Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Prawo gospodarcze

Zaostrzenie odpowiedzialności zarządzających spółkami osób fizycznych za naruszenie prawa antymonopolowego


Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z dnia 21 marca 2007 r.), w dotychczasowym brzmieniu, przewiduje możliwość nakładania na osoby pełniące funkcje kierownicze lub wchodzące w skład organu zarządzającego kar pieniężnych w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli osoby te umyślnie albo nieumyślnie będą winne kilku, wymienionych w art. 108 czynów. Ogólnie rzecz ujmując, dotychczasowa regulacja daje możliwość karania menedżerów za nie wykonywanie orzeczeń nakładających na zarządzane przez nich spółki kar pieniężnych, za nie zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, czy też za nie udzielenie informacji wymaganych przez Prezesa UOKIK.

 

Przygotowywana zamiana zmierza do gruntownego przebudowania systemu karania zarządzających w kontrolowanych podmiotach. Nie tylko bowiem zamiarem jest rozszerzenie czynów, za które będzie karana w trybie administracyjno-prawnym dana osoba fizyczna, ale chodzi również o przyznanie Prezesowi UOKiK kompetencji do nakładania kar finansowych na te osoby. Proponowane kary mają wynosić maksymalnie nawet 500.000 EUR!

 

Zgodnie z projektem założeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 19.10.2012: „Projekt założeń zakłada, aby odpowiedzialności podlegały osoby, które pełniąc funkcję kierowniczą lub wchodząc w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy w ramach sprawowania swojej funkcji, przez swoje działanie lub zaniechanie, w tym również niedopełnienie obowiązków w zakresie nadzoru, dopuściły – choćby nieumyślnie – do naruszenia przez przedsiębiorcę zakazów określonych w art. 6 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów lub przepisów art. 101 ust 1 pkt a – e TFUE, czyli dopuściły do naruszenia zakazu porozumień ograniczających konkurencję. (...) Prezes UOKIK wszczynałby i prowadził postępowania w sprawie naruszenia zakazu porozumień przez osoby fizyczne uwzględniając wagę naruszenia i jego szkodliwy wpływ na interes publiczny, w przypadkach, gdy rola osoby pełniącej funkcję kierowniczą nie budzi żadnych wątpliwości. Należy zwrócić uwagę na konieczność objęcia zakresem podmiotowych regulacji także osób, które nie pracują już dla przedsiębiorcy, a które pracowały dla niego w trakcie trwania naruszenia – pełniąc funkcje kierownicze i dopuszczając do naruszenia przez przedsiębiorcę ww. zakazów” (s. 23 Projektu założeń)

Nie są znane jeszcze szczegółowe zapisy proponowanych zmian, ale z powyższego wynika, że podlegać karze będą menedżerowie za niemal wszystkie zakazane przez ustawę porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym – wymienione przykładowo w ustawie, przy czym w zakresie kar nakładanych na zarządzających, wyliczenie to będzie miało charakter katalogu zamkniętego. Chodzi więc m.in. o odpowiedzialność za niezgodne z ustawą ustalanie cen towarów, podziale rynków zbytu lub zakupu, czy też ograniczanie dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem.

 

Założenia te, nie przybrały jeszcze formy projektu noweli skierowanego do Sejmu, co z pewnością otwiera duże pole niepewności, co do ostatecznego kształtu odpowiedzialności menedżerów, niemniej wydaje się, że sama idea karania wysokimi karami pieniężnymi jest przesądzona.

 

Marek Hoc

radca prawny
partner

 

tagi: prawo antymonopolowe, kary pieniężne na menedżerów, zaostrzona odpowiedzialność osób pełniące funkcje kierownicze, UOKIK