Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Koronawirus

8 października w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1747 została opublikowana ustawa z dnia 7 października 2020 roku zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Zgodnie z tą ustawą zasiłki obniżone z powodu niższego wymiaru czasu pracy podyktowanego epidemią koronawirusa będą ponownie przeliczane. Aby uzyskać wyrównanie zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego, zainteresowani pracownicy będą musieli złożyć wniosek
Pandemia COVID-19 nałożyła na przedsiębiorców szereg nowych obowiązków, polegających na podejmowaniu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. Wiele z nałożonych obowiązków pociąga za sobą konieczność przetwarzania danych osobowych – pracowników, współpracowników, a także osób trzecich, klientów, czy kontrahentów. Powyższe rodzi wiele pytań m.in. o podstawę prawną i formę przetwarzania takich danych.
Dzięki ustawie z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw możliwość polecenia pracownikowi świadczenia pracy zdalnej została wydłużona. Zgodnie ze znowelizowanym art. 3 Tarczy Antykryzysowej, pracodawca ma uprawnienie do polecenia pracownikowi świadczenia pracy zdalnej przez czas oznaczony, w celu przeciwdziałania COVID-19, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, a także w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu (art. 4 pkt 1 i art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r.). Regulacja ta weszła w życie 5 września b.r. Nowelizacja tego przepisu pozwala więc na korzystanie z instytucji pracy zdalnej do czasu wprowadzenia jej na stałe do kodeksu pracy.

 


 
Pandemia koronawirusa dotknęła wielu sfer życia, w tym również sposobów świadczenia pracy. Jedną z form ograniczania wzrostu zachorowań była zmiana organizacji pracy, między innymi przejście części pracowników na tryb pracy zdalnej, potocznie zwanej home office.
Tarcza antykryzysowa 4.0 daje przedsiębiorcom, którzy są najemcami lub dzierżawcami nieruchomości Skarbu Państwa, możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu najmu lub dzierżawy za okres trzech kolejnych miesięcy w 2020 roku. Podobnie przedsiębiorcy, którzy korzystają z nieruchomości państwowych, na podstawie umowy użytkowania (ograniczonego prawa rzeczowego uregulowanego w przepisach art. 252-284 kodeksu cywilnego) mogą ubiegać się o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłat z tego tytułu za okres kolejnych trzech miesięcy w bieżącym roku.
We wtorek 23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku określaną jako Tarczą 4.0. Zgodnie z nowododanym do tzw. specustawy COVID - 19 art. 15gf, w okresie stanu epidemii albo zagrożenia epidemicznego pracodawca (ale i między innymi także zleceniodawca) będzie miał prawo do przedterminowego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji, co więcej: będzie mógł to uczynić zachowując jedynie siedmiodniowy termin.
Zgodnie z art. 15gd wprowadzonym ww. Tarczą 4.0. do tzw. specustawy COVID-19 z 2.3.2020r. pracodawca, który odnotował spadek obrotów z powodu COVID-19 będzie miał prawo do wypłaty niższych odpraw, odszkodowań i innych świadczeń wypłacanych pracownikowi przez pracodawcę
We wtorek 23 czerwca Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Ustawa określana Tarczą 4.0. została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23.06.2020r. pod Pozycją 1086. Na stronach internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy pojawiły się już stosowne informacje i panel umożliwiający złożenie wniosku.
Kancelaria Prawnicza Lege artis Kuropatwiński Lewicki pracuje nad koncepcjami pozwów odszkodowawczych w związku z COVID-19. Rozważamy różne warianty, z którymi będziemy się z Państwem dzielić.
Ustawa COVID-19 pozwala ubiegać się mikro, małym i średnim przedsiębiorcom o wsparcie Starosty na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Okres wsparcia wynosi 3 miesiące.
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez przedsiębiorcę albo osobę, z którą została zawarta umowa cywilnoprawna [agencyjna, zlecenie, o dzieło lub o świadczenie usług (o ile w/w osoby nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu)].
Źródłem oszczędności w czasach kryzysu spowodowanego koronawirusem mogą okazać się należności cywilnoprawne przypadające Skarbowi Państwa z tytułu oddania nieruchomości państwowych w najem, dzierżawę lub użytkowanie. Należnościami tymi są przede wszystkim czynsze za dzierżawę lub najem nieruchomości państwowych. Ustawa COVID-19 wprowadziła pewne uproszczenia w stosunku do ogólnych reguł przyznawania ulg w zapłacie tych należności.

 
Pomocą dla przedsiębiorców w czasach kryzysu mogą być ulgi w opłacaniu należności cywilnoprawnych na rzecz gmin. W odniesieniu do nieruchomości gminnych ustawa COVID-19 upoważnia rady gmin do podjęcia uchwał o odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych gmin od podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi spowodowanymi rozprzestrzenianiem się koronawirusa.Jeszcze przed uchwaleniem Ustawy COVID-19 zachęcaliśmy przedsiębiorców na naszym fanpage’u do składania wniosków o odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie go na raty, jak również o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości podatkowej.
Projekt Ustawy COVID-19 przewidywał obniżenie czynszu o 90% dla najemców powierzchni w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Tuż przed uchwaleniem ustawy przez Sejm, rozwiązanie to zostało zastąpione zupełnie inną konstrukcją legislacyjną, która budzi wiele wątpliwości prawnych. Poprawka ta pojawiła się w ostatniej chwili i jej intencje nie zostały wyjaśnione w uzasadnieniu  projektu. Obszerna regulacja w art. 15ze Ustawy COVID-19 składa się z czterech ustępów i dopiero ich łączna interpretacja powiązana z wykładnią funkcjonalną i systemową prowadzić może do prawidłowych wniosków.
  • Podatnicy – osoby fizyczne, którzy z powodu COVID-19 ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej są niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalnościW Ustawie COVID-19 w wersji uchwalonej przez Sejm zamieszczony był przepis art. 15zzr ust. 1 pkt 2, który interpretować można było w taki sposób, że wstrzymuje on obieg terminów wykonania zobowiązań cywilnoprawnych (m.in. terminów płatności). W wyniku poprawki Senatu, przepis ten został w istotny sposób zmodyfikowany merytorycznie (choć językowo z pozoru zmiany wydawać mogą się nieznaczne).
Podatnicy będący małymi podatnikami, którzy wybrali formę zapłaty zaliczek na podatek dochodowy w zryczałtowanej wysokości (zasadniczo 1/12 podstawy z roku poprzedniego), mogą w trakcie roku podatkowego zrezygnować z tej formy wpłacania zaliczek za miesiące marzec–grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.
U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r., jest dopuszczalne:
W myśl ustawy COVID-19 każdy przedsiębiorca, który był zgłoszony jako płatnik składek przed 1 lutego 2020 r. i zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, może uzyskać zwolnienie z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS-owskich. Zwolnienie to obejmuje składki należne za trzy miesiące – za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Dotyczy ono składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Skorzystanie z tego zwolnienia nie jest uzależnione od spadku obrotów ani zmniejszenia się dochodów.
Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy.
 

Przed biznesem trudny czas problemów i wyzwań, jakie wywołał kryzys epidemiologiczny. Dlatego ważne jest, by optymalnie wykorzystywać nowe, specjalne regulacje adresowane do przedsiębiorców.

Postanowiliśmy, że jako prawnicy, którzy powinniśmy wesprzeć Was w sposób, do którego jesteśmy najlepiej przygotowani i dlatego przygotowaliśmy poradnik prawny dla przedsiębiorców, który ułatwi poruszanie się w rządowych propozycjach. Dopiero niedawno uzyskały one ostateczny kształt legislacyjny i pomimo bardzo krótkiego czasu dokonaliśmy ich przeglądu, by umożliwić Państwu jak najszybsze skorzystanie z tych rozwiązań.

Prosimy także o rozkolportowanie tych materiałów wśród Waszych przyjaciół, innych przedsiębiorców, by oni także mogli wykorzystać je dla złagodzenia skutków tego kryzysu. Jest to taka nasza swoista cegiełka i dlatego zezwalamy na swobodne korzystanie z naszych praw autorskich.

 

Poradnik jest dostępny po kliknięciu obrazu:

Zgodnie z Ustawą COVID-19 przesunięciu ulega termin zapłaty opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste. Z uwagi na krótki okres pomiędzy uchwaleniem w/w ustawy, a pierwotnym terminem uiszczenia należnej opłaty tj. 31.03.2020r. istotne jest, by pilnie zmodyfikować uprzednio zaplanowane płatności i przesunąć termin ich realizacji na dzień 30.06.2020r. Termin ten będzie mógł być zostać przedłużony.
W piątek 27.03.2020r. ukazało się rozporządzenie Ministra Finansów (poz. 542), na mocy którego przedłuża się do 31.05.2020r. termin do złożenia zeznania rocznego za rok, który zakończył się w okresie 1.12.2019-31.01.2020.
Zgodnie z piątkową zapowiedzią naszej Kancelarii, przystępujemy do analizy prawnej rozwiązań wdrażanych w związku z epidemią COVID-19. Podobnie jako całe środowisko przedsiębiorców czujemy wobec rządowej propozycji spory niedosyt, lecz nie mając na to wpływu, ograniczymy się do podpowiadania Państwu możliwości efektywnego i optymalnego wykorzystania projektowanych udogodnień, ulg i dotacji.