Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Nowelizacja przepisów o terminach zapłaty w transakcjach handlowych


Celem regulacji jest ustanowienie szczególnych uprawnień wierzyciela wobec dłużnika, w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych. Ma ona zastosowanie do umów, których przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony (co do zasady przedsiębiorcy) zawierają je w związku z wykonywaną działalnością. Przepisów ustawy nie stosuje się do długów objętych postępowaniami upadłościowymi, oraz do umów, na podstawie których wykonywane są czynności bankowe.

 

Tak jak dotychczas, jeżeli strony transakcji handlowej przewidziały w umowie termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych po upływie 30 dni, liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia (dostawy towaru lub świadczenia usług) i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku (potwierdzających wykonanie świadczenia), do dnia zapłaty, ale nie dłużej niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Spod tej regulacji wyłącza się podmioty publiczne będące podmiotem leczniczym (w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej).

 

Również niezmieniona, co do istoty pozostała regulacja, wedle której odsetki ustawowe przysługują wierzycielowi nawet wtedy, gdy termin zapłaty w umowie nie został określony. W takim przypadku przysługują bez wezwania, po upływie 30 dni od dnia spełnienia świadczenia do dnia zapłaty, ale tak jak poprzednio - nie dłużej, niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, za który uważa się dzień określony w pisemnym wezwaniu do zapłaty (w szczególności dzień wskazany w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku).

 

Co więcej, w dalszym ciągu w transakcjach handlowych, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty wierzycielowi przysługiwać będą, i to bez wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 § 1 Ordynacji Podatkowej (tzw. odsetki podatkowe), jeżeli wierzyciel spełnił swoje świadczenie oraz nie otrzymał zapłaty w terminie określonym w umowie albo wezwaniu do zapłaty. Obecnie stopa tzw. odsetek podatkowych wynosi 13%, co odpowiada wysokości tzw. odsetek ustawowych, jednakże nie wiadomo jaki sposób stopa ta kształtować się będzie w przyszłości. Ustawa nie narusza postanowień umownych przewidujących wyższe oprocentowanie, które jednak musi mieścić się w granicach odsetek maksymalnych, które od 7.02.2013 wynoszą 21% w skali roku.

 

Projektowana ustawa zakazuje stosowania w transakcjach handlowych terminów zapłaty przekraczających 60 dni, chyba że termin taki jest wynikiem ustalenia stron, które nie jest sprzeczne ze społeczno-gospodarczym celem umowy lub zasadami współżycia społecznego oraz jest obiektywnie uzasadniony, biorąc pod uwagę właściwości towaru lub usługi. Sankcją za złamanie powyższego zakazu jest powstanie uprawnienia po stronie wierzyciela do żądania tzw. odsetek podatkowych za okres przekraczający ww. 60 dni. W sytuacji, gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny termin zapłaty co do zasady nie może przekraczać 30 dni. W stosunku do podmiotu publicznego leczniczego przyjęto granicę 60 dni.

 

Nowością jest przepis art. 9 projektu ustawy, który ma zastosowanie do przewidzianych w umowach procedur badania towaru lub usługi w celu potwierdzania zgodności z umową. Czas trwania takich badań nie może być sprzeczny ze społeczno-gospodarczym celem umowy lub zasadami współżycia społecznego oraz powinien być obiektywnie uzasadniony, biorąc pod uwagę właściwości towaru lub usługi, oraz nie może przekraczać 30 dni, liczonych od dnia otrzymania towaru lub usługi. W takim przypadku, jeżeli dłużnik otrzymał fakturę lub rachunek, potwierdzające dostawę towaru lub wykonanie usługi, przed dniem rozpoczęcia badania towaru lub usługi lub w trakcie tego badania, termin zapłaty jest liczony od dnia zakończenia badania towaru lub usługi.

 

Pewną ciekawostkę stanowi próba uregulowania przez ustawodawcę możliwości dochodzenia przez wierzyciela kosztów windykacji, jednakże zaproponowany przepis art. 10 projektu ustawy w obecnym kształcie budzi duże wątpliwości.

 

W dalszym ciągu będzie możliwe dochodzenie należności zapłaty świadczenia pieniężnego lub odsetek w transakcjach handlowych określonych w projekcie ustawy w postępowaniu nakazowym, co dotyczyć będzie także zwrotu kosztów odzyskiwania należności (40 euro).

 

Na zakończenie zaznaczyć trzeba, iż tak jak dotychczas wszelkie postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające wyżej opisane uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika są z mocy prawa nieważne.

 

Filip Mroczek
aplikant radcowski

 

 

Tagi: opóźnienia płatnicze, zatory płatnicze, terminy zapłaty, transakcje handlowe, żądanie zwrotu kosztów windykacji, czy żądanie zwrotu rekompensaty pieniężnej w wysokości 40 euro jest zasadne?, ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, jak stosować ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, termin płatności powyżej 60 dni, ryczałt za windykacje, czy żądanie zwrotu kosztów windykacji jest zasadne?, opłata za kredyt kupiecki, jak długo może trwać procedura badania zgodności towaru lub usługi z umową?