Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zasadnicze zmiany w prawie upadłościowym


W ustawie dokonano kluczowych zmian co do obu przesłanek upadłościowych. W przypadku tzw. utraty płynności finansowej wprowadzono domniemanie faktyczne, zgodnie z którym dłużnik jest niewypłacalny, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące. Wydaje się, iż zmiana ta wprowadzona w celu ułatwienia wierzycielom oceny sytuacji, może być krokiem w dobrym kierunku. Należy pamiętać, iż okres trzech miesięcy jest nawiązaniem do wcześniejszych regulacji w tym zakresie.

Co do alternatywnej przesłanki upadłościowej, tj. nadmiernego zadłużenia uznano, że okres dwudziestoczteromiesięczny jest okresem adekwatnym do oceny jej wystąpienia. Jeśli zatem w czasie dwóch pełnych lat majątek dłużnika ma mniejszą wartość niż jego zobowiązania, to oznacza to, że powinien on być poddany rygorom ustawy upadłościowej. Trzeba przy tym pamiętać, że wartość majątku nie powinna być oceniana na podstawie wartości bilansowej, lecz na podstawie wartości rzeczywistej (zbywczej) przy założeniu kontynuacji prowadzenia działalności. Również w zakresie przesłanki zadłużeniowej ułatwiono wierzycielom ocenę sytuacji poprzez odwołanie się do dokumentacji finansowej dłużnika. Co istotne część przedsiębiorców ma ustawowy obowiązek składania sprawozdań finansowych do jawnego rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy. Ponieważ bilans zgodnie z ustawą o rachunkowości stanowi część składową sprawozdania finansowego, to wierzyciele będą mieli możliwość weryfikacji, czy zachodzi domniemanie istnienia przesłanki zadłużeniowej dłużnika. Domniemanie bilansowe zostało przy tym dostosowane w maksymalnie możliwym stopniu do treści rzeczywistej przesłanki.

Co ważne, przesłanka nadmiernego zadłużenia może być przedmiotem oceny przy określaniu stanu niewypłacalności jedynie w przypadku jednostek organizacyjnych, za których zobowiązania nie odpowiada subsydiarnie i całym swoim majątkiem osoba fizyczna.

Nowelizacja utrzymuje dotychczasową zasadę, że postępowania upadłościowego nie prowadzi się, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie pozwala na zaspokojenie kosztów postępowania (art. 13 p.u.n.). Negatywną przesłankę ogłoszenia upadłości przewidzianą w tym przepisie rozszerza się jednak o przypadek, w którym majątek niewypłacalnego dłużnika wystarcza tylko na zaspokojenie kosztów postępowania, nie pozwalając przy tym na zaspokojenie wierzycieli chociażby w minimalnym stopniu

Kolejnym istotnym ułatwieniem na rzecz wierzycieli będzie rezygnacja z konieczności składania wraz ze zgłoszeniem wierzytelności dowodów uzasadniających zgłoszenie. W zgłoszeniu wierzyciel będzie miał jedynie obowiązek wskazać te dowody (art. 239 ust. 3 p.u.n.). Jak wynika z praktyki, ogromną większość wierzytelności stanowią wierzytelności bezsporne, które znajdują potwierdzenie w księgach upadłego. W takiej sytuacji wymaganie od wierzycieli składania tych dowodów i to w dodatku w tak szczególnej formie (oryginały lub kopie poświadczone notarialnie) wykraczającej istotnie poza zasady ogólne, nie było dostatecznie uzasadnione. W pozostałych sytuacjach, gdy zgłoszona wierzytelność nie będzie znajdowała potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach, syndyk będzie wzywał wierzyciela do złożenia w terminie 7 dni dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności (art. 243 ust. 3 p.u.n.). Termin ten nie będzie podlegał przedłużeniu ani przywróceniu. Syndyk będzie mógł jednak uwzględnić dokumenty złożone po upływie terminu, jeżeli nie spowoduje to opóźnienia w przekazaniu listy sędziemu-komisarzowi.

Z uwagi na charakter wprowadzonych zmian, które w wielu miejscach można śmiało nazwać przełomowymi, wprowadzoną nowelizację prawa upadłościowego należy uznać za jedną z największych i najbardziej kompleksowych w ostatnim czasie.

 

Przemysław Wolski

radca prawny

 

Tagi: zmiany w prawie upadłościowym, nowe definicje stanu niewypłacalności, sprawozdanie finansowe a wniosek o ogłoszenie upadłości, nowa procedura upadłościowa, zgłoszenie wierzytelności bez dowodów