzając do przepisu art. 21 ust 3a, który stanowi, iż „W przypadku dochodzenia odszkodowania przez wierzyciela niewypłacalnego dłużnika domniemywa się, że szkoda, o której mowa w ust. 3, obejmuje wysokość niezaspokojonej wierzytelności tego wierzyciela wobec dłużnika”. Zatem ustawodawca wprowadził domniemanie, iż szkoda wierzyciela jest równa wartości dochodzonej od dłużnika (upadłego) należności. Jest to istotna zmiana, albowiem w praktyce wierzyciele mieli trudności w wykazywaniu zakresu doznanej szkody oraz pojawiały się spory co do sposobu jej określania. Co ważne jednak, domniemanie to jest wzruszalne, ale to na członku zarządu spoczywać będzie ciężar obalenia tego prawnego domniemania.

 

Należy również wskazać, iż nowelizacja wprowadziła obowiązek dla każdego wnioskodawcy, a zatem samego dłużnika albo jego wierzyciela, poza uiszczeniem opłaty sądowej od wniosku, uiszczenia zaliczki na koszty postepowania w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Obecnie kwota przekraczająca 4.000 PLN. Zatem biorąc pod uwagę to, iż rygorem nieuiszczenia tejże zaliczki jest zwrot wniosku, de facto skuteczne zainicjowanie postępowania upadłościowego to obecnie koszt przekraczający 5.000 PLN. Jak można zakładać, celem wprowadzenia zaliczki, poza zabezpieczeniem Skarbu Państwa przed koniecznością ponoszenia kosztów postępowania, w tym zwłaszcza wynagrodzeń syndyka, w postępowaniach nie rokujących na spieniężanie majątku upadłego, było również zniechęcenie wierzycieli do inicjowania postępowań upadłościowych, traktowanych jako narzędzie windykacyjne do mobilizowania niesolidnych dłużników do zapłaty.

 

 

 

 

 

Przemysław Wolski

radca prawny

 

 

Opublikowano: 22.04.2016

 

tagi: nowy termin do złożenia wniosku o upadłość, wniosek o ogłoszenie upadłości droższy