Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
Nie pokazuj tej informacji

"Non in legendo, sed in intelligendo leges consistunt"

Inne

W tym szczególnie trudnym dla wielu przedsiębiorców okresie zdecydowanie częściej, aniżeli wcześniej, spotykają się z różnego rodzaju postępowaniami, których celem jest bądź to tzw. restrukturyzacja kontrahenta lub wręcz zakończenie bytu prawnego przedsiębiorstwa wobec niewypłacalności, poprzez postępowania upadłościowe.
Pod wpływem orzecznictwa Sądu Najwyższego rysuje się obecnie nowa tendencja w judykaturze w sprawach kredytów frankowych. W świetle wyroku w sprawie V CSK 382/18 możliwe jest obecnie unieważnienie umowy kredytu denominowanego lub indeksowanego we frankach szwajcarskich. Skutkiem takiego rozstrzygnięcia jest wzajemny obowiązek zwrotu przez strony tego, co od siebie otrzymały. Bierze się jednak pod uwagę tylko kwoty w złotówkach. Np. jeśli bank wypłacił kredytobiorcy 300.000 zł, a kredytobiorca, spłacając raty (z odsetkami, prowizjami itd.), wpłacił do banku w sumie 380.000 zł, to bank musi oddać mu różnicę, tj. 80.000 zł. Ostateczną decyzję (zgodę na unieważnienie) musi jednak podjąć kredytobiorca. Rozwiązanie takie służy jego ochronie. Mając kredyt we w frankach, warto więc dokonać prostego przeliczenia, ile się dostało, a ile zapłaciło.
W ramach nowelizacji prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r., wprowadzono przepisy ograniczające możliwość stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie. W myśl nowych przepisów nie stwierdza się nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli od dnia jej doręczenia upłynęło 5 lat. Analogiczne rozwiązanie zostało przyjęte w przypadku decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
Od września br. istnieje możliwość doprowadzenia do zalegalizowania samowoli budowlanej w ramach uproszczonej procedury. Uproszczone postępowanie legalizacyjne może być prowadzone w stosunku do samowoli budowlanych w przypadku, gdy od zakończenia nielegalnej budowy upłynęło co najmniej 20 lat. Jednymi z najbardziej istotnych okoliczności odróżniających uproszczone postępowanie legalizacyjne od standardowej procedury mającej na celu zalegalizowanie samowoli budowlanej są brak wymogu zgodności wzniesionego nielegalnie obiektu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz brak obowiązku uiszczenia opłaty legalizacyjnej.
Prawo budowlane posługuje się autonomicznym  pojęciem strony. Zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 prawa budowalnego stronami w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.

Kluczowe zatem znacznie dla ustalenia jakie podmioty mają prawo brać udział w  postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia na budowę, ma definicja obszaru oddziaływania obiektu. Nowela prawa budowlanego z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U.2020.471) wchodząca w życie  z dniem 19 września 2020 r. istotnie zmodyfikowała ww. definicję, a tym samym krąg stron postępowania.
Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy Kodeksu Pracy, wprowadzające uregulowania dotyczące stosowania monitoringu wizyjnego oraz monitoringu poczty elektronicznej. Jedną z przyczyn ich wprowadzenia było rozpoczęcie stosowania przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych  (RODO) oraz nowa ustawa o ochronie danych osobowych.
Sejm pracuje aktualnie nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Druki Sejmowe nr 430 i 499). Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. Urz. UE L  173 z 09.07.2018, str. 16).

 
W okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 inwestor nie ma obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w wielu przypadkach, w których „normalnie” jest to wymagane. Wystarczy, że zawiadomi organ nadzoru budowalnego o zakończeniu budowy. Po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego możliwe jest przystąpienie do użytkowania nowego budynku lub budowli, oczywiście jeżeli sprzeciw taki nie zostanie wniesiony.
Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Tym razem przypominamy podstawowe słownictwo z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.
W uzasadnieniu projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, uchwalonej następnie 1.03.2018r., odnosząc się do celowości wprowadzenia jawnego systemu rejestracji beneficjentów rzeczywistych stwierdzono:
Prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Tym razem przypominamy podstawowe słownictwo z zakresu ochrony danych osobowych. Słowniczek został przygotowany w oparciu o odnośne wersje językowe Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zawarte na stronie  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32016R0679 .
Zdarza się, że ze względów np. finansowych przy wysokiej wartości przedmiotu sporu, która przekłada się na wysokość opłaty sądowej (5% w.p.s.), powód decyduje się na rozdrobnienie roszczenia. Polega to na tym, że powód nie dochodzi całego roszczenia w jednym pozwie, pomimo że jest ono już w całości wymagalne lecz dochodzi tylko jego części. W przypadku takiego sposobu dochodzenia roszczeń pojawia się pytanie czy w sprawie o pozostałe świadczenia wynikające z tego samego stosunku prawnego sąd jest związany rozstrzygnięciem zawartym w pierwszym wyroku.
Sąd Najwyższy w wyroku z 15 maja 2019 r. (sygn. akt II CSK 158/18) wypowiedział się w istotnej kwestii związanej z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych przed sądem innym niż miejsce zamieszkania stron.
Przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu szeroko rozumianego prawa budowlanego – tym razem terminologię nawiązującą do umowy o roboty budowlane.Pracodawca zamierzający dokonać zwolnienia grupowego obowiązany jest co do zasady do uprzedniej oceny kwalifikacji, stażu pracy itp. zwalnianego pracownika i porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju. Brak dokonania takiego doboru do zwolnienia skutkować bowiem może wadliwością wypowiedzenia. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich zajął się Sąd Najwyższy w sprawie rozstrzygniętej wyrokiem z dn. 4 października 2018 roku (III PK 97/17)
Do użytkowania obiektu budowlanego, na którego budowę ustawa wymaga pozwolenia na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i upływie terminu na ewentualny sprzeciw tej instytucji, a w niektórych przypadkach – po uzyskaniu decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie. Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego z naruszeniem tego obowiązku wiąże się z ryzykiem nałożenia kary pieniężnej. Kara taka w przypadku niektórych kategorii obiektów, szczególnie tych o dużych gabarytach, może wynosić nawet niemal 190.000 zł. Warto zatem przed rozpoczęciem użytkowania budynku lub budowli dopełnić wymaganych formalności, aby uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z naruszeniem wymogów prawa budowlanego w tym zakresie.
Przedstawiamy Państwu słownictwo zainspirowane regulacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych oraz oficjalnym brzmieniem tego aktu w odnośnych wersjach językowych.Sąd Najwyższy podjął kolejną ważną uchwałę w interesie poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych oraz nabywców wierzytelności odszkodowawczych wynikających z takich wypadków (cesjonariuszy).
Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą z zakresu prawa budowlanego.
Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz powoda kwotę 10 000 zł zadośćuczynienia oraz 10 000 zł na rzecz organizacji pożytku publicznego za nękającą windykację nieistniejącego długu w wysokości 99,80 zł.
Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Wskazujemy na wybraną terminologię z zakresu szeroko rozumianych finansów publicznych.
Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Wskazujemy na wybraną terminologię z zakresu ubezpieczeń społecznych. Osobom zainteresowanym wskazujemy na „Słownik podstawowych terminów z zakresu ubezpieczeń społecznych polsko-angielsko-niemiecko-rosyjski”, dostępny na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Legalizacja pracy i pobytu cudzoziemca z kraju nie będącego członkiem Unii Europejskiej nie powoduje, iż może on swobodnie pracować także w innym kraju członkowskim. Niemniej jednak taki pracownik może zostać oddelegowany w celu przejściowego świadczenia usług w Niemczech. Taką możliwość stwarza uzyskanie Wizy „Vander Elst”
Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Przypominamy wybrane słownictwo z zakresu rachunkowości i finansów.Kolizja drogowa z winy innego uczestnika ruchu może spotkać każdego i wówczas należy przejść trudną drogę likwidacji szkody przez ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej sprawcy kolizji, a w tym zakresie zakłady ubezpieczeń nie zawsze postępują zgodnie ze sztuką.
Jeżeli w dniu 7 stycznia 1991 r. na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa znajdowały się urządzenia przesyłowe, to niemal na pewno przedsiębiorca przesyłowy nabył już przez zasiedzenie służebność przesyłu na tym gruncie. Taki wniosek wynika z uzasadnienia uchwały Sądu Najwyższego z 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 81/18. Uzasadnienie to w ubiegłym miesiącu zostało zamieszczone na stronie internetowej Sądu Najwyższego.
Kontynuujemy prezentowanie wybranej podstawowej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem przedstawiamy podstawowe słownictwo z zakresu niemieckiego i angielskiego postępowania cywilnego.
W dniu 15.05.2019 Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie zgodności z Konstytucją art. 77 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (u.k.w.h), który  stanowi wzmocnienie pozycji prawnej wierzyciela hipotecznego w stosunku do właściciela obciążonej nieruchomości. Przepis ten wyłącza skutki przedawnienia zabezpieczonej wierzytelności w takim zakresie, w jakim wierzycielowi na podstawie hipoteki przysługuje prawo do zaspokojenia z obciążonej nieruchomości.
Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Tym razem przypominamy podstawowe słownictwo z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy.
Przedstawiamy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą z zakresu niemieckiego i angielskiego postępowania egzekucyjnego.Poniżej prezentujemy Państwu wybraną niemieckojęzyczną oraz anglojęzyczną terminologię prawną i prawniczą. Przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu ochrony danych osobowych – pragnąc tym samym przypomnieć wszystkim naszym Mandantom o konieczności dysponowania stosowną dokumentacją w tym zakresie, w tym także w relacjach pomiędzy podmiotami powiązanymi.Dwa lata po wprowadzeniu rewolucyjnych zmian w ustawie o ustroju rolnym planowane są dalsze zasadnicze zmiany, które mają nieco złagodzić rygorystyczne zasady  nabywania gruntów rolnych na terenie RP. Miejmy nadzieję, że zmiany zostaną sprawnie wprowadzone i przyczynia się do ożywienia na rynku obrotu nieruchomościami.
Przedstawiamy Państwu wybrane słownictwo z zakresu prawa podatkowego.W dużym pośpiechu została przygotowana i uchwalona ustawa z dnia 28 grudnia 2018 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która w zamiarze ustawodawcy ma zapobiec skokowemu wzrostowi cen energii elektrycznej. Niewątpliwie z uwagi na doniosłość tychże regulacji w zakresie istotnego składnika kosztów każdego przedsiębiorstwa, należy przedstawić zasadnicze konsekwencje wprowadzonych zmian.
Przedstawiamy Państwu wybrane słownictwo oraz zwroty dotyczące umowy sprzedaży, a odwołujące się wprost do odnośnych ustawowych regulacji Kodeksu cywilnego oraz terminologii zawartej w niemieckim kodeksie cywilnym (BGB)
Problem złej jakości powietrza w polskich miastach staje się coraz bardziej palący, w jego rozwiązanie angażują się różne instytucje. Warto w tym kontekście odnotować zaangażowanie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie smogu w procesie o naruszenie dóbr osobistych mieszkańca Rybnika.
W dniu 17.10.2018 r. Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie w sprawie zainicjowanej pytaniem prawnym jednego z poznańskich sądów rejonowych, a dotyczącej zgodności z Konstytucją tych przepisów kodeksu cywilnego, które w praktyce sądów są uznawane za podstawę prawną nabycia przez zasiedzenie służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu. Trybunał stwierdził, że w tym przypadku problemem nie jest sama treść przepisów, na podstawie których w  orzecznictwie przyjmuje się, iż doszło do nabycia takiej służebności przez zasiedzenie, lecz ich interpretacja.
Rada Unii Europejskiej we wtorek 4 grudnia 2018 przyjęła oficjalne stanowisko w sprawie zmiany Dyrektywy 96/71/WE o pracownikach delegowanych (Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług), obejmującej regulacje dot. międzynarodowego transportu drogowego.
Poniżej przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu prawa cywilnego i handlowego, - w oparciu o terminologię zawartą w Dyrektywie Rady z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (86/653/EWG) i oficjalnych niemiecko i anglojęzycznych wersjach językowych tej dyrektywy.

 
We wrześniu weszła w życie niewielka, ale bardzo istotna nowelizacja ustawy o własności lokali. Otwiera ona ponownie drogę do ustanawiania odrębnej własności lokali w budynkach, w przypadku których nie zachowały się pozwolenia na budowę. Zmienione przepisy powinny „odblokować” planowane transakcje ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży (względnie darowizny lub zamiany) lokali znajdujących się w starych budynkach.
Poniżej przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, - w oparciu o terminologię zawartą w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego  (Dz.U. L 166 z 30.4.2004, s. 1) i oficjalnych niemiecko i anglojęzycznych wersjach tego rozporządzenia.Z dniem 1 stycznia 2019 roku prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów.
Poniżej przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu problematyki legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w oparciu o terminologię zawartą w ustawie 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach oraz odpowiadająca jej terminologię niemiecko i anglojęzyczną.

 
Tym razem przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu prawa konkurencji.
Jak wspominaliśmy w ostatnim wydaniu Informatora Lege artis przy okazji wejścia w życie z dniem 25 maja tzw. Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (popularnie zwanego RODO), polski ustawodawca podjął prace nad dostosowaniem krajowych przepisów sektorowych do nowych wymogów unijnych. Dnia 10 maja Sejm uchwalił Ustawę o ochronie danych osobowych, która zmienia m.in. postanowienia Kodeksu pracy, wprowadzając do niego przepisy dotyczące monitoringu wizyjnego.
Polski ustawodawca pracuje obecnie nad projektem nowej krajowej ustawy o ochronie danych osobowych, który powinien zostać przyjęty najpóźniej do 25 maja 2018. Ustawa ma za zadanie doprecyzować przepisy unijnego Rozporządzenia UE 2016/679 i uregulować m.in. kwestię uprawnień organów kontrolnych i sposobów przeprowadzania kontroli, certyfikacji itp. Na uwadze należy mieć natomiast również inny projekt, nad którym pracuje obecnie Rząd. Są to tzw. Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych, które wprowadzą znaczące zmiany w wielu sektorach gospodarki.
W związku z wejściem  w życie dnia 25.05.2018 Rozporządzenia UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…), tzw. RODO, warto przypomnieć, w jakich okolicznościach administratorzy danych powinni zawrzeć umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, a także przybliżyć nową instytucję tzw. współadministrowania.
Obowiązujące od dnia 25 maja 2018 roku tzw. Ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych (tzw. RODO), czyli Rozporządzenie UE 2016/679, w swoim art. 37 wprowadza nową funkcję - Inspektora ochrony danych osobowych.
Wraz z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 tzw. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, popularnie zwanego RODO, zmianie ulega dotychczasowe podejście do ochrony danych osobowych w krajach Unii Europejskiej i nie tylko.
Dnia 7 marca 2018 r. przekazano Prezydentowi do podpisu pakiet ustaw znanych szerzej jako „Konstytucja Biznesu”, które w sposób istotny zmieniają dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej. Ustawy te mają na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia działalności, a do tego poprawę pozycji przedsiębiorców w relacjach z administracją publiczną. Co istotne, do pakietu tych ustaw należy m.in. prawo przedsiębiorców, zastępujące aktualnie obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, która jest podstawowym aktem regulującym zasady prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, w szczególności przez osoby fizyczne. Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie Państwu kilku wprowadzanych zmian, które w naszej ocenie są szczególnie intersujące.
Obowiązująca już częściowo ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca rewolucyjne rozwiązania dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i dopełniania przez nie obowiązków sprawozdawczych na drodze elektronicznej, wprowadza także obowiązki w zakresie informowania o adresie dla nowych kategorii osób. Nowe regulacje zostały zawarte w przepisach art. 19 ust. 5 – 5d ustawy o KRS.
Tym razem przedstawiamy wybrane słownictwo niemieckie i angielskie prawa ubezpieczeń gospodarczych.W polskim systemie prawnym nie obowiązuje generalna zasada zakazu wykorzystania w procesie karny tzw. „owoców zatrutego drzewa” czyli dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego, występująca np. w systemie amerykańskim. Czy oznacza to, że dopuszczalne jest wykorzystanie przez organy procesowe każdego dowodu niezależnie od tego pochodzenia? Pomimo ostatnich zmian procedury w tej kwestii odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna w świetle orzecznictwa.

 
Aktualizacji wymaga temat poruszany w ostatnim numerze Informatora LA, w którym sygnalizowaliśmy trwającą procedurę zmian w prawie, zmierzającą do zniesienia górnego limitu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe.
Wyrokiem z dnia 3 października 2017 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjną możliwość nadania tytułowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko byłemu wspólnikowi tej spółki, który nie był już wspólnikiem w chwili wszczęcia postępowania, w którym wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej.
Od 1 stycznia br. obowiązują nowe reguły sytuowania budynków bezpośrednio przy granicy z działką sąsiednią (w tzw. ostrej granicy). Obecnie, po nowelizacji, dopuszczenie w decyzji o warunkach zabudowy usytuowania budynku przy granicy lub w odległości 1,5 m od granicy, nie otwiera już możliwości budowy budynku usytuowanego w taki sposób. Z drugiej strony w przypadku zabudowy innej niż jednorodzinna co do zasady łatwiej jest uzyskać pozwolenie na budowę budynku przylegającego do granicy niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy w przedmiocie sytuowania budynków.
Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszły w życie przepisy dotyczące nowego sposobu opłacania składek przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia składki przekazywane są na jeden indywidualny numer rachunku bankowego, czyli tzw. numer rachunku składkowego (NRS), zamiast na dotychczasowe cztery.
Od 1 stycznia 2018r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2100,-- zł brutto. Dla pracownika oznacza to podwyżkę o niecałe 70 zł, natomiast dla pracodawcy wzrost kosztów zatrudnienia o ponad 120,-- zł („brutto pracodawcy” wynosi już ponad 2530 zł). To jednak nie wszystko. Szereg przepisów obowiązującego prawa bazuje na minimalnym wynagrodzeniu. Tym samym wzrosną również i inne świadczenia. Warto przypomnieć, które.
Sąd Najwyższy w dniu 6 października br. wydał orzeczenie, w którym rozstrzygnął kwestię niezwykle istotną w szczególności dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. SN pochylił się bowiem nad zagadnieniem terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych (sygn. akt V CSK 685/16).
W dniu 11 września 2017 roku weszła w życie zmiana ustawy o własności lokali, która w założeniu miała ograniczyć nadużycia ze strony deweloperów i obchodzenie ograniczeń zabudowy wielomieszkaniowej ustanawianych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego bądź decyzjach o warunkach zabudowy. W praktyce zmiana może jednak całkowicie sparaliżować ustanawianie  odrębnej własności lokali w starych budynkach.
W Sejmie trwają obecnie intensywne prace nad doniosłymi zmianami w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z proponowaną nowelizacją limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe ma zostać zniesiony, w wyniku czego składki te mają być odprowadzane od całości osiągniętego przychodu. Jeżeli wątpliwości dotyczące trwającego procesu legislacyjnego zostaną usunięte, zmiany wejdą w życie z początkiem 2019 roku.
Tym razem przedstawiamy podstawowe słownictwo z zakresu niemieckiego i angielskiego prawa podatkowego.Od 1 czerwca 2017r. obowiązują przepisy, które mają ograniczyć ilość decyzji organów administracji publicznej wydanych w drugiej instancji, orzekających o uchyleniu decyzji organu pierwszej instancji i przekazaniu sprawy temu organowi do ponownego rozpoznania. Jedynym z rozwiązań prawnych, służących temu celowi, a wprowadzonych ustawą z 7.04.2017, nowelizującą kodeks postępowania administracyjnego i prawo o postępowaniu sądami administracyjnymi, jest zmiana zakresu postępowania wyjaśniającego przeprowadzanego przez organ odwoławczy.
Z dniem 30.04.2016 weszła w życia ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, którą zostały dodane do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego przepisy art. 2a określające, kto może zostać nabywcą nieruchomości rolnej.
Trwają zaawansowane prace nad zmianami w przepisach ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Mimo, iż zasadnicza część zmian w przedmiotowej ustawie, w tym zakładająca zmianę statusu komorników, zmniejszenie oraz ujednolicenie opłat egzekucyjnych na kwotę 10% należności znajdują się obecnie  na etapie drugiego czytania w Sejmie, część zmian równie ważnych została już uchwalona.
Główny Inspektorat Transportu Drogowego tworzy Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego, który ma być gotowy na 30.11.2017r.
Przedsiębiorcy mogą spodziewać się coraz częstszych kontroli pracowników poczty dotyczących uiszczania opłaty abonamentowej za odbiorniki używane w działalności gospodarczej. Kontrole mogą dotyczyć także odbiorników zamontowanych w samochodach służbowych.
Warto zasygnalizować, iż pytanie o zakres przyłącza wodnego i kanalizacyjnego doczekało się odpowiedzi siedmiu sędziów Sądu Najwyższego.
Wraz z początkiem 2017 roku zostały złagodzone zasady wycinki drzew. W jednym z poprzednich wydań informatora Lege artis informowaliśmy o powyższych zmianach oraz wskazaliśmy, że ustawodawca zmierza do ponownego „zaostrzenia” nowo wprowadzonych przepisów, co też nastąpiło wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Warto bliżej przyjrzeć się wprowadzonym zmianom.
1 lipca 2017 roku weszła w życie ustawa z 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.2175 z dnia 2016.12.28); ustawa ta wprowadziła do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nową regulację dotyczącą obowiązku ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS statusu cudzoziemca. W ślad za zmianą z dniem 1 lipca 2017r. uległy zmianie formularze wniosków KRS.
W jednym z najnowszych orzeczeń Sąd Najwyższy rozstrzyga sporną do tej pory kwestię, czy uprawnienie do reprezentacji przysługujące prokurentowi osoby prawnej rozciąga się również na spółkę komandytową, w której ta osoba prawna posiada status komplementariusza. Kwestia jest bardzo istotna z perspektywy relacji gospodarczych, ponieważ bardzo często można spotkać kontrahentów w postaci np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej, czyli takie spółki komandytowe, których komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (będąca osobą prawna).
Od czerwca bieżącego roku w postępowaniu administracyjnym możliwe jest przeprowadzenie mediacji. Jej uczestnikami mogą być same strony postępowania administracyjnego albo obok strony lub stron tego postępowania w mediacji może uczestniczyć organ administracji publicznej, przed którym postępowanie się toczy. Jeśli w wyniku mediacji zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy w granicach obowiązującego prawa, organ prowadzący postępowanie ma obowiązek załatwić tę sprawę zgodnie z tymi ustaleniami.
Sąd Najwyższy w uchwale z 18 maja 2017 roku (III CZP 13/17) rozstrzygnął pojawiającą się w praktyce wątpliwość co ograniczeń w nabywaniu gruntów rolnych, zbywanych w toku egzekucji komorniczej. Stanowisko Sądu Najwyższego jak się wydaje może w sposób istotny zwiększyć zainteresowanie licytacjami komorniczymi gruntów rolnych.
Jedną z kwestii regulowanych  ustawą z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, jest zagadnienie związane z zawieraniem ugód przez podmioty dysponujące środkami publicznymi.
Z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Akt, o bardzo obiecującym tytule, wprowadza zmiany szeregu ustaw, które z założenia mają ułatwić życie polskim przedsiębiorcom. Między innymi znowelizowane zostały przepisy art. 1094 kodeksu cywilnego, poprzez rozszerzenie katalogu rodzajów prokury, jakiej mogą udzielić przedsiębiorcy. Dla jednych wprowadzona zmiana jest rewolucyjna, dla innych zupełnie niepotrzebna, ale z całą pewnością zamknęła ona od lat trwającą dyskusję dotyczącą dopuszczalności stosowania tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”.
Zawieranie umów o przyszły spadek, a zatem umów o spadek po osobie żyjącej jest co do zasady niedopuszczalne i to niezależnie od (ustawowej czy testamentowej) podstawy prawnej dziedziczenia. Ustawowy wyjątek od tej zasady przewidziany został dla spadkobiercy ustawowego, który może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim (art. 1048 zd. 1 Kodeksu cywilnego). Jak wynika z najnowszego orzeczenia Sądu Najwyższego zrzec można się również zachowku.
30 kwietnia 2017 minął rok od wejścia w życie przełomowych przepisów dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi – ustawy z 14 kwietnia 2016 o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 27 kwietnia 2016 r., poz. 585). Przy okazji tej rocznicy warto przyjrzeć się, jak nowe przepisy wpłynęły na obrót nieruchomościami rolnymi w kraju.
W dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie jedna z największych w całym okresie obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego nowelizacja tej ustawy. Zmiany polegają m. in. na wprowadzeniu nowych zasad ogólnych postępowania administracyjnego, mediacji przed organem administracji publicznej, rozwiązań ukierunkowanych na zmniejszenie liczby decyzji organów odwoławczych przekazujących sprawy organom pierwszej instancji do ponownego rozpoznania oraz ogólnych reguł dotyczących nakładania i wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych. Nowe przepisy będą miały zastosowanie do spraw wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, a więc od 1 czerwca 2017 r., za wyjątkiem regulacji dotyczącej mediacji w postępowaniu administracyjnym, która będzie stosowana także do spraw będących na ten dzień w toku. W najbliższych wydaniach informatora będziemy prezentowali poszczególne aspekty zmian w procedurze administracyjnej. W niniejszym wydaniu poruszamy problematykę nowych zasad ogólnych postępowania administracyjnego.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu prawa pracy w kontekście pracy świadczonej przez kierowców zawodowych.Wszystko wskazuje na to, że wkrótce zaczną obowiązywać daleko idące zmiany w zakresie zasad współpracy z podwykonawcami robót budowalnych. Ustawa czeka jedynie na podpis Prezydenta RP.
Nagroda pieniężna przyznawana pracownikowi przez pracodawcę na zasadzie pełnej dowolności, w uznaniu wyników jego pracy - a zatem popularna „premia uznaniowa” jest w praktyce kadrowej jednym z częstszych dodatków do wynagrodzenia, mającym motywować pracowników do efektywnej i wydanej pracy. Nagrodę tę różni od innych składników wynagrodzenia za pracę nie tylko pełna dobrowolność (brak przesłanek dla jej przyznania) ale i nieregularność jej wypłacania (z istoty nie jest to bowiem stały dodatek do wynagrodzenia). Powszechną praktyką jest jednak comiesięczne regularne comiesięczne wypłacanie „premii uznaniowej” przez pracodawców zwłaszcza pracownikom zatrudnianym za najniższe stawki. Praktyka taka, może mieć jednak dla pracodawcy negatywne skutki – zwłaszcza w przypadku konfliktu z pracownikiem na tle wynagrodzenia za pracę.
Parę tygodni temu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, iż trwają zaawansowane prace nad projektem zmian w przepisach obejmujących swoim zakresem instytucję przedawnienia należności. Zgodnie z zapowiedziami intencją ustawodawcy jest to, aby wyrównać szanse obywateli w sporach z wierzycielami, w tym coraz częściej firmami windykacyjnymi. Postaramy się przedstawicie najistotniejsze z planowanych zmian, które mogą wejść w życie jeszcze w tym roku.
Jak już pisaliśmy we wcześniejszych wydaniach informatora, 8 września 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1311). Szereg wprowadzonych tą ustawą zmian dotyczy postępowania egzekucyjnego – wynikają one głównie z wprowadzanej informatyzacji postępowania, ale wprowadzono również zmiany wpływające bezpośrednio na uprawnienia i obowiązki poszczególnych uczestników postepowania egzekucyjnego.

Niniejszy artykuł poświęcony jest zmianie art. 801 k.p.c., w którym nałożono na komorników obowiązek wezwania dłużnika do złożenia wykazu majątku lub innych niezbędnych wyjaśnień w sytuacji, kiedy wierzyciel żądający przeprowadzenia egzekucji nie wskaże majątku dłużnika pozwalającego na zaspokojenie świadczenia.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiego prawa pracy.
Wraz z początkiem 2017 roku na skutek wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. z 30 grudnia 2016, poz. 2249), zostały złagodzone zasady wycinki drzew na niektórych nieruchomościach. Z uwagi na kolejne planowane zmiany ustawodawcy w tym zakresie, zmierzające najprawdopodobniej do ponownego zaostrzenia ww. przepisów, warto przyjrzeć się bliżej obecnie obowiązującej regulacji.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane, podstawowe słownictwo z zakresu niemieckiego prawa ubezpieczeń społecznych.
Zmiany w świecie technologii oraz jej powszechna dostępność sprawiają, że sądy coraz częściej muszą się mierzyć z dowodami podstępnie uzyskiwanymi przy pomocy różnych urządzeń. W orzecznictwie nadal istnieje jednak spora rozbieżność związana z dopuszczalnością takich dowodów w procesie cywilnym oraz w innych postępowaniach. Z tymi kwestiami zmierzył się Sąd Najwyższy w sprawie II CSK 478/15 oraz Sąd Apelacyjny w sprawie I ACa 495/16.
1 stycznia 2017 to data, w której najpóźniej mogły przedawnić się należności z tytułu składek ZUS powstałe do końca 2011 roku. 
Częstym przykładem działań zmierzających do faktycznego zabezpieczenia zapłaty należności od kontrahenta, bywa stosowanie w sposób bardziej lub mniej świadomy prawa zatrzymania rzeczy kontrahenta do czasu zapłaty. Czy słusznie?
1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. 2016, Poz. 2255 z dn. 30.12.2016r.). Ustawa ujednolica, a zarazem wydłuża okres, w którym pracownik może odwołać się do sądu pracy od wypowiedzenia albo wnieść o przywrócenie do pracy. Ustawę stosuje się również do przypadków, w których dotychczasowy ustawowy okres na odwołanie nie upłynął przed 1.1.2017r.
Zbliżający się okres Świąt Bożego Narodzenia wpływa na wzrost zainteresowania zakupami dokonywanymi w sklepach internetowych. Co w przypadku, gdy kupujący – konsument rozmyśli się po dokonaniu zakupu?
Zbliżający się koniec roku skłania do podsumowań, stąd też chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka wybranych orzeczeń Sądu Najwyższego wydanych w ostatnim czasie, które w  naszej ocenie mogą mieć nader istotny aspekt praktyczny dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
W dzisiejszym świecie mocno osadzonym w obrazach, piktogramach, memach czy prostych przekazach graficznych, prowadząc działalność gospodarczą niejednokrotnie musimy sięgać po owoc twórczej pracy osób trzecich. Ważne jest abyśmy potrafili rozróżnić sposoby obrotu utworami autorskimi.
Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku z 16.06.2016 (sygn. akt II OSK 2534/14) przedstawił pogląd istotny dla inwestorów, którzy uzyskali postanowienia o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. NSA uznał, iż uchylenie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę wydanej w sprawie, w której inwestor uzyskał wcześniej postanowienie o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, nie powoduje automatycznie uchylenia takiego postanowienia.

 
W mediach w ostatnich tygodniach szerokim echem odbiła się informacja o tym, iż Komisja Europejska w oświadczeniu z 19.7.2016 roku podsumowała trwające postępowanie w przedmiocie, jak się okazało kilkunastoletniej, zmowy cenowej producentów ciężarówek tj. MAN, VOLVO/Renault, Daimler, Iveco, DAF. Komisja nałożyła na producentów ciężarówek niespotykaną dotąd w historii łączną karę niemal trzech miliardów euro. Dla przedsiębiorców, którzy nabyli ciężarówki tychże producentów może oznaczać to realne szanse na dochodzenie odszkodowań.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy podstawowe słownictwo z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od 8 września m.in. smsy, e-maile oraz nagrania dźwięku i obrazu zostaną objęte nową legalną definicją dokumentu, wprowadzoną do Kodeksu cywilnego nowelizacją uchwaloną 10 lipca 2015. Pojawi się również nowa forma dokonywania czynności prawnych – forma dokumentowa. Są to niektóre z wielu istotnych zmian wprowadzonych ww. aktem prawnym.
Od 8 września m.in. sms-y, e-maile oraz nagrania dźwięku i obrazu zostaną objęte nową definicją dokumentu, wprowadzoną do Kodeksu cywilnego nowelizacją uchwaloną 10 lipca 2015. Pojawi się również nowa forma dokonywania czynności prawnych – forma dokumentowa.
Zazwyczaj o problemach dłużników dowiadujemy się z pism komornika zmierzającego do umorzenia egzekucji albo z informacji syndyka o ogłoszeniu upadłości. Wówczas może być już jednak za późno na zaspokojenie przysługujących roszczeń.  W przeważającej większości przypadków dojście do stanu niewypłacalności to proces bardziej długotrwały, któremu towarzyszą różnorakie sygnały. Grunt to umieć je wychwycić i odpowiednio wcześnie zareagować.
kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu postępowania egzekucyjnego.
W kwietniu uchwalone zostało rozporządzenie unijne wprowadzające przełomowe zmiany w zakresie ochrony danych osobowych. Tzw. Ogólne rozporządzenie wprowadza do wszystkich państw członkowskich ujednolicone i bardziej rygorystyczne przepisy obowiązujące administratorów danych, czyli niemal każdego przedsiębiorcę, przy czym dodatkowo wprowadza zwiększone sankcje za niespełnienie przewidzianych prawem krajowym i unijnym wymogów.
Ustawodawca wprowadza kolejne obostrzenia w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Palacze złorzeczą, natomiast niepalący mogą odetchnąć z ulgą. Przedsiębiorcy z branży mogą z kolei odczuć negatywne skutki planowanych zmian.
Ustawa z  28 lipca 2005 roku w sprawie kosztów sądowych w sprawach cywilnych ma niebagatelne znaczenie dla praktyki. Często strona przy podejmowaniu decyzji o skierowaniu danej sprawy na drogę postępowania sądowego, czy też jej kontynuowania lub zakończenia ugodą sądową, kalkuluje koszty określone tą ustawą, jakie mogą powstać w związku z danym wariantem. Przedmiotowa ustawa podlegała w ostatnich miesiącach kilku istotnym nowelizacjom, które warto przybliżyć.
Niejednokrotnie prowadzenie egzekucji przeciwko osobie fizycznej pozostającej w związku małżeńskim związane jest z pewnymi trudnościami. Uzyskanie tytułu egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi uprawnia wierzyciela do zaspokojenia swych roszczeń wyłącznie z jego majątku osobistego, który najczęściej reprezentuje niższą wartość, niż majątek wspólny. Rozwiązaniem tej sytuacji jest skorzystanie z przepisu art. 787 k.p.c., pozwalającego na uzyskanie w określonych sytuacjach tytułu wykonawczego przeciwko małżonkowi dłużnika.
31 marca 2016 r. Sąd Najwyższy podjął w składzie 7 sędziów uchwałę, zgodnie z którą ​oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane - z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. - spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.
kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W majowym numerze Informatora przypominamy wybrane słownictwo z zakresu rachunkowości i finansów.
Informujemy, że na stronie https://sudop.uokik.gov.pl/home można pozyskać informacje o dotacjach uzyskanych przez przedsiębiorców. Baza ta może się okazać przydatna przy pozyskiwaniu informacji o dotacjach uzyskanych przez Państwa konkurentów lub dłużników.
Już w czasach starożytnych wielość zawieranych transakcji oraz mnogość węzłów obligacyjnych wymogła na prawodawcach wprowadzenie instytucji ułatwiającej regulowanie wzajemnych zobowiązań. Rozwiązaniem okazało się potrącenie, inaczej zwane kompensatą. Pomimo względnej prostoty kilka warunków musi zostać zachowanych, aby doszło do skutecznego potrącenia.
Ustawa z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: u.o.k.k., ustawa) zawiera szczegółową regulację dotyczącą zakazu praktyk ograniczających konkurencję. Podobną regulację na szczeblu europejskim zawierają przepisy unijne. Podstawowymi naruszeniami prawa konkurencji w tym zakresie jest nadużywanie pozycji dominującej oraz zawieranie antykonkurencyjnych porozumień, do których zaliczamy porozumienia horyzontalne oraz wertykalne. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej porozumieniom antykonkurencyjnym, z uwzględnieniem wyłączeń spod zakazu ich zawierania.
Zjawisko naruszania dóbr osobistych w Internecie staje się problem coraz bardziej uciążliwym. Częstokroć zdarza się, że pod artykułami na portalach informacyjnych lub na ogólnodostępnych forach dyskusyjnych pojawiają się wpisy noszące przykładowo znamiona pomówienia. Identyfikacja autora wpisu nie zawsze jest możliwa poprzez uzyskanie adresu IP komputera. Co zrobić, aby skutecznie usunąć ze strony internetowej wpisy naruszające dobra osobiste?
W uchwale z 17.04.2015, sygn. akt III CZP 11/15, Sąd Najwyższy rozstrzygnął dotychczasowe wątpliwości dotyczące ważności weksli, w których w bezwarunkowym poleceniu lub przyrzeczeniu zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej nie została wskazana waluta, w jakiej nastąpić powinna zapłata.
Zmiany organizacyjne dokonywane w zakładach pracy skutkują niejednokrotnie koniecznością powierzania dotychczasowemu personelowi nowych zadań; bywa, że skutkują również redukcją personelu. Redukcja personelu może być także konsekwencją nieprzyjęcia przez pracowników tzw. wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy. Co do zasady w związku z następującym wówczas rozwiązaniem stosunku pracy pracodawca wypłaca pracownikowi odprawę. Nie zawsze tak jednak jest. Dla powstania roszczenia o odprawę znaczenie może mieć charakter powodu odmowy pracownika przyjęcia zmienionych warunków pracy i płacy.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu prawa ubezpieczeniowego.
Umowy o korzystanie z nieruchomości, w tym umowy najmu lub dzierżawy powierzchni handlowej podlegają pod zakaz zawierania porozumień, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, ograniczenie lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku, wyrażony w art. 6 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W wyniku pytania prawnego zadanego przez łotewski Sąd Najwyższy, Trybunał Sprawiedliwości UE zmierzył się z tymi popularnymi klauzulami. Efektem tego jest naświetlenie metody pozwalającej na analizę zgodności postanowień umów najmu z prawem konkurencji.
Pomimo uchwały Sądu Najwyższego z 2014 roku podjętej w składzie siedmioosobowym, kwestia ryczałtów za nocleg przysługujących kierowcom, wciąż pozostaje przedmiotem kontrowersji. Szansą na zmianę obecnego stanu rzeczy mogło być oddanie tej kwestii pod rozstrzygnięcie Trybunałów Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu rachunkowości i finansów.
Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 od 9 stycznia 2016 r. przedsiębiorcy mający siedzibę w Unii, zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług oraz mający siedzibę w Unii pośrednicy internetowi zobowiązani są do udzielania konsumentom dodatkowych informacji o możliwości skorzystania z platformy internetowej umożliwiającej pozasądowe rozstrzygnięcie sporów.
Z pierwszym dniem roku weszła w życie nowa ustawa z dnia 11.9.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej oraz reasekuracjnej (dalej: „UdzR”). W naszej ocenie szczególnego odnotowania wymaga to, iż po raz pierwszy ustawodawca zdecydował się kompleksowo uregulować ubezpieczenia ochrony prawnej.
W orzeczeniu z 11.12.2015, sygn. akt III CZP 94/15, Sąd Najwyższy rozstrzygnął trwający dotychczas w literaturze i orzecznictwie spór, na tle regulacji zawartej w art. 10 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest równe traktowanie pracowników oraz osób starających się o zatrudnienie.  Z uwagi na zwiększającą się liczbę postępowań sądowych dotykających tej tematyki oraz sankcje grożące pracodawcy za naruszenie zasady równego traktowania, warto bliżej przyjrzeć się regulacji ustawowej oraz dokonać krótkiego przeglądu orzecznictwa w tym przedmiocie.
Postęp w dziedzinie przemysłu odbija się na środowisku. Stąd każdego roku pojawiają się nowe przepisy, mające ograniczyć wpływ człowieka na otoczenie. Katalizatorem tych przemian niewątpliwie jest członkostwo w Unii Europejskiej, a ostatnim tego przejawem jest konieczność zgłoszenia do Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej urządzeń zawierających szkodliwe substancje, w tym lodówek i urządzeń chłodniczych. Termin mija 14 marca!
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu ustawodawstwa regulującego zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Jednym z podstawowych aspektów prawa cywilnego jest oświadczenie woli, czyli takie zachowanie osoby w relacjach cywilnoprawnych, z którym prawo wiąże określone skutki prawne, takie jak powstanie, zmiana lub ustanie stosunku prawnego bądź prawa. Mimo, iż przedstawiona definicja może wydawać się niezrozumiała i bagatelna, to materia ta dotyka każdego z nas. Zwłaszcza w obrocie gospodarczym.
Sąd Najwyższy w uchwale z 20.11.2015 (III CZP 83/15) zajął stanowisko, zgodnie z którym „dopuszczalne jest odstąpienie od umowy wzajemnej ze względu na zwłokę ze spełnieniem części świadczenia podzielnego także wtedy, gdy świadczenie jednej ze stron jest niepodzielne.”
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o strażach gminnych (Dz.U.2015.1335) uchyliła przepisy uprawniające Straż Miejską do używania urządzeń rejestrujących oraz dokonywania kontroli ruchu drogowego przy ich użyciu.
Dnia 15 grudnia 2016 główny inspektor pracy na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy w siedzibie Sejmu przedstawił program działania PIP na lata 2016-2018. Inspektorzy pracy planują przeprowadzić w 2016 r. 80 tysięcy kontroli.
Z dniem 1 stycznia 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzająca rewolucyjną w porównaniu do rozwiązań dotychczasowych zmianę w zakresie oskładkowania popularnych umów zlecenia. Zmiana ta może w praktyce znacząco wpłynąć na wysokość kosztów zatrudnienia osób świadczących swe usługi na podstawie umów zlecenia.
Z początkiem 2016 r. weszły w życie przepisy, które w większym stopniu, niż dotychczas promują rozwiązywanie sporów przy użyciu innych środków prawnych niż orzeczenia państwowych organów wymiaru sprawiedliwości. Celem nowej regulacji prawnej jest zachęcenie pozostających w sporze stron do skorzystania z takich sposobów rozwiązywania sporów, jak mediacja i arbitraż.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu ochrony danych osobowych.
W wyroku z 9.09.2015 (sygn. akt IV CSK 754/14) Sąd Najwyższy uznał, iż brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz niewydanie decyzji o warunkach zabudowy nie są równoznaczne z brakiem przeznaczenia terenu. Wyrok ten jest kolejnym orzeczeniem Sądu Najwyższego dotyczącym zagadnienia tzw. luki planistycznej tj. okresu, gdy dotychczasowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił już moc, a brak jest nowego. Orzeczenie z 9.09.2015 wydaje się szczególnie istotne dla osób, które nabyły nieruchomości właśnie w czasie takiej „luki planistycznej”. Pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wymienionym wyroku powinien bowiem ułatwić im dochodzenie od gmin roszczeń, o których mowa w przepisie art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
W praktyce obrotu często można spotkać się ze stwierdzeniami, że jeżeli zamawiający nie podpisał protokołu odbioru zamówionego dzieła, bo np. miał zastrzeżenia, co do jego jakości, to nie powstaje obowiązek zapłaty, a dzieło traktowane jest jako niewykonane. Czy tak jest w rzeczywistości?
W listopadowym wydaniu informatora Lege artis poruszyliśmy temat wchodzącej w życie za 3 miesiące nowelizacji kodeksu pracy i omówiliśmy znaczącą zmianę polegającą na ustawowym ograniczeniu maksymalnego okresu zawierania umów terminowych oraz liczby takich umów. W tym miesiącu przyjrzymy się znaczącym zmianom w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony.
Zbliża się chwila wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającej poważne zmiany w regulacji dotyczącej zawierania terminowych umów o pracę (22.02.2016r.). Dlatego też wskazujemy Państwu na celowość dokonania przeglądu umów o pracę zawartych na czas określony – ze szczególnym uwzględnieniem umów o pracę zawartych przez Państwa w ostatnim czasie na okres 3 lat i dłuższy.
Dnia 6 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał przełomowy wyrok w przedmiocie ochrony danych osobowych, w którym stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej 2000/520/WE z 26 lipca 2000 roku i tym samym znacząco wpłynął na sytuację unijnych przedsiębiorców współpracujących z podmiotami amerykańskimi.
Miesiąc listopad rozpoczyna się uroczystością Wszystkich Świętych. Wobec tego w listopadowym wydaniu informatora przedstawiamy krótkie życiorysy osób, które w swoim życiu wybrały wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię, potwierdzając tę wiarę swoim życiem, a w Kościele Rzymskokatolickim są uznawane za świętych patronów prawników.
Już za 3 miesiące wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy wprowadzająca znaczące zmiany w regulacji terminowych umów o pracę. Powszechnie wskazuje się na rewolucyjną zmianę polegającą na ustawowym ograniczeniu maksymalnego okresu zawierania umów terminowych oraz liczby takich umów. Warto jednak pamiętać, że ta zasada doznaje kilku istotnych wyjątków.
Zdarzają się sytuacje w ramach grupy kapitałowej zatrudniania przez poszczególne spółki pracowników, mimo że efekt pracy pracowników danej spółki może również służyć innej spółce z grupy, zazwyczaj spółce dominującej. W pewnych sytuacjach taki stan rzeczy może być ryzykowny, ze względu na linię orzeczniczą dotyczącą tzw. nadużycia konstrukcji osobowości prawnej.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu szeroko rozumianego prawa rolnego.
Jednoinstancyjność postępowania w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania jest zgodna z Konstytucją.  Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 22.10.2015. Wyrok jest ostateczny.
W poprzedniej odsłonie niniejszego Informatora ogólnie scharakteryzowano przestępstwa skierowane przeciwko wierzycielom. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, opisane zostaną poszczególne typy ww. czynów zabronionych. W pierwszej kolejności będzie to art. 300 kodeksu karnego, penalizujący zachowanie dłużnika, polegające na udaremnianiu lub uszczuplaniu zaspokojenia wierzyciela.
Wniesienie pozwu o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym służebności przesyłu nie przerywa biegu zasiedzenia. Za takim poglądem opowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 26.11.2014, sygn. akt III CZP 45/14, wydanej w składzie siedmiu sędziów. Właściciel nieruchomości, który nie chce, aby przedsiębiorca korzystający z urządzeń znajdujących się na jego gruncie nabył służebność przesyłu przez zasiedzenie (czyli nieodpłatnie), musi zatem skorzystać z innych środków prawnych (np. wniosku o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem).
6 października 2015 roku została uchwalona ustawa wprowadzająca zmiany między innymi w prawie karnym oraz prawie budowlanym, której celem jest ochrona lokatorów przed działaniami, które mogą w sposób znaczący utrudnić dalsze zamieszkiwanie w nieruchomości. Nowelizacja wchodzi w życie 7.1.2016 roku.
Umowa agencyjna tworzy dość często wykorzystywaną w obrocie relację prawną, nawet mimo braku świadomości stron, że związały się takim właśnie stosunkiem prawnym. Umowa taka wiąże się z wieloma obowiązkami i ustawowo uregulowanymi roszczeniami stron. Jednym z takich roszczeń jest uprawnienie agenta do żądania zapłaty świadczenia wyrównawczego.
Od 1. Stycznia 2016 roku czeka nas zmiana na polu odsetek. Kilka dni temu podpisana została nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która uściśla zasady wynikające z tej regulacji, ale wkracza również w literę kodeksu cywilnego.
Dokonując redukcji personelu pracodawca musi się kierować jednoznacznymi i rzeczywistymi kryteriami. Kryteria te nie mogą przy tym mieć dyskryminującego charakteru. Orzecznictwo sądów pracy dostarcza przykładów, czym dla pracodawcy może skończyć się próba zwolnienia pracownika, bez przemyślenia kwestii doboru do zwolnienia.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu rachunkowości i finansów.
Dłużnik, wierzyciel, czy też stosunek zobowiązaniowy to pojęcia tradycyjnie należące do sfery zainteresowania prawa cywilnego. Określa ono również konsekwencje niewykonania zobowiązań przez strony danego stosunku obligacyjnego. Niestety instrumenty pozwalające na dochodzenie roszczeń przewidziane przez prawo cywilne nie zawsze są skuteczne. W niektórych sytuacjach ustawodawca chroni jednak interesy wierzycieli za pomocą prawa karnego.
Obok rewolucyjnych zmian regulacji kodeksu pracy dotyczących umów o pracę zawieranych na czas określony, które wejdą w życie z dniem 21 lutego 2016 ustawa nowelizująca Kodeks pracy przewiduje również inne zmiany mające znaczenie dla praktyki prawa pracy. Jedną z nich jest wprowadzenie do kodeksu pracy znanej z praktyki instytucji zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
Nowa ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, która wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., zawiera także przepisy zmieniające ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zwaną dalej u.g.n.r.). Za jedno z najbardziej kontrowersyjnych rozwiązań wprowadzonych przez nowelizację należy uznać pozbawienie byłych właścicieli nieruchomości rolnych, stanowiących obecnie własność Skarbu Państwa oraz ich spadkobierców pierwszeństwa nabycia tych nieruchomości. Nowelizacja dotyczy jednak także szeregu innych kwestii.
W dniu 1 stycznia 2016 wejdzie w życie nowa ustawa z 5 sierpnia 2015 o kształtowaniu ustroju rolnego. Zastąpi ona dotychczas obowiązującą ustawę z 11 kwietnia 2003  o tym samym tytule. Z początkiem przyszłego roku zacznie więc obowiązywać nowy model wpływania przez Państwo na polski system obrotu ziemią rolną.
Zasadą obowiązującą w polskiej procedurze cywilnej, jest obliczanie terminów (np. do złożenia pisma procesowego, do wniesienia zażalenia, apelacji, itp.) według zasad prawa cywilnego. Tak samo wygląda sytuacja z określeniem momentu doręczenia pisma, a więc chwilą tą będzie moment jego wpływu do sądu (w praktyce jego sekretariatu/biura podawczego).
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przypominamy wybrane słownictwo z zakresu prawa i postępowania podatkowego.
Obowiązujące już od pięciu lat przepisy kodeksy postępowania cywilnego w zakresie elektronicznego postępowania upominawczego były już wielokrotnie nowelizowane. Kolejna ustawa zmieniająca została podpisana przez Prezydenta 31 lipca 2015 roku.
Nie można na mocy porozumienia stron skutecznie pozbawić pracownika prawa do odprawy pieniężnej, która przysługuje mu z mocy ustawy w razie grupowego zwolnienia. Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.08.2015 r. (sygn. akt I PK 74/15).
Dnia 17 czerwca 2015 w Polsce zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego.
Od września br. rady miast i gmin uzyskają kompetencję do określania w drodze uchwał zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, ogrodzeń oraz obiektów małej architektury. W uchwale takiej możliwe będzie określenie gabarytów reklam, ogrodzeń i obiektów małej architektury, ich standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Ustawodawca zdecydował się nawet na przyznanie radom miast i gmin upoważnienia do zakazania sytuowania ogrodzeń oraz tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Organy uchwałodawcze gmin nie będą mogły jedynie zakazać umieszczania na nieruchomościach szyldów czyli takich tablic lub urządzeń reklamowych, które informują o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której dana reklama została umieszczona.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu prawa ubezpieczeniowego.
Przepisy kodeksu pracy nie przewidują możliwości przyznania pracownikowi odszkodowania przenoszącego wysokość wynagrodzenia za okres trzech miesięcy, w razie bezprawnego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony.  Do takiego wniosku doszedł Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 22 kwietnia 2015 r. (II PK 176/14).
Dnia 12 czerwca 2015 Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w ustawie z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2013, poz. 330 ze zm.) wprowadzają ułatwienia w funkcjonowaniu tzw. małych firm. Nowelizacja dotyczy uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej.
W doniesieniach prasowych oraz wypowiedziach przedstawicieli praktyki odnotować można alarmistyczny ton w kwestii konsekwencji prawnych niedopełnienia obowiązku składania sprawozdań finansowych. Z wypowiedzi tych wnioskować bowiem można, że uchybienie obowiązkowi składania rocznych sprawozdań finansowych do akt rejestrowych oznaczać miałoby dla każdego obowiązanego do tego podmiotu ryzyko wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców KRS. Tymczasem tak nie jest.
Ta oczywista refleksja dotyczy kolejnego przypadku powstałej w orzecznictwie wątpliwości, gdy podwykonawca żądał zapłaty wynagrodzenia od inwestora, wobec braku zapłaty przez generalnego wykonawcę.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiego prawa rzeczowego.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nałożyła na przedsiębiorców szczególne wymogi informacyjne w ramach umów zawieranych z konsumentami. W niniejszym artykule przedstawione zostały obowiązki informacyjne wobec konsumentów zainteresowanych zawarciem umowy deweloperskiej, ciążące na deweloperze.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 wprowadza instytucję europejskiego poświadczenia spadkowego. 9 czerwca 2015 r. Rząd Rzeczpospolitej Polskiej przyjął projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania cywilnego oraz prawo o notariacie w tym zakresie.
Dnia 28 czerwca 2015 wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 443). Nowelizacja wprowadza liczne zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach prawa budowlanego, w tym m.in. w przepisach dotyczących budownictwa jednorodzinnego i ma na celu usprawnienie procesu budowlanego.
Środki pochodzące z programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej nie podlegają egzekucji. Dotyczy to także środków, które zostały już wypłacone dłużnikowi na jego rachunek bankowy. W takim przypadku zajęcie rachunku bankowego dłużnika nie może obejmować środków otrzymanych z tytułu dotacji unijnych. Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z 26.02.2015, sygn. akt III CZP 104/14.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego.
11 kwietnia 2015 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 506), które wprowadziło zmiany w dotychczas obowiązującym taryfikatorze mandatów. Natomiast 18 maja 2015 wejdzie w życie Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 541), nowelizująca m.in. przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Sąd Najwyższy w wyroku z 25 marca 2015 roku (sygn. akt II CSK 389/14 ) orzekł w sprawie dotyczącej istotnego zagadnienia związanego z umową o roboty budowlane (a również umową o dzieło) w relacji między generalnym wykonawcą a podwykonawcą. Zagadnienie dotyczyło wynagrodzenia ryczałtowego, w związku z zarzutem generalnego wykonawcy, że całość prac objęta ryczałtem nie została przez podwykonawcę wykonana.
Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) nakłada na przedsiębiorców zawierających umowy z konsumentami obowiązek udzielenia szeregu informacji, w tym m.in. o prawie odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i kosztach zwrotu rzeczy, procedurze rozpatrywania reklamacji, treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji, czasie trwania umowy, etc. Niedopełnienie powyższych obowiązków może pociągać za sobą daleko idące skutki w stosunku do przedsiębiorców, w szczególności zaś wpływa na rozszerzenie ustawowych uprawnień konsumentów oraz możliwość nałożenia kar finansowych.
Od 28 czerwca 2014 r. budowa wolnostojącego domu jednorodzinnego bardzo często będzie możliwa bez pozwolenia na budowę. W tym dniu wchodzi bowiem w życie nowelizacja ustawy – Prawo budowlane rozszerzająca katalog obiektów, na których wzniesienie nie będzie wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Ustawa nowelizująca znosi także obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę niektórych innych obiektów budowlanych. W przypadku budowy stosunkowo licznej kategorii obiektów ustawodawca zdecydował się zastąpić obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę obowiązkiem zgłoszenia budowy właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu prawa budowlanego.
Z dniem 1 kwietnia 2015 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia MPiPS z dn. 29.11.2002r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Zmianie ulega między innymi wysokość składki wypadkowej płaconej przez płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego mniej niż dziewięciu pracowników. Pamiętać należy, że stosowanie przez płatników nieprawidłowych stawek skutkować może dla nich znaczącymi konsekwencjami finansowymi.
Umowy o pracę bardzo często zawierają postanowienia dotyczące wskazania sądu właściwego do rozpoznania sprawy w razie sporu powstałego ze stosunku pracy. W swej praktyce sądy zazwyczaj respektują wolę stron, o ile nie narusza ona przepisów kodeksu postępowania cywilnego. W postanowieniu Sądu Najwyższego z 13 lutego 2014 r. (sygnatura akt II PZP 1/13) praktyka ta poddana została w wątpliwość.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.), zmieniającej dotychczasowe przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, poniżej przedstawione zostały uprawnienia kupującego, będącego konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu cywilnego i sprzężone z nimi obowiązki sprzedawcy, w świetle obowiązujących od 25 grudnia 2014 r. przepisów.
Modyfikacja albo rozwiązanie umowy przez sąd, może nastąpić także wówczas, gdy ze względu na nadzwyczajną zmianę stosunków korzyści osiągnięte przez jedną ze stron okazują się zdecydowanie niższe, niż te, jakich strona ta mogła się zasadnie spodziewać. Taki wniosek można wyprowadzić z uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego z 19.11.2014 r., sygn. akt II CSK 191/14. W orzeczeniu tym Sąd Najwyższy dokonał m.in. wykładni zwrotu „rażąca strata”, użytego w przepisie art. 3571 kodeksu cywilnego (w tzw. klauzuli rebus sic stantibus). Sąd Najwyższy uznał, iż pojęcia straty, którym posłużył się ustawodawca w tym przepisie, nie można utożsamiać z pojęciem strat użytym w przepisie art. 362 § 2 k.c., a oznaczającym zmniejszenie się majątku.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 14.4.2015 roku (P 45/12) uznał za niezgodne  Konstytucją przepisy art. 96 ust. 1 oraz art. 97 ust. 1 ustawy prawo bankowego, które to przepisy stanowią podstawę dla wystawiania bankowych tytułów egzekucyjnych. Środowiska bankowe już informują, iż może zwiększyć to koszty udzielania kredytów.
Trybunał Konstytucyjny w wyroku wydanym na wniosek Rady Miasta Szczecin, Rady Miasta Ustronie Morskie oraz Rady Miasta Poznań uznał, iż rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do żądania przekształcenia  prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonane ustawą z dnia 28 lipca 2011 o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw było niezgodne z Konstytucją.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu ochrony praw konsumentów.
Z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Nowelizacja umożliwi skorzystanie z określonej pomoc przedsiębiorcom dotkniętym rosyjskim embargiem.Zgodnie z postanowieniami przyjętego przez Sejm RP projektu ustawy zmieniającej Kodeks cywilny, niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku nie będzie skutkowało, jak dotychczas, nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Zasadą stanie się odpowiadanie wyłącznie do wysokości stanu czynnego spadku, czyli wartości jego aktywów.
W przypadku, gdy nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej sąd może wyznaczyć służebność drogi koniecznej przez sąsiednie nieruchomości także w miejscu, gdzie znajdują się zabudowania. W takim przypadku sąd, ustanawiając drogę konieczną orzeka również o rozbiórce zabudowań, nawet wówczas gdy zostały one wzniesione legalnie lub ich budowa została zalegalizowana. Takie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w uchwale z 5.11.2014 (sygn. akt III CZP 74/14).
Sąd Najwyższy w uchwale z 19.2.2015 roku (III CZP 103/14), na której pisemne uzasadnienie musimy jeszcze poczekać, ustosunkował się do zadanego pytania prawnego dotyczącego wpływu cofnięcia wniosku o wszczęcie egzekucji związanego ze zbyciem dochodzonej wierzytelności na bieg terminów przedawnienia.
Od dnia 23.12.2014 r. zmieniła się wysokość odsetek ustawowych. Obecnie wysokość odsetek ustawowych wynosi 8% w stosunku rocznym (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 16.12.2014 w sprawie wysokości odsetek ustawowych, Dz. U. z 2014 r., poz. 1858). Do dnia 22.12.2014 r. wysokość tych odsetek wynosiła 13%.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych.
Z dniem 1 marca 2015 r. wchodzi w życie ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r., która zastępuje ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego z 1986 r. oraz wprowadza zmiany w szeregu obowiązujących ustaw. Nowa ustawa w swych założeniach ma uprościć dostęp do niektórych dokumentów urzędowych oraz usprawnić ich obieg.
Z dniem 1 kwietnia 2015r wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących wstępnych badań lekarskich pracowników. Zmianie ulegnie brzmienie art. 229 kodeksu pracy. Pracownicy przyjmowani do pracy u nowego pracodawcy nie będą podlegać wstępnym badaniom lekarskim, o ile warunki występujące na danym stanowisku pracy odpowiadać będą warunkom dotychczasowej pracy, zasada ta nie będzie jednak dotyczyć prac szczególnie niebezpiecznych. Do chwili wejścia w życie nowelizacji moc zachowują przepisy dotychczasowe.
Uzyskanie klauzuli wykonalności od polskiego sądu nie jest już konieczne, aby prowadzić egzekucję na podstawie orzeczenia sądowego, ugody i tzw. dokumentów urzędowych, wydanych w sprawach cywilnych i handlowych, pochodzących z innych państw członkowskich Unii Europejskiej. I bez tego stanowić będą one w Polsce tytuł wykonawczy.
Komisja Nadzoru Finansowego (dalej „KNF”) wydała 16.12.2014 roku „Wytyczne w sprawie likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych.” Dokument ten odbił się szerokim echem w mediach i wśród komentatorów. Co szczególnie istotne, rekomendacje te dla ubezpieczycieli mają stać się podstawowym argumentem dla podwyższenia składek ubezpieczeniowych, ale czy w istocie mamy do czynienia z przełomem?
Z dniem 1 stycznia 2015r. minimalne ustawowe wynagrodzenie osiągnie kwotę 1.750,-- zł brutto.Niektórzy pracodawcy staną przed koniecznością podniesienia pracownikom płac do w/w poziomu. Służby kadrowe powinny pamiętać, że płaca minimalna nie obejmuje jedynie wynagrodzenia zasadniczego, lecz sumę tego wynagrodzenia oraz innych świadczeń płacowych. Sprawdzając, czy wynagrodzenie pracownika nie jest niższe od minimalnego nie uwzględnimy jednak m.in. wynagrodzenia za nadgodziny.
Z dniem 25.12.2014 w życie wejdzie ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta, która w zamiarze ustawodawcy ma poszerzyć obowiązki informacyjne po stronie sprzedawców oraz ujednolicić zasady odstępowania od umów. Zmiany dotyczące odpowiedzialności za jakość rzeczy sprzedanej znajdą się również w Kodeksie cywilnym.
Zapowiadane zaostrzenie przepisów antymonopolowych wchodzi w życie już w przyszłym roku.W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdzie w życie ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustawa. Ustawa ta rozszerza krąg osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu postępowania egzekucyjnego (zaczerpnięte z niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego [ZPO]).
16 października 2014 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt obejmuje m.in. zmiany w zakresie formy i trybu wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy. Zmiany te mają usprawnić i przyśpieszyć procedurę wydawania zaświadczeń lekarskich, a ponadto ograniczyć możliwości popełniania różnego rodzaju nadużyć. Docelowo zwolnienia elektroniczne zastąpią zwolnienia w formie papierowej. Nowelizacja ma wejść w życie w 2015 roku.
Począwszy od 2015 roku w życie wejdzie nowelizacja przepisów prawa upadłościowego i naprawczego obejmująca procedurę tzw. „upadłości konsumenckiej”. Wydaje się, iż ustawodawca po okresie pięciu lat obowiązywania dotychczasowych regulacji słusznie zdecydował się na wprowadzenie niżej omówionych zmian.
Od stycznia 2015 r. kary za naruszenie obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej za przejazd pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t niektórymi odcinkami dróg krajowych będą wymierzane właścicielom pojazdów. Jeżeli właściciel nie będzie posiadaczem pojazdu, wówczas kara będzie nakładana na podmiot, na który zostało przeniesione posiadanie samochodu. Obecnie przepisy przewidują, że karę z tego tytułu wymierza się kierującemu.
Praktyką wielu rejentów jest wymóg stawiennictwa tłumacza przysięgłego nawet przy czynności poświadczenia podpisu pod dokumentem sporządzonym w języku obcym. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego nie jest to praktyka znajdując podstawy w obowiązującym prawie.
Fundacja Court Watch Polska zaprezentowała wyniki projektu 547 wolontariuszy, którzy przez ostatni rok obserwowali ponad 5,5 tysiąca rozpraw i posiedzeń sądowych w 147 różnych sądach na terenie całego kraju. Wyniki porażają, bowiem ponad połowa spośród wszystkich rozpraw i posiedzeń przed sądami w Polsce nie rozpoczęła się punktualnie. W ramach prowadzonych badań skupiono się przede wszystkim na działalności sądów rejonowych, których odwiedzono w sumie ponad 90. To już czwarty z kolei raport tego rodzaju.
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora przedstawiamy wybrane słownictwo z zakresu rachunkowości i finansów.
Istniejące obecnie regulacje prawne stwarzają możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niezależnie od charakteru gruntów i ich wykorzystania na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Domagać się przekształcenia mogą zarówno osoby fizyczne jak i prawne.  Istnieją jednak plany ograniczenia ww. uprawnień w odniesieniu do gruntów komercyjnych. Zapowiadane zmiany mogą de facto doprowadzić do całkowitej nieopłacalności przekształcenia w przypadku tychże gruntów.Kluczową linią obrony nabywcy produktu stanowi w polskim prawie rękojmia za wady rzeczy. Sprzedawca jest bowiem odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną. Ustawodawca w ostatnim czasie postanowił jednak przebudować również i tę instytucję prawną, a przewidziane zmiany wejdą w życie dnia 25.12.2014. Warto więc przygotować się do nowego oblicza tej kodeksowej regulacji.26 sierpnia 2014r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy w sprawie zmiany kodeksu cywilnego oraz postępowania cywilnego. Celem projektowanych zmian jest m.in. złagodzenie rygorów związanych z dziedziczeniem długów. Zasadę stanowić ma nabycie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Projekt przewiduje nową instytucję wykazu inwentarza. Projektowane zmiany miałyby wejść w życie po upływie 6 miesięcznego vacatio legisW pozwie powód bezwzględnie obowiązany jest wskazać adres zamieszkania pozwanego i wymogu tego nie może wypełnić np. znane miejsce pracy pozwanego. Taka teza została sformułowana przez Sąd Najwyższy w uchwale z 17.07.2014  (sygn. akt III CZP 43/14).W uchwale z 26.02.2014 (sygn. akt III CZP 137/13) Sąd Najwyższy stwierdził, iż przed doręczeniem pozwu i rozpoczęciem rozprawy nie jest dopuszczalne zawieszenie postępowania z tej przyczyny, iż powód nie wskazał danych umożliwiających ustalenie numeru PESEL pozwanego. W sytuacji, gdy powód nie wskaże sądowi PESEL-u pozwanego ani danych wystarczających do ustalenia tego numeru, sąd powinien wysłać odpis pozwu pozwanemu i wyznaczyć rozprawę.Od 31.08.2014 obowiązują nowe przepisy w prawie o ruchu drogowym dotyczące ruchu pieszych. Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu prawa i postępowania podatkowego.Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu prawa ubezpieczeniowegoOd 1 lipca 2014 r. możliwe jest złożeniu wniosku o wydanie odpisu z księgi wieczystej przez Internet. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego można także pobrać i samodzielnie wydrukować odpis księgi wieczystej. Uzyskany w ten sposób odpis będzie miał moc dokumentu wydanego przez sąd.Trybunał Konstytucyjny dokonał oceny zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w zakresie, w jakim przepisy te różnicują prawa powoda oraz pozwanego do zwrotu opłat sądowych uiszczonych przez strony w sprawie rozpoznawanej w trybie nakazowym, w związku z zawartą ugodą sądową.Dotychczasowa praktyka sądowa miała pewien problem z określeniem znaczenia dowodowego e-maili, tak powszechnych w obecnej codzienności obrotu. Przyjmowano zazwyczaj, że wydruk z e-maila jest po prostu tzw. innym środkiem dowodowym,  a więc nie ma przymiotu dokumentu.Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Czytaj więcej...
Wytaczając powództwo przeciwko zagranicznemu zakładowi ubezpieczeń, pamiętajmy o prawidłowym oznaczeniu strony pozwanej, pozwanym może być bowiem polski główny oddział takiego zakładu ubezpieczeń. Jeżeli zakład ubezpieczeń ma siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, powództwo wytaczamy przeciwko centrali. Czytaj więcej...
Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje w polskim systemie prawnym już od 4,5 roku. W międzyczasie Sąd Najwyższy zajął już kilkakrotnie stanowisko w istotnych dla wielu podmiotów praktycznych kwestiach związanych z tymże postępowaniem. Warto zatem dokonać krótkiego przedstawienia tychże orzeczeń oraz wskazać na ich bardzo praktyczny wymiar. Czytaj dalej...
Analiza wielu kontraktów składania do refleksji o braku rozróżniania przez uczestników obrotu gospodarczego pojęć „zwłoki” oraz „opóźnienia”. Wbrew intuicyjnemu odczuciu, pojęcia te, mimo że wspólnie określają stan braku terminowości wykonania danego zobowiązania, to każdy z nich mówi o istotnie różnej sytuacji. Czytaj więcej...
Obrót pojazdami samochodowymi, a zwłaszcza używanymi, niesie dla nabywcy ryzyko braku wiedzy o istnieniu w rzeczy nabytej wad, najczęściej fizycznych, ale również i prawnych, które z punktu widzenia kupującego dyskwalifikowałyby daną rzecz albo przynajmniej miały wpływ na wysokość uiszczanej ceny. Znane są jednak metody, by owe ryzyko próbować zminimalizować. Czytaj więcej...
Konflikt z pracodawcą może mieć różne oblicza; różnie też na sytuacje konfliktowe reagują pracownicy. Niektórzy pracownicy uciekają się wówczas do rozwiązań wątpliwych nie tylko moralnie, ale i prawnie. Jednym z nich jest zjawisko ucieczki na zwolnienie lekarskie. Warto pamiętać, że prawo przewiduje mechanizmy kontrolne pozwalające na przeciwdziałanie takim praktykom, zaś pracownika uciekającego na zwolnienie, lecz faktycznie zdrowego spotkać mogą przykre konsekwencje. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. W niniejszym numerze Informatora prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu szeroko rozumianego prawa spadkowego. Czytaj więcej...
Uprzywilejowanie niektórych wierzycieli przewidziane przez polski system prawny bywa niekiedy wykorzystywane jako sposób, aby uniemożliwić innym wierzycielom zaspokojenie ich należności. Jedną ze stosowanych przez dłużników metod mających na celu „uratowanie” majątku przed wierzycielami jest kreowanie tytułów egzekucyjnych stwierdzających nieistniejące w rzeczywistości zobowiązania alimentacyjne. Czytaj więcej...
W poprzednich częściach cyklu naświetliliśmy Państwu zasady odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu niezgodności towaru z umową we wzajemnych relacjach z nabywcą będącym konsumentem. Wciąż jednak pozostaje pytanie: co jeśli sprzedawca, przeciwko któremu zwrócił się konsument nie jest producentem wadliwego towaru i nabył produkt od innego przedsiębiorcy? Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiej terminologii ubezpieczeń społecznych. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie wybrana terminologia z zakresu postępowania cywilnego. Czytaj więcej...
Warto więc pamiętać, iż zobowiązanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania nie zawsze pokrywa się z zakresem odpowiedzialności ubezpieczonego. Często może zdarzyć się tak, iż ubezpieczony odpowiada za powstałą szkodę, jednakże jego ubezpieczyciel może skutecznie odmówić wypłaty odszkodowania. Czytaj więcej...
Odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową, której ogólne warunki opisane zostały w części 3 artykułu, zakłada dla konsumenta w razie stwierdzenia takiej niezgodności szereg uprawnień. Mimo iż prawa te są ograniczone w czasie, to istnieje cały katalog wartych zapamiętania zdarzeń, które ochronę konsumenta w sposób istotny przedłużają. Czytaj więcej....
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiej terminologii podatkowej. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Czytaj więcej.. .W polskim systemie prawnym zasadą jest, iż pozwolenia na budowę wymaga nie tylko wzniesienie nowego obiektu budowlanego, jego rozbudowa, nadbudowa lub odbudowa, lecz także wykonywanie innych robót budowlanych. Definicja robót budowlanych zawarta w ustawie z 7.07.1994 – Prawo budowlane (zwanej dalej p.b.) jest stosunkowo szeroka. Wobec powyższego przed przystąpieniem do realizacji określonego przedsięwzięcia należy upewnić się, czy nie jest wymagane uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Czytaj więcej...
Nowelizacja procedury karnej wchodząca w życie 23.07.2013 rozszerzyła krąg podmiotów, którym przysługuje uprawnienie do zaskarżenia postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego. Czytaj węcej...
Sąd Najwyższy w jednym ze swych ostatnich orzeczeń dotyczących tej materii, potwierdza i szczegółowo wyjaśnia, że brak spełnienia wymagań narzuconych przepisami kodeksu cywilnego, co do formy zawarcia umowy o roboty budowlane, nie zwalania  wykonawcy z obowiązku zapłaty wobec podwykonawcy. Czytaj więcej.. .
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiej terminologii administracyjnej. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa podatkowego. Czytaj więcej...
W dniu 7.08.2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece, która unormowała kwestię wpływu zniesienia współwłasności nieruchomości na hipotekę obciążającą nie całą nieruchomość, lecz jedynie udział jednego ze współwłaścicieli. Bezpośrednio przed wejściem w życie nowelizacji zagadnienie to nie było wyraźnie uregulowane. Analiza najnowszego orzecznictwa prowadziła natomiast do wniosku, że w razie zniesienia współwłasności hipoteka obciążająca udział jednego ze współwłaścicieli wygasa, a zatem wierzyciel hipoteczny traci zabezpieczenie swojej wierzytelności. Czytaj więcej...
W praktyce obrotu gospodarczego dość powszechnie, zwłaszcza w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, korzysta się z przepisu art. 678 § 2 kodeksu cywilnego. W dużym uproszczeniu, zgodnie z tymże przepisem, umowa najmu na czas oznaczony zawarta w szczególnej formie – pisemnej z  data pewną „chroni” najemcę przed jej wcześniejszym wypowiedzeniem przez kolejnego właściciela nieruchomości. Niestety, od ponad roku ochrona ta nie jest już tak skuteczna jak wcześniej. Czytaj więcej...
Na wstępnym etapie legislacyjnym znajduje się projekt zmian kodeksu pracy, który ma wprowadzić zakaz stosowania przez pracodawcę weksli w relacjach z pracownikami oraz kilku innych form zabezpieczeń zaczerpniętych z prawa cywilnego. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiej terminologii transportowej. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa administracyjnego. Czytaj więcej...
Coraz częściej strony w toku postępowania sądowego sięgają do zabezpieczenia powództwa, jako narzędzia mającego zagwarantować to, że najczęściej wyczekiwany miesiącami, a niekiedy i latami prawomocny wyrok, będzie również oznaczał faktyczne uzyskanie zasądzonego świadczenia. Powstaje jednak pytanie czy w każdym wypadku i każda forma zabezpieczenia daje takową pewność? Czytaj więcej...

Ustawodawca wprowadził istotne ułatwienia dla strony procesu cywilnego, która przebywa na terenie jednego z krajów członkowskich UE. Czytaj więcej...
23 sierpnia 2013 r. weszła w życie ustawa z 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych (Dz. U. z 8.8.2013 poz. 896). Zgodnie z zamysłem ustawodawcy ustawa ta wprowadzić ma rozwiązania, które z jednej strony pozwolą na elastyczną i bardziej racjonalną organizację czasu pracy, wpływając przez to na zwiększenie konkurencyjności firm, z drugiej zaś strony ma umożliwić pracownikom – poprzez korzystanie z ruchomego czasu pracy – łatwiejsze godzenie życia zawodowego z osobistym. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiej terminologii transportowej. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa rzeczowego. Czytaj więcej...
Ustawa z 10.5.2013 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, oczekująca obecnie na podpis Prezydenta RP, wprowadza wiele norm, które sprawiają, że elektroniczne postępowanie upominawcze nie będzie już tak atrakcyjne dla wierzycieli, jak dotychczas. Po wejściu w życie nowelizacji powód, przed wniesieniem pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym, będzie musiał dysponować większą ilością danych o pozwanym niż do tej pory. Czytaj więcej...
Zawierając z pracownikiem umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, warto pamiętać o sytuacjach, kiedy taki zakaz przestaje strony obowiązywać. Powstaje również pytanie, czy taką umowę można wypowiedzieć? Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiej terminologii transportowej. W kolejnym numerze przedstawiona zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa spółek. Czytaj więcej...
Załogę szeregu polskich spółek kapitałowych zasila kadra spoza Polski, w tym również spoza UE. Konieczność prawidłowego uregulowania relacji prawnych pomiędzy spółką a cudzoziemskim pracownikiem, czy członkiem organu mającym działać na obszarze RP to jedno. Nie mniej istotne jest również zalegalizowanie pobytu angażowanego cudzoziemca na terenie RP. Przepisy regulują tę kwestię odrębnie dla mieszkańców krajów UE oraz krajów niebędących członkami UE lub EOG. Czytaj więcej...
W uchwale z dnia 28.3.2013 r. (sygn. akt III SPZP 1/13) Sąd Najwyższy, orzekając w składzie siedmiu sędziów, wskazał, iż w sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania sądowego, ocenie pod kątem naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki podlegają zarzuty skarżącego dotyczące przebiegu postępowania od daty jego wszczęcia do dnia prawomocnego zakończenia. Nie ma przy tym znaczenia, na którym etapie postępowania nastąpiła jego przewlekłość. Skarga będzie zasługiwała na uwzględnienie także w przypadku, gdy proces był prowadzony przewlekle przed sądem I instancji, a skarga została wniesiona na etapie postępowania odwoławczego. Czytaj więcej...
Na to pytanie należy zaskakująco udzielić odpowiedzi twierdzącej, choć z zastrzeżeniem: „czasami”. Są bowiem takie sytuacje, w których osoba, która uzyskała należność na podstawie prawomocnego wyroku (dobrowolnie lub nawet w drodze egzekucji) musi kwotę tę zwrócić dłużnikowi. Czytaj więcej...
Poniżej chciałbym przedstawić zasady, którymi kierowano się uznając określone osoby za pozbawione honoru. Źródłem poniższego cytatu artykułu 36-go Kodeksu jest: Boziewicz W., Kodeks honorowy. Ogólne zasady postępowania honorowego, wyd. Bona, Kraków 2012. Czytaj więcej...

Zaostrzono i doprecyzowano obowiązki informacyjne związane z korzystaniem i przechowywaniem plików tekstowych przez serwisy internetowe na komputerach internautów. Czytaj więcej...
Dnia 1 marca 2013r. weszło w życie rozporządzenie MPiPS z dn. 29 stycznia 2013 w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 5 lutego 2013r., Poz. 167). Rozporządzenie to obejmuje zarówno krajowe, jak i zagraniczne podróże służbowe. Nowe przepisy oznaczają przede wszystkim wzrost kwot diet oraz limitów za nocleg. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiego prawa ubezpieczeń społecznych. W kolejnym numerze przedstawiona natomiast zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa przewozowego. Czytaj więcej...
Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego, w sprawie o podział majątku wspólnego małżonków, przynosi ważne rozstrzygniecie kwestii chwili ustalenia wartości majątku wspólnego małżonków, w przypadku, gdy jeden z nich był wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a podział następuje po znacznym czasie. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiego prawa ubezpieczeń społecznych. W kolejnym numerze przedstawiona natomiast zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa pracy. Czytaj więcej...
Z dniem 1 stycznia 2013r. minimalne wynagrodzenie osiągnie kwotę 1.600,-- zł brutto. Niektórzy pracodawcy staną przed koniecznością podniesienia pracownikom płac do w/w poziomu. Służby kadrowe powinny pamiętać, że płacę minimalna nie obejmuje jedynie wynagrodzenia zasadniczego, lecz sumę tego wynagrodzenia oraz innych świadczeń płacowych. Sprawdzając, czy wynagrodzenie pracownika nie jest niższe od minimalnego nie uwzględniamy jednak m.in. wynagrodzenia za nadgodziny. Czytaj więcej...
W wypadku gdy czynności prawnej, dla której zastrzeżona została pewna forma szczególna, ma dokonać pełnomocnik, pełnomocnictwo powinno być udzielone również w takiej formie szczególnej. Trafne zastosowanie tej normy w praktyce nie zawsze jest  rzeczą łatwą. Czytaj więcej...
Dokładnie 5 lat temu do Kodeksu Pracy wprowadzone zostały przepisy pozwalające na zatrudnianie pracowników w formie telepracy. Jednakże popularność zdalnej pracy jest póki co niewielka. Badania PKPP Lewiatan pokazują, że tylko co dziesiąty przedsiębiorca decyduje się na taki wariant zatrudnienia. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiego prawa podatkowego. W kolejnym numerze przedstawiona natomiast zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Czytaj więcej...
Osoby przemieszczające się w UE podlegają ustawodawstwu ubezpieczeniowemu tylko jednego państwa, zwykle ustawodawstwu państwa, w którym wykonywana jest praca. Wyjątki od tej zasady dotyczą m.in. pracowników delegowanych. Pracodawcy delegujący pracowników powinni każdorazowo sprawdzać istnienie przesłanek umożliwiających dalsze podleganie pracowników ubezpieczeniu społecznemu w Polsce. Zaniechanie takiej weryfikacji może mieć poważne konsekwencje, – o czym świadczy najnowszy wyrok ETS z 4.10.2012r. Czytaj więcej...
Wykonywanie zobowiązań pieniężnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym usług płatniczych, nie jest niczym nowym w obecnych realiach gospodarczych. Jednak nic bardziej nie irytuje niż oczekiwanie na przelew, który nie nadchodzi. Czytaj więcej...Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej. Tym razem prezentujemy wybrane słownictwo z zakresu niemieckiego prawa podatkowego. W kolejnym numerze przedstawiona natomiast zostanie wybrana terminologia z zakresu prawa przewozowego. Czytaj więcej...W ostatnim czasie głośno w mediach o parlamentarnych pracach nad wprowadzeniem prawnego obowiązku jazdy na oponach zimowych. Debata ta oraz zbliżający się okres zimowy, są okazją do uczulenia właścicieli samochodów, w tym przedsiębiorców osobowych na pułapki, które zostają na nich zastawiane przez ubezpieczycieli. Czytaj więcej...W związku z coraz częstszymi próbami wprowadzania odbiorców w błąd przez firmy oferujące różnego rodzaju usługi, warto odnotować Decyzję RWA – 12/2012 z 31.07.2012 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Decyzja ta co prawda dotyczy naruszenia interesów konsumentów, a nie przedsiębiorców, lecz dotyczy bardzo popularnego i niebezpiecznego trendu reklamy, która opiera się na imitowaniu przez przedsiębiorców działania organów państwowych. Czytaj więcej...
Hipoteka przymusowa ustanawiana na nieruchomości dłużnika stanowi jeden z możliwych sposobów na zabezpieczenie roszczeń wierzyciela do czasu, gdy sytuacja na rynku poprawi się do tego stopnia, że szanse na sprzedaż nieruchomości dłużnika w wyniku egzekucji komorniczej znacznie wzrosną. Pozwala to wierzycielowi na zaoszczędzenie środków finansowych na wydatki w postępowaniu egzekucyjnym, wówczas gdy szanse na sprzedaż nieruchomości w toku egzekucji są niewielkie. Czytak więcej...Wielkimi krokami zbliża się do nas pakiet reform przygotowywanych przez rząd, które w założeniu usprawnić mają wyboistą ścieżkę prowadzącą od wytoczenia powództwa do skutecznej egzekucji świadczenia dłużnika. Czytaj więcej..
Wypowiedzenie umowy o pracę z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu umów o pracę może skutkować dla pracodawcy negatywnymi konsekwencjami, w tym obowiązkiem zapłaty odszkodowania. W świetle aktualnej sytuacji ekonomicznej oraz rozważania przez wielu przedsiębiorców redukcji personelu pamiętać należy, że za „naruszenie przepisów o wypowiadaniu umów o pracę” w rozumieniu przepisów kodeksu pracy to nie tylko np. brak wskazania rzeczywistej i konkretnej przyczyny wypowiedzenia, ale i pominięcie albo naruszenie przepisanej prawem procedury zwolnień grupowych. Czytaj więcej...
W uchwale z 18.07.2012, sygn. akt III CZP 27/12 Sąd Najwyższy uznał, że w przypadku egzekucji z nieruchomości prowadzonej na rzecz kilku wierzycieli komornik pobiera tylko jedną opłatę egzekucyjną. Podstawę obliczenia tej opłaty stanowi łączna wartość świadczeń wyegzekwowanych na rzecz wszystkich wierzycieli. Nie jest dopuszczalne pobieranie przez komornika kilku opłat egzekucyjnych liczonych odrębnie od każdego świadczenia wyegzekwowanego na rzecz danego wierzyciela. Czytaj więcej...Mija właśnie półtora roku od chwili wejścia w życie ustawy z 17 maja 2011 roku o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, szumnie zapowiadanej jako przełom i krok w dobrym kierunku. Wprowadzona ustawa określa zakres oraz podstawy odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych wobec Skarbu Państwa, o czym szerzej informowaliśmy Państwa w jednym z wydań Informatora w 2011 roku. Jest to dogodny moment na dokonanie podsumowania stosowania przepisów tej ustawy w praktyce. Czytaj więcej...W uchwale z 16.2.2012, sygn. III CZP 94/11 Sąd Najwyższy uznał, że umowa o przedłużenie użytkowania wieczystego może zostać zawarta także po upływie okresu, na który prawo to zostało ustanowione, jeżeli żądanie zawarcia takiej umowy zostało zgłoszone przed upływem tego terminu. Takie stanowisko Sądu Najwyższego niewątpliwie jest korzystne dla tych użytkowników wieczystych, którzy z żądaniem zawarcia umowy przedłużenia użytkowania wieczystego czekali do ostatniej chwili. Czytaj więcej...
Uzasadnione i konieczne koszty profesjonalnego pełnomocnika, poniesione przez poszkodowanego w postępowaniu likwidacyjnym prowadzonym przez ubezpieczyciela mogą być elementem szkody, do której naprawienia zobowiązany jest ubezpieczyciel. Czytaj więcej...
Przełomowe orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące sposobu ustalania wysokości wypłacanego przez ubezpieczycieli odszkodowania z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia obowiązkowego kierowców (OC). Czytaj więcej...Obecnie pomimo istniejących przepisów niezwykle rzadko przedkładane są przy transakcjach sprzedaży świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Nabywcy rezygnują z żądania przedłożenia świadectwa i traktują je jako jeszcze jedną kosztowna formalność. Zapowiadana nowelizacja ustawy ma to zmienić.. Czytaj więcej...
Czy można zabezpieczać potencjalne szkody wyrządzone przez pracowników wekslami? Praktyka pracodawców, którzy zabezpieczali odpowiedzialność materialną pracowników wekslami gwarancyjnymi wystawianymi in blanco, została zakwestionowana przez Sąd Najwyższy. Czytaj więcej...
Kontynuujemy prezentację wybranej niemieckojęzycznej terminologii prawnej i prawniczej.Nadal spora liczb przedsiębiorców włada gruntami na podstawie prawa użytkowania wieczystego. Być może najwyższy czas przekształcić to prawo w prawo własności. Zmiana taka może okazać się bowiem w dłuższym okresie czasu korzystna finansowo. Czytaj więcej...
Sąd Najwyższy w uchwale z 17.11.2011, III CZP 5/11 uznał, że odszkodowanie, do którego zapłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego także wówczas, gdy poszkodowanym jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej. Czytaj więcej...Prezentujemy Państwu drugą część artykułu dotyczącego istotnych zmian i udogodnień wprowadzonych w lutym do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom ubezpieczających oraz znacząco zwiększają obowiązki informacyjne ubezpieczycieli.  Czytaj więcej...
W dniu 6.01.2012 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego rozszerzająca katalog sposobów obwieszczenia o licytacji nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym. Po wejściu w życie ustawy nowelizującej obwieszczenie o licytacji nieruchomości powinno być zamieszczone także na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.Z końcem 2011 roku przestała obowiązywać tzw. ustawa antykryzysowa, czyli ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2009 r.). Czytaj więcej...Sąd Najwyższy w uchwale z 17.11.2011, III CZP 5/11 uznał, że odszkodowanie, do którego zapłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel w przypadku ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, obejmuje celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki na najem pojazdu zastępczego także wówczas, gdy poszkodowanym jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej.W dniu 29.04.2012 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, która zmienia m.in. ustawę prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego wobec deweloperów.Brak majątku dłużnika, z którego można prowadzić egzekucję, nie zawsze musi oznaczać jej bezskuteczność. Wierzyciel może bowiem żądać zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które dłużnik przeniósł na inną osobę, jeżeli wygra tzw. proces pauliański.W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dn. 16.9.2011r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (określana popularnie „ustawą deregulacyjną bis”). Ustawą tą zmienione zostały między innymi regulacje w zakresie udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego. Skrócony również został okres przedawnienia należności wobec ZUS z tytułu zaległych składek.Pierwsza część artykułu dotyczącego istotnych zmian i udogodnień wprowadzonych w lutym do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Wprowadzone zmiany wychodzą naprzeciw potrzebom ubezpieczających oraz znacząco zwiększają obowiązki informacyjne ubezpieczycieli.Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie udostępnia informację dot. zagranicznych podmiotów pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie numerów identyfikacyjnych VAT bez konieczności osobistego stawiennictwa w biurze. Powyższe informacje można uzyskać:

pod numerem telefonu: 063 242 33 55, 
drogą mailową: numery.vat@mofnet.gov.pl
lub poprzez faks: 063 240 19 89.
Z dniem 1 lutego 2008 r. wejdzie w życie większość przepisów ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym. Nowa regulacja wprowadza do kodeksu postępowania cywilnego instytucję lekarza sądowego jako jedynego podmiotu uprawnionego do wystawiania zaświadczenia potwierdzającego zdolność lub niezdolność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie sądu z powodu choroby. Lekarz sądowy będzie więc wystawiał zaświadczenia potwierdzające zdolność albo niezdolność do stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu uprawnionego uczestników postępowania z powodu choroby na obszarze właściwości danego sądu okręgowego.Od dnia 2.10.2008 r. zacznie funkcjonować w polskim systemie prawym nowa instytucja jaką jest akt poświadczenia dziedziczenia, wprowadzony ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw. W założeniu procedura ta ma stanowić szybszą i mniej sformalizowaną alternatywę dla postępowania sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.