Categories: Prawo gospodarcze
      Date: sty 21, 2019
     Title: Zmiany w prawie pracy  - nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz wypłaty wynagrodzenia

Dnia 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją. Wprowadza ona kilka istotnych zmian w Kodeksie pracy.Główne zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 dotyczą zmiany zasad wypłaty wynagrodzenia, możliwości prowadzenia dokumentacji pracowniczej w formie papierowej albo elektronicznej oraz skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat.

 

Doniosłą zmianą jest wprowadzenie nowej reguły w sposobie wypłaty wynagrodzenia. Do tej pory obowiązek wypłaty wynagrodzenia mógł być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika tylko, jeśli stanowił o tym układ zbiorowy pracy bądź pracownik uprzednio wyraził na to zgodę na piśmie. Od 1 stycznia 2019 zasadą będzie wypłata wynagrodzenia w formie bezgotówkowej, na wskazany przez pracownika rachunek, chyba że pracownik złoży w postaci papierowej bądź elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 Kodeksu pracy).

 

W związku z powyższą nowelizacją, zmienia się również zakres danych osobowych, których pracodawca może żądać od pracownika Katalog wskazany w art. 221 § 2 Kodeksu pracy poszerzy się o możliwość żądania od pracownika numeru rachunku płatniczego, jeżeli ten nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

 

Co do zasady zmianie ulega też okres, przez który pracodawca będzie mógł przechowywać tzw. dokumentację pracowniczą, a więc dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 pkt. 9b) Kodeksu pracy, dokumentacja pracownicza będzie mogła być przechowywania przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres. Okres ten ulega wydłużeniu, w przypadku, gdy pracodawca jest stroną postępowania bądź powziął informację o wszczęciu postępowania bądź wytoczeniu powództwa, jeżeli przechowywania dokumentacja może stanowić dowód w tym postępowaniu. Ustawodawca również w sposób wyraźny przewidział możliwość przechowywania dokumentacji w postaci papierowej lub elektronicznej.

 

Co jednak najważniejsze z punktu widzenia każdego pracodawca, od 1 stycznia br. pracodawca każdorazowo wydając pracownikowi świadectwo pracy będzie miał obowiązek udzielić mu dodatkowych informacji – w formie papierowej bądź elektronicznej:

a)    informacji o okresie przechowania dokumentacji pracowniczej (co do zasady 10 lat),

b)    o możliwości odbioru dokumentacji pracowniczej przez pracownika do końca miesiąca kalendarzowego następującego po upływie okresu przechowywania,

c)    informacji o tym, że dokumentacja zostanie zniszczona w przypadku jej nieodebrania we wskazanym terminie.

 

Dla stosunków pracy nawiązanych przed 1 stycznia 2019 obowiązuje dotychczasowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej, jednakże pracodawca w określonych ma możliwość jego skrócenia po spełnieniu dodatkowych warunków (m.in. złożenie tzw. raportu informacyjnego do ZUS).

 

Agata Spłocharska

aplikant radcowski

 

Tagi: zmiany w prawie pracy 2019, nowe zasady wydawania dokumentacji pracowniczej, zmiany w zasadach wypłaty wynagrodzenia, okres przechowywania dokumentacji pracowniczej