Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Koniec z martwymi spółkami w KRS – czyżby wielkie porządki w rejestrze?


Celem planowanej nowelizacji jest maksymalizacja wiarygodności danych ujawnionych w KRS i w tym celu sąd rejestrowy będzie mógł orzec bez przeprowadzenia tradycyjnego postępowania likwidacyjnego o rozwiązaniu podmiotu i jego wykreśleniu (tzw. uproszczona likwidacja). Procedura ta oprócz tego, że ma być lekarstwem na dotychczasowe problemy rejestru, ma również być przejrzysta dla stron (zawarta w jednym akcie – ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym), a także jednolita dla każdego podmiotu wpisanego do rejestru bez względu na jego formę prawną oraz stanowić będzie wyjątek od dotychczasowych reguł dotyczących rozwiązywania podmiotu i usunięcia go z Krajowego Rejestru Sądowego. Orzeczenie kończące tą procedurę będzie stanowiło podstawę rozwiązania podmiotu i będzie zaskarżalne na zasadach ogólnych.

 

Sąd rejestrowy będzie miał obowiązek wszcząć postępowanie zmierzające do rozwiązania „martwego podmiotu” i jego wykreślenia z rejestru, gdy:

 

-          sąd upadłościowy oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe stwierdzi, że materiał zgromadzony w sprawie daje podstawę do rozwiązania spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego,

-          sąd rejestrowy wyda postanowienie o nie wszczynaniu postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu wobec jego nieefektywności (gdy z akt rejestrowych lub uzyskanych w toku prowadzonego postępowania wynika, że postępowanie przymuszające nie przyniesie skutku w postaci wywiązania się z obowiązków rejestrowych z uwagi m.in. na brak organu uprawnionego do reprezentacji, czy też aktualnego adresu siedziby spółki);

-          ustalenie przez sąd rejestrowy, że pomimo kierowanych do spółki wezwań nie złożył on sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrachunkowe,

-          gdy pomimo co najmniej dwukrotnych wezwań sądu podmiot nie wykonuje innych obowiązków rejestrowych (np. nie zgłasza aktualnego składu zarządu, nie podaje aktualnego adresu siedziby),

-          gdy sąd upadłościowy oddali wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzy postępowanie upadłościowe jednak nie zgromadzi wystarczającego materiału dowodowego pozwalającego na stwierdzenie, że zachodzą przesłanki do rozwiązania podmiotu bez przeprowadzania likwidacji i nie będzie orzekał w tej kwestii.

 

O wszczęciu powyższej procedury sąd rejestrowy będzie miał obowiązek zawiadomić spółkę, której postępowanie to dotyczy, jednocześnie wzywając ją do wykazania tego czy prowadzi działalność gospodarczą i posiada zbywalny majątek (spółka na ustosunkowanie się do wezwania sądu rejestrowego będzie miała 14 dni).

 

W sytuacji, gdy „martwa spółka” nie posiada podmiotu uprawnionego do reprezentacji, a sąd nie zna aktualnego adresu oraz brak jest jakichkolwiek możliwości kontaktu z spółką, zawiadomienie, o którym mowa powyżej zastąpi ogłoszenie o wszczęciu postępowania o rozwiązanie i wykreślenie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

 

W ramach prowadzonego postępowania sąd rejestrowy będzie badał, czy spółka, która ma zostać wykreślona posiada zbywalny majątek i prowadzi działalność. W tym celu projekt nakłada na szereg podmiotów – organy administracji publicznej, organizacje społeczne, inne państwowe jednostki organizacyjne obowiązek udzielania sądowi rejestrowemu informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia w przedmiocie przesłanek rozwiązania podmiotu bez postępowania likwidacyjnego. Sąd rejestrowych w ramach tzw. uproszczonej likwidacji będzie zwracał się z zapytaniami m.in. do organów podatkowych, rejestrów publicznych – m.i.n. Centralnej Ewidencji Pojazdów, Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych.

 

Ustalenie, że podmiot nie posiada zbywalnego majątku, nie prowadzi działalności, a także nie zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu podmiotu spowoduje, że sąd rejestrowy wyda postanowienie o rozwiązaniu podmiotu i wykreśleniu go z rejestru, które będzie publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postanowienie to będzie mogło zostać zaskarżone na zasadach ogólnych.

 

Projektowana regulacja znajdzie zastosowanie również w stosunku do podmiotów, do których sąd rejestrowy wszczął procedurę przymuszającą i wysłał już wezwania o spełnienie obowiązku rejestrowego przed wejściem w życie nowelizacji. Ma to usprawnić proces zaprowadzania porządku w KRS.

Paulina Tomczak

 

Tagi: „martwe spółki”, nowelizacja KRS, rozwiązanie spółki, wykreślenie z KRS, uproszczona likwidacja Spółek